دوره و شماره: دوره 21، شماره 79، تابستان 1397 (733) 
4. الگوی مفهومی تعامل مدرسه، خانواده و مسجد از منظر تعلیم و تربیت اسلامی

صفحه 4-5

رحمت اله مرزوقی؛ جعفر جهانی؛ جعفر ترک زاده؛ مسلم امیری طیبی


7. طراحی اسناد خزانه اسلامی متناسب با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در ایران

صفحه 7-8

محمد مهدی نجفی علمی؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ ابوالقاسم اثنی عشری؛ کامران ندری


8. نقش نهادها در افزایش تاب آوری اقتصادی با تاکید بر شرکت‌های دانش بنیان در یک مدل DSGE

صفحه 113-128

تیمور محمدی؛ عباس شاکری؛ سید محمدرضا سیدنورانی؛ محمدصادق کریمی مهرآبادی