دوره و شماره: دوره 21، شماره 78، بهار 1397 (732) 
2. ادراک فارغ التحصیلان دوره متوسطه اول از اقتصاد مقاومتی: پژوهشی پدیدارشناسانه

صفحه 31-72

اصغر ابراهیمی هرستانی؛ یوسف ادیب؛ یوسف رضاپور؛ مهدی طغیانی


4. کشف عوامل مؤثر بر استحاله نهاد جهاد سازندگی: تحلیل شبکه مضامین

صفحه 101-126

میثم ظهوریان ابوترابی؛ سعید مرتضوی؛ محمد لگزیان؛ محمد مهدی فراحی


5. گفتمان های اسلامی در ترکیه نوین

صفحه 127-150

مهدی پیروزفر؛ غلامرضا خواجه سروی