اسامی داوران فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج

 

تخصص داوران

نام و نام خانوادگی داوران

ردیف

دکتری جامعه شناسی سیاسی و علوم اجتماعی

الله مراد سیف

1

دکتری الهیات و تاریخ اسلام

اصغر قائدان

2

دکتری روابط بین الملل

هادی آجیلی

3

دکتری علوم سیاسی

خلیل نورزوی

4

دکتری علوم سیاسی

محمد نوروزی

5

دکتری فناوری و مدیریت اطلاعات

یاسر قاسمی نژاد

6

علوم سیاسی

مرضیه حاجی هاشمی

7

دکتری حسابداری مالی و بانکداری

مهدی قائمی اصل

8

دکتری مدیریت حسابداری مالی و سرمایه گذاری

سید یوسف احدی سرکانی

10

دکتری جامعه شناسی سیاسی 

علی فلاحی

11

دکتری علوم سیاسی

حامد عامری گلستانی

12

دکتری علوم سیاسی

آسیه مهدی پور

13

دکتری الهیات و معارف اسلامی

امید شفیعی قهفرخی

14

دکتری علوم سیاسی

سید یوسف قریشی

15

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

حسین احمدی

16

دکتری فلسفه و کلام اسلامی 

محمد تقی کرمی قهی

17

دکتری علوم تربیتی و روانشناسی

مریم فاتحی زاده

18

دکتری علوم تربیتی و روانشناسی

منصور سودانی

19

دکتری علوم سیاسی

محمد رضا مایلی

20