فرم های الزامی ارسال مقالات

نویسندگان محترم ضمن تقدیر و تشکر از توجه شما به فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج اعلام می گردد همراه داشتن فرم های زیر برای ارسال مقالات الزامی می باشد لذا در غیر این صورت مقالات از فرایند بررسی خارج خواهند شد و همچنین مقالات می بایست بر اساس الگوی فصلنامه تهیه و تنظیم گردیده باشند. فرایند بررسی مقالات در کمتر از 2 ماه خواهد بود

فرم تعهد نویسندگان 

فرم مواافقت با کپی رایت 

فرم تعارض منافع 

چهارچوب مقالات فصلنامه