الگوی تبلیغ گروه تروریستی داعش در جذب نیرو: مورد مطالعه مجله «دابق»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه سوره

2 عضو هیئت علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه صداوسیما

چکیده

هدف مقاله حاضر تعیین الگوی تبلیغی است که داعش در مجله انگلیسی‌زبان خود «دابق» برای جذب نیرو بکار می‌برد. 14 شماره‌ی این مجله به روش تحلیل محتوای کیفی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها حاکی از آن است که داعش برای جذب مخاطب از دو الگوی بین مجله‌ای مبتنی بر «منهاج نبوی خود» (بشیرا، نذیرا، موعظه و ...) و «منهاج غیرنبوی دیگری» (اتکا به غیر خدا، مسخره کردن رسولا، عدم پذیرش موعظه و ...) و الگوی درون مجله‌ای بر پایه «استناد» (آیات و روایات)، «ارتباط» (حوادث و رویدادهای تاریخی)، «انتساب» (منتسب کردن خود به افراد، صفات و ... مورداشاره در آیات)، «اثبات» (ثابت کردن حقانیت با استفاده از ذعان دشمنان، اذعان خبرنگار اسیر، اقرار و اعتراف اسرا و ...) و «اغیار» (دیگری سازی) محصور در فضای آخرالزمانی با چاشنی احادیث آخرالزمانی و معرفی خود به‌عنوان منجی آخرالزمانی احیاء کننده عزت و اقتدار مسلمین سنی بهره می‌برد که درنهایت الگوی دوبخشی تبلیغات رسانه‌ای داعش را نتیجه می‌دهد که همانا مشروعیت‌بخشی به خود و مشروعیت‌زدایی از همه‌ی غیرخود‌ و مشتمل بر 122 تکنیک تبلیغی است که مواردی چون «تلفیق دوران طلایی صدر اسلام و دوران آخرالزمانی»، «خود را دشمن مشترک همه‌ی کفار معرفی کردن» و ... در نوع خود جدید هستند.

کلیدواژه‌ها