فصلنامه علمی_پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج متعلق به پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج با هدف ارائه تازه ترین یافته های علمی در خصوص اندیشه های امامین انقلاب اسلامی و  نظریه ها، ماموریتها و کارکردهای بسیج، آماده دریافت و بررسی مقالات محققان گرانقدر و اساتید محترم می باشد.

تلاش این فصلنامه، بررسی مقالات پذیرفته شده در زمانی به مراتب کمتر از سایر فصلنامه های علمی_پژوهشی و انتشار رایگان می باشد.

در آخرین ارزیابی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، این فصلنامه حائز رتبه A گردید.

تنها مقالاتی در فرآیند بررسی، قرار می گیرد که براساس الگوی فصلنامه تنظیم شده باشد.

(بر روی کلمه  الگوی فصلنامه کلیک کنید)

شماره جاری: دوره 22، شماره 83، تابستان 1398 (738) 

4. تعهد مدیران بخش دولتی در نظام اسلامی

صفحه 1-1

محسن جاجرمی زاده؛ مسلم باقری؛ علیرضا فارسی نژاد؛ مسلم علیمحمدلو؛ آرزو طاهری


5. بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی بر کارایی بانک های ایران

صفحه 1-1

سیدمحمدرضا سیدنورانی؛ مرتضی عبادی؛ امراله امینی؛ محمد تقی تقوی فرد


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دستیار سردبیر مدیر اجرایی
شاپا چاپی
1735-501X

بانک ها و نمایه نامه ها