فصلنامه علمی_پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج متعلق به پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج با هدف ارائه تازه ترین یافته های علمی در خصوص اندیشه های امامین انقلاب اسلامی و  نظریه ها، ماموریتها و کارکردهای بسیج، آماده دریافت و بررسی مقالات محققان گرانقدر و اساتید محترم می باشد.

تلاش این فصلنامه، بررسی مقالات پذیرفته شده در زمانی به مراتب کمتر از سایر فصلنامه های علمی_پژوهشی و انتشار رایگان می باشد.

در آخرین ارزیابی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، این فصلنامه حائز رتبه A گردید.

تنها مقالاتی در فرآیند بررسی، قرار می گیرد که براساس الگوی فصلنامه تنظیم شده باشد.

(بر روی کلمه  الگوی فصلنامه کلیک کنید)

شماره جاری: دوره 21، شماره 81، زمستان 1397 (736) 

6. سنجش میزان پیچیدگی اقتصادی ایران، در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

صفحه 6-7

محمد مهدی احمدیان دیوکتی؛ حسنعلی آقاجانی؛ میثم شیرخدایی؛ امیرمنصور طهرانچیان


7. اثر زکات در توازن اجتماعی و ثروت جامعه با استفاده از مدل تصادفی

صفحه 7-8

محمد مهدی عسکری؛ محمدهادی زاهدی وفا؛ احمد محمدی پور


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دستیار سردبیر
شاپا چاپی
1735-501X

بانک ها و نمایه نامه ها