فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج متعلق به پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج با هدف ارائه تازه ترین یافته های علمی در خصوص ماموریتها و کارکردهای بسیج، آماده دریافت و بررسی مقالات محققان گرانقدر و اساتید محترم می باشد.

تلاش این فصلنامه، بررسی مقالات پذیرفته شده در زمانی به مراتب کمتر از سایر فصلنامه های علمی پژوهشی و و انتشار رایگانمی باشد.

در آخرین ارزیابی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، این فصلنامه حائز رتبه A گردید.

تنها مقالاتی در فرآیند بررسی، قرار می گیرد که براساس الگوی فصلنامه تنظیم شده باشد.

(بر روی کلمه  الگوی فصلنامه کلیک کنید)

شماره جاری: دوره 21، شماره 79، تابستان 1397 (733) 

4. الگوی مفهومی تعامل مدرسه، خانواده و مسجد از منظر تعلیم و تربیت اسلامی

صفحه 4-5

رحمت اله مرزوقی؛ جعفر جهانی؛ جعفر ترک زاده؛ مسلم امیری طیبی


7. طراحی اسناد خزانه اسلامی متناسب با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در ایران

صفحه 7-8

محمد مهدی نجفی علمی؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ ابوالقاسم اثنی عشری؛ کامران ندری


8. نقش نهادها در افزایش تاب آوری اقتصادی با تاکید بر شرکت‌های دانش بنیان در یک مدل DSGE

صفحه 113-128

تیمور محمدی؛ عباس شاکری؛ سید محمدرضا سیدنورانی؛ محمدصادق کریمی مهرآبادی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دستیار سردبیر
شاپا چاپی
1735-501X

بانک ها و نمایه نامه ها