مدلسازی مولفه‌ها و ابعاد قدرت علمی جمهوری اسلامی بر اساس اندیشه‌های مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 -

2 دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه تهران

چکیده

هدف: بر این اساس این پژوهش به دنبال مدلسازی ابعاد و مولفه‌های قدرت علمی از منظر مقام معظم رهبری به عنوان راهبر و رهبر کلان نظام است. روش: برای نیل مقصود پژوهش با استفاده از استراتژی پژوهشی نظریه‌پردازی داده‌بنیاد متن بیانات مقام معظم رهبری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. در نهایت بر اساس رویکرد سیستمی نظریه‌پردازی داده‌بنیاد الگوی مفهومی قدرت علمی بر اساس اندیشه مقام معظم رهبری ارائه گردیده است. یافته‌ها: در انتهای مراحل نظریه‌پردازی داده‌بنیاد، 165 کد باز، 41 مفهوم و 8 مقوله اصلی شکل گرفت که عبارتند از پیش‌نیاز قدرت علمی، هدف کسب قدرت علمی، شرایط ایجاد قدرت علمی، تعریف قدرت علمی، شاخص قدرت علمی، نتایج قدرت علمی، آثار قدرت علمی، جایگاه قدرت علمی و در پایان الگوی مفهومی قدرت علمی حول مقوله محوری تعریف قدرت علمی بنیاد نهاده شد.
مهم‌ترین یافته این پژوهش ارایه تعریف جدید و مبتنی بر مبانی بومی از قدرت علمی است. این الگو از آن جهت اهمیت دارد که به صورت نظام‌مند، نظریه قدرت علمی از منظر مقام معظم رهبری را بیان می‌کند و می‌تواند راهنمایی برای سیاستگذاری‌های علمی، آموزشی و تحقیقاتی عالی و دفاعی باشد.

کلیدواژه‌ها