اعضای هیات تحریریه

هیات تحریریه به ترتیب الفبا

دکتر خدابخش احمدی نوده

دکتر  حجت الله ایزدی

دکتر نبی الله روحی

دکتر محمدابراهیم سنجقی

دکتر الله مراد سیف

دکتر حسین شریفی طرازکوهی

دکتر علیرضا صدرا

دکتر سیدیحیی صفوی همامی

دکتر اصغرقائدان

دکتر غلامحسین نیکوکار

مدیر مسئول

دکتر ابراهیم نجفی

مدیریت منابع انسانی مسئول پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج

e_najafiyahoo.com

سردبیر

دکتر خدابخش احمدی نوده

روانشناسی استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

kh_ahmadyyahoo.com

مدیر نشریه

دکتر محمد بصیری صدر

ژئوپلتیک پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج

basirimohamad56gmail.com
0000-0002-9062-8832

مدیر اجرایی

قربانعلی جعفری

جغرافیای سیاسی مدیر اجرایی فصلنامه

jafarialmanigmail.com