ارزیابی مدل سازمان ارزش‌بنیان با رویکرد اسلامی(مطالعه‌ی موردی: دانشگاه پیام نور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دکتری مدیریت و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

پس از طراحی یک مدل، ارزیابی، آخرین مرحله‌ی منطقی قبل از بکارگیری در سطح سازمان است. نگارنده‌ قبلا، مدلی از سازمان ارزش‌بنیان با رویکرد اسلامی را در مقاله‌ای بازنموده است که نخستین مدل جامع سازمان ارزش‌بنیان با رویکرد اسلامی است و 9 بُعد برای چنین سازمانی ترسیم، و از این مبنا دفاع می‌کند که تصور یک سازمان ارزش‌بنیان بر پایه‌ی ارزشهای اسلامی بدون تصور این ابعاد امکان‌پذیر نیست. اکنون جهت سنجش اعتبار مدل برآنیم تا فرضیه‌ی حاصل از مقاله‌ی پیشین در خصوص نحوه‌ی ارتباط متقابل این ابعاد با هم و اثرشان بر یکدیگر را بیازماییم. فلذا،پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته‌ای بین کارکنان و اعضاء هیأت علمی دانشگاه پیام نور توزیع و پاسخهای 300 نفر به پرسشنامه‌ها دریافت گردید. در مطالعه‌ی پیش‌رو بنا داریم با بهره‌جویی از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس پاسخهای جامعه‌ی آماری را تحلیل نماییم و به برازش مدلهای اندازه‌گیری، ساختاری، و کلی بپردازیم یا به بیانی دیگر، پایایی و روایی ابزار سنجش، فرضیه‌ی کلی مطالعه‌ی یادشده و فرضیات هجده‌گانه‌ی جزئی‌تر را بیازماییم. چنان که دستاوردهای این مطالعه نشان می‌دهد، ابزار سنجش از پایایی و روایی مناسب برخوردار بوده است. از فرضیات جزئی، جز دو مورد همگی تأیید شدند و ضرایب حاصل نیز، نشان از برازش مناسب مدل داشتند.

کلیدواژه‌ها