دوره و شماره: دوره 26، شماره 101 - شماره پیاپی 757، اسفند 1402 
تدوین الگوی مدیریت جهادی مبتنی بر ویژگی‌های فرمانده شهید حسن تهرانی مقدم

جواد مسلمی؛ مهدی محمدی؛ حمیدرضا عامل اردستانی؛ مرتضی آقاتهرانی


طراحی و تبیین الگوی مدیریت منابع انسانی جهادی در شرکت مدیریت منابع آب ایران

حجت منتظرخراسان؛ جعفر بیک زاد؛ یحیی داداش کریمی؛ فرهاد نژاد حاجی علی ایرانی