تدوین الگوی مدیریت جهادی مبتنی بر ویژگی‌های فرمانده شهید حسن تهرانی مقدم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور واحد شاهین شهر، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور ایران

4 استادیار، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)

چکیده

فرمانده شهید حسن تهرانی مقدم، یکی از مدیران جهادی عرصه‌های علمی نظامی انقلاب‌اسلامی با دارا بودن ویژگی‌های شخصیتی و مدیریت کلیدی مبتنی بر مؤلفه‌های مدیریت جهادی، بسترساز بسیاری از پیشرفت‌های شگرف در صنعت دفاعی کشور می‌باشد. از این رو تحقیق حاضر، به بررسی مؤلفه‌های اساسی مدیریت جهادی و تطبیق آن با ویژگی‌های شخصیتی و مدیریتی شهید حسن تهرانی مقدم به عنوان یکی از نخبگان و بنیان‌گذار صنعت موشکی و هوافضا پرداخته‌است. در این پژوهش ضمن تبیین و تشریح مدل مدیریت جهادی به مؤلفه‌های مورد نیاز این سبک مدیریتی پرداخته شده است. این تحقیق کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون، داده‌های دریافتی از منابع مطالعاتی و مصاحبه با فرماندهان و همراهان شهید را استخراج نموده و با استفاده از نرم‌افزار تحلیل کیفی MAXQDA، الگوی شخصیتی و مدیریتی شهید را با مؤلفه‌های اساسی مدل مدیریت جهادی برگرفته از آیات قرآن کریم و بیانات امامین انقلاب تطبیق داده است. مؤلفه‌های استخراج شده ذیل مضمون فراگیر و محوری مدیریت جهادی در سه دسته مضامین ساختاردهنده شامل: مؤلفه‌های ارزشی_نگرشی با 8 مضمون پایه ؛ مؤلفه‌های رفتاری_عملکردی با 14 مضمون پایه ؛ و ویژگی‌های مدیریتی با 21 مضمون پایه مطرح شده به عنوان الگوی مفهومی مدیریت جهادی تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. 6- فهرست منابع و مآخذ

  6-1- منابع فارسی

  مقاله­ها

  1. ابراهیمی­فر، عبدالجواد. (1386). مبانی­اعتقادی­فرهنگ و مدیریت­جهادی، مجموعه­مقالات­اولین­همایش ملی.
  2. احمدی، محمدمیلاد. محمدی، مهدی. (1399). مدل مدیریت جهادی مبتنی بر سیره فرماندهان دفاع مقدس(موردمطالعه:شهیدحسین خرازی)، پژوهش های مدیریت انتظامی، شماره15، ص60-43
  3. احمدیان، علی اکبر. (1393). مدل سازی مدیریت جهادی با بهره گیری از بیانات مقام معظم رهبری، مجله سیاست دفاعی، سال22، شماره87، ص169-137
  4. اعرابی، سیدمحمد. فیاضی، مرجان. (1388). فصلنامه راهبرد، سال نوزدهم، شماره 54، بهار1389، ص241-225
  5. افتخاری، اصغر. زرگرزاده، محمدعلی. شمشیری، مهدی. (1397). مؤلفه های مدیریت جهادی در بیانات امام خامنه ای (مدظله العالی)، فصلنامه مدیریت نظامی، سال18، شماره2، ص87-53
  6. الهیاری، احمد. رحیم نیا، فریبرز. انصای، محمدعلی. مرتضوی، سعید. (1396). کشف عوامل شکل دهنده، ویژگی ها و مؤلفه های جهادی بودن منابع انسانی از منظر قرآن کریم، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال9، شماره4، ص54-31
  7. بهمنی، ابراهیم. تیموری، هادی. مشرف جوادی، محمدحسین. ربانی، علی. (1399). طراحی الگوی رهبری فرماندهان دوران دفاع مقدس با استفاده از رویکرد ترکیبی، نشریه علمی مدیریت اسلامی، سال 29، شماره1، ص172-145
  8. ترک زاده، ج. امیری، م. محمدی، ق. (1396). تدوین الگوی مدیریت جهادی مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال بیستم، شماره 75، ص20-5
  9. چهاردولی، عباس. هرمزی زاده، ایمان. (1398). ارائه مدل مناسب مدیریت جهادی مبتنی بر تفکر بسیجی، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال 22، شماره84، ص24-5
  10. حجازی فر، س. (1393). چیستی و مؤلفه­های مدیریت جهادی، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت اسلامی، سال23، ص122-95.
  11. حسینی، م. موغلی، علیرضا. سرلک، محمدعلی. دلجو، غلامحسین. (1395). طراحی مدل سازمان جهادی، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی، دوره4، شماره3، ص28-13.
  12. خزائی، د. افجه ای، ع. خاشعی، و. فربهی، ا. (1398). الگوی نظری مدیریت جهادی با استفاده از سخنان امیرالمؤمنین(ع). فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه، سال هفتم، شماره27، ص24-1.
  13. زواره، علیرضا. (1388). راهکارهای توسعه و ترویج و نهادینه کردن فرهنگ و مدیریت جهادی در نظام اداری. مجموعه مقالات دومین همایش فرهنگ و مدیریت جهادی. تهران: وزارت جهادکشاورزی.
  14. شماعی، م. (1393). شناسایی و تبیین ابعاد مدیریت جهادی با رویکرد نظریه سازی داده بنیاد، پایان نامه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد تهران.
  15. شهبازی سلطانی، محمد. صلواتیان، سیاوش. (1396). شناسایی ویژگی های معرف مدیر جهادی به روش فراترکیب، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت اسلامی، سال 25، شماره1، ص230-199.
  16. صالحی مورکانی، محمدرضا. جولائی، سیدحسین. (1393). همایش ملی مدیریت جهادی از تئوری تا عمل. 4و5 اسفندماه، دانشگاه آزاداسلامی اصفهان(خوراسگان).
  17. عابدی جعفری، حسن. تسلیمی، محمدسعید. فقیهی، ابوالحسن. شیخ زاده، محمد. (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده های کیفی، فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، سال پنجم، شماره دوم، شماره پیاپی 10، ص 198-151.
  18. عامل اردستانی، ح. (1396). طراحی و تبیین مدل مدیریت جهادی با استفاده از تجارب فرماندهان دفاع مقدس، رساله دکتری تخصصی رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور.
  19. فرهمندنیا، ح. (1394). ارائه مدل شایستگی مدیران جهادی بر مبنای نظرات امام خمینی(ره) و حضرت آیت الله خامنه ای(مدظله العالی)، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران.
  20. کیانی زاده، میثم. گلشنی، علیرضا. (1395). شناسایی ویژگی های شخصیتی سیاست گزاران عمومی مبتنی بر مدیریت جهادی، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال نوزدهم، شماره72، ص61.
  21. کهریزی، ایّوب. حجازی فر، رضا. (1397). ارائه الگوی ارزیابی سازمان های فضیلت محور و جهادی، فصلنامه مدیریت نظامی، سال هجدهم، زمستان 97، شماره 72، ص85-50.
  22. لطیفی، م. سعدآبادی، ح. پژوهشی پدیدارشناسانه برای فهم جوهره مدیریت جهادی، راهبرد فرهنگ، شماره بیست و هشتم، ص122-95.
  23. مصاحبه مستند خبرگزاری فارس با سردار مقدم فر، 29 آذر 1390.
  24. ملکی زوارم، حسین. (1388). مقایسه تطبیقی سبک مدیریت جهادی با سایر سبک های مدیریتی، دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران
  25. مهدوی، موسی. (1391). تربیت مدیر با رویکرد جهادی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، 22تیر
  26. نادری فر، ع. پورکیانی، م. زاینده رودی، م. شیخی، الف. (1398). شاخص های مدیریت جهادی، فصلنامه خط مشی گذاری عمومی در مدیریت، سال دهم، شماره 34، ص103-87
  27. نعمتی پیرعلی، دل آرا. (1393). مدیریت جهادی از منظر قرآن کریم، نشریه بصیرت و تربیت اسلامی، شماره 31، ص93-73

  کتاب­ها

  1. آسایش، حسین. مشیری، رحیم. (1394). روش شناسی و تکنیک های تحقیق علمی در علوم انسانی با تأکید بر جغرافیا (چاپ ششم)، انتشارات قومس.
  2. اسحاقی، سیدحسن. (1393). مؤلفه های مدیریت جهادی(صمیمانه با مدیران)، مرکز نشر هاجر(وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران)، قم
  3. اصلی­پور، حسین. (1395). درآمدی بر­نظریه­مدیریت­جهادی، تهران؛ مرکز­مطالعات و برنامه­ریزی شهر تهران
  4. الوانی، سیدمهدی. (1393). مدیریت عمومی، تهران، انتشارات نی.
  5. بابایی طلاتپه، محمدباقر. (1394). مدیریت جهادی و چگونگی ارزیابی مدیران جهادی، تهران: مؤسسه انتشارات نبوی.
  6. بختیاری، مهدی. (1398). با دست های خالی. انتشارات یا زهرا.
  7. پیروز، علی­آقا. خدمتی، ابوطالب. شفیعی، عباس و بهشتی­زاده، محمود. (1386). مدیریت­در اسلام، قم، پژوهشگاه­حوزه و دانشگاه.
  8. چابک گله­دونی، سیدحسین. (1397). تحلیل عوامل موفقیت­آمیز مدیریت جهادی در پیروزی­انقلاب اسلامی، قم: مرکز نشر هاجر.
  9. حمودزاده، علی. (1388). واکاوی و بازشناسی فرهنگ و مدیریت جهادی، نشر دفتر نماینده ولی فقیه.
  10. راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (1404ه.ق). المفردات فی غریب القرآن، قم؛ خدمات چاپی.
  11. رضائیان، علی. (1393). مبانی سازمان و مدیریت، چ ششم، تهران؛ انتشارات سمت.
  12. صرامی، سیف الله. عدالت نژاد، سعید. (1377). دانشنامه جهان اسلام، ج11، ص36-34.
  13. غفار حدادی فائزه. (1400). خط مقدم، نشر شهید کاظمی.
  14. مارشال، کاترین. راس من، گرچن. (1381). روش تحقیق کیفی، ترجمه علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ دوم.
  15. مطهری، مرتضی. (1374). امامت و رهبری، تهران؛ نشر صدرا.
  16. معین، محمد. (1375). فرهنگ فارسی.
  17. مقیمی، سیدمحمد. (1394). مبانی سازمان و مدیریت، تهران؛ انتشارات راه دان؛ چاپ چهارم.
  18. مکارم شیرازی، ناصر. (1376). مدیریت و فرماندهی در اسلام، ناشر دیجیتالی مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان.
  19. نبوی، محمدحسن. (1382). مدیریت در اسلام. چاپ هفتم، تهران: انتشارات دفتر تبلیغاتی اسلامی.

  منابع اینترنتی

  1. مرکز اسناد انقلاب اسلامی:"سردار حاج حسن تهرانی مقدم".  https://www.irdc.ir

  6-2- منابع لاتین

  1. Kocntz, H. & Weihrich, H. (2001). Essentials of Management, 15th ،Ed, (Newyourk: MCG RAW – HILL). P45.

  Connelly, L.M.. (2016). Trustworthiness in Qualitative Research, Medsurg Nursing, 25(6), p. 835-