طراحی و تبیین الگوی مدیریت منابع انسانی جهادی در شرکت مدیریت منابع آب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران،

4 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

چکیده

طرح مدیریت جهادی در نظام حکمرانی کشور نیازمند خودباورى، اعتماد‌به‌نفس و تکیه بر کمک الهى است. مدیریت جهادی برخلاف دیوان-سالاری حاکم بر نظام اداری انعطاف و تدبیر را سرلوحه خود قرار داده و سعی در حل امورات مربوطه است. هدف تحقیق، طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی جهادی در شرکت مدیریت منابع آب ایران است. روش تحقیق کیفی و براساس گرنددتئوری اقدام به طراحی الگو شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته بهره گرفته شد و آنالیز داده‌ها به روش مدل پارادایمی استراوس و کوربین صورت گرفت. نمونه‌گیری نظری بااستفاده از تکنیک‌های قضاوتی (هدفمند) و گلوله برفی انجام شده که با 18 نفر از خبرگان مدیریت منابع انسانی و مدیران ارشد شرکت مدیریت منابع آب ایران مصاحبه صورت گرفت. براساس کدگذاری‌های باز، محوری و انتخابی با بهره‌گیری از نرم‌افزار MAXQDA2020 الگوی مدیریت منابع انسانی جهادی ارائه گردید که شامل 6 بعد اصلی، 40 بعد فرعی و 181 مشخصه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


6- منابع
6-1- منابع فارسی
استراوس، آنسلم؛ کوربین، جولیت (1387). اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه­ها و شیوه­ها. ترجمه بیوک محمدی. تهران. پژوهشگاه علوم­انسانی و مطالعات فرهنگی. چاپ دوم.
الهیاری بوزنجانی، احمد، رحیم نیا، فریبرز، انصاری، محمدعلی، مرتضوی، سعید، (1396)، کشف عوامل شکل دهنده، ویژگی ها و مؤلفه های جهادی بودن منابع انسانی از منظر قرآن کریم، پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین، سال 9، شماره 4، زمستان، صص100-75.
افتخاری، اصغر، زرگرزاده، محمدعلی، شمشیری، مهدی، (1397)، مولفه­های مدیریت جهادی در بیانات امام خامنه­ای، فصلنامه مدیریت نظامی، سال 18، شماره 2، تابستان، صص 87-53.
باقری، مسلم، مرادی رودبالی، سحر، (1395)، طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی فرماندهان دفاع مقدس(مطالعه موردی: سیره شهید محمدابراهیم همت)، مطالعات راهبردی بسیج، سال 19، شماره 71، تابستان، صص 111-81.
بیانات مقام معظم رهبری، دیدار نخبگان و دانشجویان بسیجی مدال آور دانشگاه شریف، 1395
حسنی نیک، محمدعلی، مختاریان­پور، مجید، (1397)، عقلانیت مدیریت جهادی، مدیریت اسلامی، سال 26، شماره 4، زمستان، صص 106-79.
حسین­پور، داوود، رضایی­منش، بهروز، محمدی سیاهبومی، حمیدرضا، (1395)، رابطه مدیریت جهادی و استراتژی­های اقتصاد مقاومتی، پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، سال 24، شماره 79، پاییز، صص 122-99.
خزائی، داود، افجه­ای، سیدعلی­اکبر، خاشعی، وحید، فربهی، احمد، (1398)، الگوی نظری مدیریت جهادی با استفاده از سخنان امیرالمومنین در نهج­البلاغه، پژوهشنامه نهج البلاغه، سال 7، شماره 27، پاییز، صص 24-1.
دانایی فرد حسن. (1389).نظریه پردازی،  مبانی و روش شناسیها. تهران: سمت
دانایی فرد، حسن. (1389) .سیدحسین کاظمی شیوه‌های پژوهش اجتماعی، رویکردهای کمی و کیفی. تهران: مهربان نشر
زین­الدینی، مجید، محمدی­سیاهبومی، حمیدرضا، (1397)، ارائه الگوی مطلوب مدیریت جهادی در انقلاب اسلامی«موردکاوی رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی»، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال 8، شماره 28، پاییز، صص 49-23.
سلطانی، محدرضا، (1393)، مدیریت جهادی، چالش­ها و الزامات، مدیریت اسلامی، سال 22، شماره 2، پاییز و زمستان، صص 39-9.
شریفی، سیدمهدی، حاتمی، امیر، (1398)، ارائه مدل تبیین نقش مدیریت منابع انسانی در اجرای موفق نوآوری باز صنعت رسانه، فصلنامه پژوهشهای ارتباطی، سال 26، شماره 1، پیاپی 97، بهار، صص 205.
شکاری، حمیده، (1397)، به سوی پایداری در آموزش عالی: تاملی بر نقش مدیریت جهادی، نامه آموزش عالی، سال 12، شماره 45، بهار، صص200-171.
شه­بخش، بیتا، ذوالفقاری زعفرانی، رشید، کلانتری، مهدی، (1397)، طراحی الگوی ساختاری فرهنگ مدیریت جهادی در بنگاه­های دولتی، برگرفته از پایان نامه دکتری تخصصی، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی، سال 12، شماره 45، زمستان، صص84-65.
عیوضی، میثم، شیخبگلو، زین­العابدین، (1395)، تبیین مفهومی مدیریت جهادی در عرصه منابع انسانی سازمان، کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران.
فرزندی، عباسعلی. (1400). مقوم های تحقق دفاع؛(9) مدیریت جهادی (اهمیت و ضرورت). درآمدی بر اندیشه دفاعی – امنیتی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران. https://sndu.ac.ir/maktab/fa/news
کهریزی، ایوب، حجازی­فر، سعید، (1397)، ارائه الگوی ارزیابی سازمان­های فضیلت محور و جهادی، مدیریت نظامی، سال 18، شماره 4، زمستان، صص85-50.
وحیدی، محمد، ابراهیمی، سیدعباس، رستگار، عباسعلی، (1398)، شناسایی نگرش­ها و ذهنیت­های حوزه مدیریت جهادی، مدیریت اسلامی، سال 28، شماره 3، پاییز، صص112-83.
6-2- منابع لاتین
Peccei, Riccardo, Van De Voorde, Karina, (2019), Human resource management–well-being– performance research revisited: Past, present, and future, Human Resource Management Journal Published by John Wiley & Sons Ltd, Vol 29, PP.539–563. DOI: 10.1111/1748-8583.12254
Siri Palasht, Maryam, Khanifar, Hossein, (2015), Studying Managers’ Performance Based on Jihadi Management Features, Intl. J. Humanities Vol. 22 (3) (29- 57).
Creswell, J. W. (2012). Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. 4th ed.London: Pearson.
McFadzean, E.(2007). Developing a Proposal: A Nine Step Process.
Lee, H., Park, J., & Chung, C. C. (2022). CEO compensation, governance structure, and foreign direct investment in conflict-prone countries. International Business Review, 31(6), 102031.
Strauss, A, & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative researchTechniques and procedures for developing grounded theory (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.