فرایند پذیرش مقالات

 نویسندگان محترم ضمن تشکر از انتخاب این فصلنامه جهت ارسال مقالات، فرایند بررسی مقالات در فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات بسیج ظرف مدت کمتر از 5 ماه خواهد بود