اطلاعات نشریه


سال آغاز انتشار: 1372
اعتبار نشریهعلمی -پژوهشی

نوع مقالات قابل انتشارپژوهشی
وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی

دوره انتشار: فصلنامه
زبان نشریهفارسی (چکیده انگلیسی)
حوزه تخصصی: سیاسی - جامعه شناسی
نوع داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
میانگین زمان داوری: یک تا پنج ماه
روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم (2020)
هزینه پردازش و انتشار مقاله: برای بررسی اولیه 1.000.000ریال و برای پذیرش نهایی 5.000.000ریال
وضعیت دسترسی به متن کامل مقالاتدسترسی باز و دریافت رایگان
آدرس پست الکترونیک نشریه: bsrqjournal@gmail.com