واکاوی تاثیر تواضع مدیران در جابه‌جایی داوطلبانه کارکنان و قصد ترک سازمان با میانجی‌گری اعتماد عاطفی (جامعه آماری: مدیران مالی سازمان های دولتی استان آذربایجان شرقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امام حسین (ع)

2 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، گروه مدیریت، واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی،دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز،ایران.

چکیده

یکی از مسائل عمده و مؤثر در اثربخشی‌ سازمان‌ها، اتخاذ سبک رهبری مناسب از سوی مدیران است. یکی از سبک‌های جدید، رهبری متواضع است. میزان خشوع و تواضع مدیران می‌تواند رفتارها و عملکرد کارکنان را تغییر دهد. فلذا هدف از انجام تحقیق حاضر واکاوی تاثیر برخورد متواضعانه مدیران با کارکنان در جابه‌جایی داوطلبانه و قصد ترک سازمان با میانجی‌گری اعتماد عاطفی به وسیله آنهاست.
تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی و از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق مدیران مالی سازمان‌های دولتی استان آذربایجان شرقی بود. از آن‌جا که تعداد افراد جامعه آماری حدود 220 نفر بوده است، این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری تمام شمار انجام شده است. که برای این منظور تعداد 220 پرسشنامه توزیع و تعداد 200 پرسشنامه صحیح و تکمیل شده به دست محقق رسید و تجزیه و تحلیل شد. جهت آزمون فرضیات از آمار استنباطی در قالب مدل‌یابی معادلات ساختاری و رویکرد حداقل مربعات جزئی با کمک نرم‌افزار Smart PLS نسخه 3 استفاده شد.
نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان داد، تواضع مدیران و رقابت پیروان بر اعتماد عاطفی و اعتماد عاطفی نیز بر قصد ترک و جابه‌جایی کارکنان تأثیر معناداری دارد. همچنین نقش میانجی‌گر اعتماد عاطفی در سطح اطمینان 99% مورد تأیید است و رابطه بین تواضع رهبری با قصد ترک و جابه‌جایی کارکنان را میانجی‌گری می‌کند و نقش تعدیل‌کننده رقابت پیروان نیز در سطح اطمینان 99% مورد تأیید است و رابطه بین تواضع رهبری با اعتماد عاطفی را تعدیل می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


فهرست منابع
منابع فارسی
امینی، علیرضا؛ یقینی، فاطمه؛ احمدی زهرانی، مریم. 1400. شناسایی روابط شاخص های مؤثر خشم اخلاقی رهبر و سرپرستی خصمانه بر اعتماد کارکنان به رهبر. مطالعات مدیریت دولتی ایران، 4(1)، 63-85.
بهمنی، اکبر؛ بلوچی؛ حسین. 1400. بررسی تأثیر فروتنی رهبران بر رفتارهای اخلاقی پیروان با نقش میانجی معنویت در کار. مدیریت در دانشگاه اسلامی، 21(10)، 122-101.
پاشازاده، یوسف؛ سلیمانی، محمد؛ تیموری آذر، خلیل. ۱۳۹۹. رابطه نوین رویکرد صادقانه و فروتنانه رهبری اخلاقی با عملکرد سازمانی. اخلاق در علوم و فناوری. ۱۵(۱۲): ۷۶-۸۵
جعفری، مینا؛ حسینی‌نیا، سیدرضا. ۱۳۹۸. تأثیر سکوت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارت ورزش و جوانان استان خراسان شمالی. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، ۶(۲۴): ۷۱-۸۲.
حسن پور، اکبر؛ وکیلی، یوسف؛ جعفری نیا، سعید؛ خرم، اسماعیل. 1399. اثر سبک رهبری بر اعتماد در روابط رهبر و پیرو. فصلنامه علمی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 29(1)، 172-139.
دهرویه، ابراهیم؛ اشرفی، مجید؛ گرگانلی دوجی، جمادوردی؛ خوزین، علی. 1400. نقش ویژگی های روانشناختی – اجتماعی در تصمیم گیری های مدیران مالی: باتوجه‌به نقش میانجی اخلاق حرفه ای. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 16(1)، 151-142.
رجبی، مریم؛ فکورثقیه، امیرمحمد؛ خوراکیان، علیرضا. تأثیر اعتماد عاطفی و شناختی بر یادگیری فردی: مطالعه نقش میانجی شبکه های اجتماعی و تسهیم دانش. فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 9(4)، 53-76.
زارعی‌متین، حسن؛ باستی، صاب؛ احمدی تنکابنی، مهدی؛ خسروی، اسلام. ۱۳۹۷. بررسی مفهومی تواضع رهبری و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان در فرایندهای مدیریتی سازمان‌های دولتی، فصلنامه پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری، ۱۳(۵): ۱-۱۸.
شکری، حاتم. ۱۳۹۹. بررسی رابطه گردش شغلی در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، ۱۴(۴۵): ۱۶-۳۰.
عقیقی، علیرضا؛ منطقی، هانیه. 1401. اثر فروتنی مدیران بر احساسات و رفتارهای اخلاقی پرستاران بیمارستان بعثت همدان: تبیین نقش واسط معنویت محیط کار. مجله پژوهش در دین و سلامت، 8(1)، 37-22.
علیپور، نسیم؛ شعبانی، مهرانه؛ مهدیون، سیدعلی؛ اسدی فخر، امیر. ۱۳۹۷. بررسی استرس زاهای شغلی به‌عنوان پیش بینی های قصد ترک شغل، مجله ارگونومی، ۶(۱): ۵۸-۶۴.
محمدیان، بهزاد؛ زارعی متین، حسن؛ باباشاهی، جبار: یزدانی، حمیدرضا. ۱۳۹۷. تواضع درون سازمانی: شایستگی محوری در رهبری سازمان‌های عصر جدید، فصلنامه مدیریت دولتی، ۱۰(۴): ۵۶۳-۵۸۲.
میدانی، محمود؛ قورچیان، نادرقلی؛ جعفری، پریوش؛ زمانی مقدم، افسانه. 1400. شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای اثربخشی رهبری مدیران پردیس های دانشگاه فرهنگیان (مطالعه کیفی). مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 10(4)، 425-391.
موسی بیگی، طیبه؛ سروش نیا، سهیلا؛ صفاری نیا، مجید؛ آقا یوسفی، علیرضا. 1401. پیش بینی جامعه پسندی براساس سبک های تبادل اجتماعی و سبک فرزند پروری در دانشجویان. پژوهش های روانشناختی اجتماعی، 45(1)، 85-100.
نظری، فرهاد؛ کاشف، سیدمحمد؛ بهنام، محسن. 1399. مدل یابی نقش سبک رهبری فروتن در رفتار صدای کارکنان وزارت ورزش و جوانان: نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی و امنیت روانی. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 7(25)، 78-65.
نیکجو، مهدی؛ قنبری، مهرداد؛ جمشیدی نوید، بابک؛ مسعودی، جواد. 1400. طراحی الگوی نقش ویژگی های شخصیتی و سبک رهبری مدیران در ضعف کنترل های داخلی. دانش حسابداری مالی، 8(3)، 124-81.
منابع لاتین
Ali Habib Al Lawati, H., Taqui Syed, R., & Caldwell, C. (2019). Transformative ethics and moving toward “greatness”–problems and realities. The Journal of Values-Based Leadership12(1), 1-10.
Alvin, W. G. (1960). The norm of reciprocity: A preliminary statement. American Sociological Review25(2), 161.‏
Avanzi, L., Fraccaroli, F., Sarchielli, G., Ullrich, J., & van Dick, R. (2014). Staying or leaving: A combined social identity and social exchange approach to predicting employee turnover intentions. International Journal of Productivity and Performance Management.‏ 63(3), 272-289.
Avolio, B. J., & Gardner, W. L. (2005). Authentic leadership development: Getting to the root of positive forms of leadershipThe leadership quarterly16(3), 315-338.‏
Bentley-Goode, K. A., Newton, N. J., & Thompson, A. M. (2017). Business strategy, internal control over financial reporting, and audit reporting quality. Auditing: A Journal of Practice & Theory36(4), 49-69.‏
Bharanitharan, K., Chen, Z. X., Bahmannia, S., & Lowe, K. B. (2019). Is leader humility a friend or foe, or both? An attachment theory lens on leader humility and its contradictory outcomes. Journal of Business Ethics160(3), 729-743.‏
Bharanitharan, D. K., Lowe, K. B., Bahmannia, S., Chen, Z. X., & Cui, L. (2021). Seeing is not believing: Leader humility, hypocrisy, and their impact on followers' behaviorsThe Leadership Quarterly32(2), 101-440.‏
Banks, G. C., Batchelor, J. H., Seers, A., O'Boyle Jr, E. H., Pollack, J. M., & Gower, K. (2014). What does team–member exchange bring to the party? A meta‐analytic review of team and leader social exchange. Journal of Organizational Behavior35(2), 273-295.‏
Blau, P. M. (1964). Exchange and power in social life. New York: Wiley.
Burke, C. S., Sims, D. E., Lazzara, E. H., & Salas, E. (2007). Trust in leadership: A multi-level review and integration. The leadership quarterly18(6), 606-632.
‏ Bhatia, R., & Bhatia, A. (2020). The psychological effect of humble leadership on employee turnover and resilience. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 17(9), 6827-6856.‏
Bobba, S. (2019). The central concept of empowerment in Indigenous health and wellbeing. Australian journal of primary health, 25(5), 387.‏
Brohi, N. A., Mehmood, S. A., Erri, M. A., Mushtaque, T., Shah, I. A., & Khuhro, M. A. (2021). Compassionate Leadership is Key to Success: Role of Servant Leadership Style in Predicting Employees Trust in Leadership, Psychological Safety, and Turnover Intention. Ilkogretim Online, 20(5), 5662-5672.‏
Benesbordi, A., & Smaeili Sani, M. (2019). The study of the transformational leadership effect on human resource efficiency based on the mediator role of employees’ psychological Empowerment (case study: Ministry of Sport and Youth). Organizational Behavior Management in Sport Studies, 5(20), 31-44.‏
Brown, M. E., Treviño, L. K., & Harrison, D. A. (2005). Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 97(2), 117-134.
Cropanzano, R., Anthony, E. L., Daniels, S. R., & Hall, A. V. (2017). Social exchange theory: A critical review with theoretical remedies. Academy of management annals11(1), 479-516.‏
Collins, J. (2006). Level 5 leadership: The triumph of humility and fierce resolve. Managing innovation and change, 79(1), 67-76.
Colarelli, S. M. (1984). Methods of communication and mediating processes in realistic job previews. Journal of applied psychology, 69(4), 633.‏
Chen, S. Y., Wu, W. C., Chang, C. S., & Lin, C. T. (2015). Job rotation and internal marketing for increased job satisfaction and organisational commitment in hospital nursing staff. Journal of nursing management, 23(3), 297-306.‏
Cropanzano, R., Anthony, E. L., Daniels, S. R., & Hall, A. V. (2017). Social exchange theory: A critical review with theoretical remedies. Academy of management annals11(1), 479-516.‏
Driscoll, J. W. (1978). Trust and participation in organizational decision making as predictors of satisfaction. Academy of management journal21(1), 44-56.‏
Eidelman, P., Jensen, A., & Rappaport, L. M. (2019). Social support, negative social exchange, and response to case formulation-based cognitive behavior therapy. Cognitive behaviour therapy48(2), 146-161.‏
Gagné, M. (2009). A model of knowledge‐sharing motivation. Human Resource Management: Published in Cooperation with the School of Business Administration, The University of Michigan and in alliance with the Society of Human Resources Management, 48(4), 571-589.‏
Hutt, C., & Gopalakrishnan, S. (2020). Leadership humility and managing a multicultural workforce. South Asian Journal of Business Studies9(2), 251-260.‏
Hu, Y., Zhu, L., Zhou, M., Li, J., Maguire, P., Sun, H., & Wang, D. (2018). Exploring the influence of ethical leadership on voice behavior: how leader-member exchange, psychological safety and psychological empowerment influence employees’ willingness to speak out. Frontiers in psychology, 9, 17-28.‏
Jeung, C. W., & Yoon, H. J. (2016). Leader humility and psychological empowerment: investigating contingencies. Journal of Managerial Psychology, 31(7), 1122-1136.
Jeung, C. W., & Yoon, H. J. (2016). Leader humility and psychological empowerment: investigating contingencies. Journal of Managerial Psychology.‏ 31(7), 1122-1136.
John, O. P., Robins, R. W., & Pervin, L. A. (2008). Handbook of personality. Theory and research3, 114-158.‏
Krumrei-Mancuso, E. J. (2018). Humility in servant leadership among Christian student leaders: A longitudinal pilot study. Journal of Psychology and Theology46(4), 253-267.‏
Li, X., Li, M., Fu, J., & Ullah, A. (2019). Leader humility and employee voice: The role of employees’ regulatory focus and voice-role conception. Social Behavior and Personality: an international journal47(6), 1-12.‏
Li, X., Li, M., Fu, J., & Ullah, A. (2019). Leader humility and employee voice: The role of employees’ regulatory focus and voice-role conception. Social Behavior and Personality: an international journal, 47(6), 1-12.‏
Li, X., Xue, J., & Liu, J. (2021). Linking leader humility to employee creative performance: Work engagement as a mediator. Social Behavior and Personality: an international journal, 49(6), 1-7.‏
Liborius, Patrick & Kiewitz, Christian. (2022). When leader humility meets follower competitiveness: Relationships with follower affective trust, intended and voluntary turnover. Journal of Vocational Behavior. 135. 103719. 10.1016/j.jvb.2022.103719.
Liu, C. (2016). Does humble leadership behavior promote employees’ voice behavior?—A dual mediating model. Open Journal of Business and Management, 4(4), 731-740.‏
Li, J., Liang, Q. Z., & Zhang, Z. Z. (2016). The effect of humble leader behavior, leader expertise, and organizational identification on employee turnover intention. Journal of Applied Business Research (JABR)32(4), 1145-1156.‏
Lynch, P. D., Eisenberger, R., & Armeli, S. (1999). Perceived organizational support: Inferior versus superior performance by wary employees. Journal of applied psychology84(4), 467–483 .‏
Maynard, M. T., Gilson, L. L., & Mathieu, J. E. (2012). Empowerment—fad or fab? A multilevel review of the past two decades of research. Journal of management38(4), 1231-1281.‏
Matthews, S. H., Kelemen, T. K., & Bolino, M. C. (2021). How follower traits and cultural values influence the effects of leadership. The Leadership Quarterly32(1), 101497.‏
Mustamil, N., & Najam, U. (2020). The impact of servant leadership on follower turnover intentions: Mediating role of resilience. Asian Journal of Business and Accounting, 13(2), 125-146.‏
Mayer, D. M., Kuenzi, M., & Greenbaum, R. L. (2009). Examining the link between ethical leadership and employee misconduct: The mediating role of ethical climate. Journal of Business Ethics, 95(1), 7-16.
Meyer, M., & Rego, A. (2020). Measuring practical wisdom: Exploring the value of Aristotle’s phronesis for business and leadership. Handbook of practical wisdom in business and management, 1-18.‏
McAllister, D. J. (1995). Affect-and cognition-based trust as foundations for interpersonal cooperation in organizations. Academy of management journal38(1), 24-59.‏
Morris, J. A., Brotheridge, C. M., & Urbanski, J. C. (2005). Bringing humility to leadership: Antecedents and consequences of leader humilityHuman relations58(10), 1323-1350.‏
Mudrack, P. E., Bloodgood, J. M., & Turnley, W. H. (2012). Some ethical implications of individual competitiveness. Journal of Business Ethics108(3), 347-359.‏
Ou, A. Y., Seo, J., Choi, D., & Hom, P. W. (2017). When can humble top executives retain middle managers? The moderating role of top management team faultlines. Academy of Management Journal60(5), 1915-1931.‏
Ou, A. Y., Tsui, A. S., Kinicki, A. J., Waldman, D. A., Xiao, Z., & Song, L. J. (2014). Humble chief executive officers’ connections to top management team integration and middle managers’ responses. Administrative science quarterly59(1), 34-72.‏
Owens, B. P., & Hekman, D. R. (2016). How does leader humility influence team performance? Exploring the mechanisms of contagion and collective promotion focus. Academy of Management Journal59(3), 1088-1111.‏
Owens, B. P., & Hekman, D. R. (2012). Modeling how to grow: An inductive examination of humble leader behaviors, contingencies, and outcomes. Academy of Management Journal55(4), 787-818.‏
Owens, B. P., Johnson, M. D., & Mitchell, T. R. (2013). Expressed humility in organizations: Implications for performance, teams, and leadership. Organization Science24(5), 1517-1538.‏
Owens, B. P., Wallace, A. S., & Waldman, D. A. (2015). Leader narcissism and follower outcomes: The counterbalancing effect of leader humility. Journal of applied psychology, 100(4), 1203–1213..‏
Owens, B. P., Yam, K. C., Bednar, J. S., Mao, J., & Hart, D. W. (2019). The impact of leader moral humility on follower moral self-efficacy and behavior. Journal of Applied Psychology104(1), 146-163.
Qin, X., Chen, C., Yam, K. C., Huang, M., & Ju, D. (2020). The double-edged sword of leader humility: Investigating when and why leader humility promotes versus inhibits subordinate devianceJournal of Applied Psychology105(7), 693–712.
Rego, A., Owens, B., Leal, S., Melo, A. I., e Cunha, M. P., Gonçalves, L., & Ribeiro, P. (2017). How leader humility helps teams to be humbler, psychologically stronger, and more effective: A moderated mediation model. The Leadership Quarterly28(5), 639-658.‏
Ryckman, R. M., Thornton, B., & Butler, J. C. (1994). Personality correlates of the hypercompetitive attitude scale: Validity tests of Horney's theory of neurosisJournal of personality assessment62(1), 84-94.‏
Ryckman, R. M., Libby, C. R., van den Borne, B., Gold, J. A., & Lindner, M. A. (1997). Values of hypercompetitive and personal development competitive individuals. Journal of personality assessment, 69(2), 271-283.‏
Ryckman, R. M., Hammer, M., Kaczor, L. M., & Gold, J. A. (1996). Construction of a personal development competitive attitude scale. Journal of personality assessment, 66(2), 374-385.‏
Tuncdogan, A., Acar, O. A., & Stam, D. (2017). Individual differences as antecedents of leader behavior: Towards an understanding of multi-level outcomes. The Leadership Quarterly28(1), 40-64.‏
Wang, Y., Liu, J., & Zhu, Y. (2018). How does humble leadership promote follower creativity? The roles of psychological capital and growth need strength. Leadership & Organization Development Journal.‏ 39(4), 507-521.
Wang, X., Liu, Z., Wen, X., & Xiao, Q. (2022). An implicit leadership theory lens on leader humility and employee outcomes: Examining individual and organizational contingencies. Tourism Management, 89, 104-448.‏
Wang, Z., Chen, C. H., Zheng, P., Li, X., & Khoo, L. P. (2021). A graph-based context-aware requirement elicitation approach in smart product-service systems. International Journal of Production Research59(2), 635-651.‏
Wang, L., Owens, B. P., Li, J. J., & Shi, L. (2018). Exploring the affective impact, boundary conditions, and antecedents of leader humility. Journal of Applied Psychology103(9), 1019–1038.
Whitener, E. M., Brodt, S. E., Korsgaard, M. A., & Werner, J. M. (1998). Managers as initiators of trust: An exchange relationship framework for understanding managerial trustworthy behavior. Academy of management review, 23(3), 513-530.‏
Xu, F., Xu, B., Anderson, V., & Caldwell, C. (2019). Humility as enlightened leadership: A Chinese perspective. Journal of Management Development.‏ 1, 0262-1711.
Ye, B. H., Tung, V. W. S., Li, J. J., & Zhu, H. (2020). Leader humility, team humility and employee creative performance: The moderating roles of task dependence and competitive climate. Tourism Management81, 104170.‏
Zhang, H., Ou, A. Y., Tsui, A. S., & Wang, H. (2017). CEO humility, narcissism and firm innovation: A paradox perspective on CEO traits. The Leadership Quarterly28(5), 585-604.‏
Zhou, J., & Li, Y. (2018). The role of leader’s humility in facilitating frontline employees’ deep acting and turnover: the moderating role of perceived customer-oriented climate. Journal of Leadership & Organizational Studies25(3), 353-367.‏
Zhu, W., Newman, A., Miao, Q., & Hooke, A. (2013). Revisiting the mediating role of trust in transformational leadership effects: Do different types of trust make a difference?. The Leadership Quarterly24(1), 94-105.‏
Zhong, J., Zhang, L., Li, P., & Zhang, D. Z. (2020). Can leader humility enhance employee wellbeing? The mediating role of employee humility. Leadership & Organization Development Journal, 41(1), 19-36.