اهداف و چشم انداز

اهداف فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج

1- توسعه، تعمیق و اشاعه ادبیات بسیج در ساحت‌های گوناگون

2- کمک به رشد وارتقای سطح معرفت و آگاهیهای علمی فرهیختگان عضو بسیج دهها میلیونی جهت حفظ و تقویت ارزشهای اسلامی‌ انقلابی و اشاعه تفکر و فرهنگ بسیجی‌؛ 

3- کمک به فرماندهان‌، مسئولان و سیاستگذاران بسیج‌، جهت یافتن راه‌حلهای علمی و پژوهشی کاربردی‌، در تدوین و اجرای راهبردهای بسیج دهها میلیونی ؛

4- ارائه آخرین پیشرفتهای علمی - پژوهشی ودستاوردهای دانش بشری در حوزه علوم انسانی و دفاعی مرتبط با اهداف و ماموریت‌های بسیج به دانشجویان، استادان و پژوهشگران

5- تقویت بنیه فکری و پژوهشی نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور برای اجرای استراتژی‌ها و برنامه‌های بلند مدت بسیج دهها میلیونی از طریق تحقیق در مفاهیم ورویکردهای بسیج‌.

 

 رویکردهای فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج

  1. بسیج علمی: فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج بر آن است که در عرصة تلاش علمی پژوهشی خود بر مبنای رسالت سازمانی سازمان بسیج مستضعفین در بسیج عمومی در عرصه‌های گوناگون، به رسالت درون سازمانی خود در ساحت علمی پژوهشی عمل کند، و با بسیج علمی نیروهای متعهد تمام تلاش خود را در این زمینه مدیریت نماید.
  2. حمایت از نظریه پردازی علمی:عمل به رسالت بند نخست از مجموعه رویکردها در بعد بسیج امکانات و توانایی‌ها، در محدوده فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج خلاصه نمی شود، بلکه در گامی فراتر، فصلنامه بر آن است با بهره مندی از پژوهشهای مرتبط با ماموریت‌ها و نیازهای بسیج زمینه پرور تلاشهای مربوط به نهضت نرم افزاری و نظریه پردازی‌های علمی در حوزه علوم انسانی و دفاعی بوده و در قالب فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج بیان کنندة دیدگاهها و نظرات تخصصی اندیشمندان این ساحت باشد.
  3. اندیشه سازی معطوف به نیازها:در کنار بسیج اندیشه‌ها و حمایت از اندیشه‌ها و اندیشمندان بسیجی در حیطه فعالیت فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، باز تولید و باز تعریف اندیشه و نظر مورد نیاز بسیج در حوزه‌های تعریف شده ماموریت فصلنامه، از اهمیت رفتاری ویژه برخوردار است و تلاش فصلنامه بر آن است که با مدیریت انرژی(مدیریت بر منابع سخت افزاری و نرم افزاری) در این مسیر گام بردارد.
  4. توسعه ادبیات بسیج:فصلنامه مطالعات  بسیج با عنایت به اهمیت باز تعریف ادبیات در باز تولید قدرت تلاش دارد تا در عرصه توسعه ادبیات بسیج در حوزه ماموریت خود اقدام کند.
  5. ترویج دستاوردهای علمی پژوهشی بسیج: فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج تلاش دارد تا با نظر گرفتن جایگاه خود در معرفی دستاوردهای علمی پژوهشی بسیج، یافته‌های علمی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج را در قالب‌های پذیرفته شده و تعریف شده فصلنامه عرضه نماید.

پشتیبانی مطالعاتی اعضای بسیج:فصلنامه بر آن است که در مقام عقبه مطالعاتی سازمان بسیج مستضعفین پشتیبانی کننده اعضای بسیج به ویژه (نخبگان، مدیران، فرماندهان...) باشد