اسامی داوران فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج

 

تخصص داوران

نام و نام خانوادگی داوران

ردیف

دکتری جامعه شناسی سیاسی و علوم اجتماعی

الله مراد سیف

1

دکتری الهیات و تاریخ اسلام

اصغر قائدان

2

دکتری روابط بین الملل

هادی آجیلی

3

دکتری علوم سیاسی

خلیل نورزوی

4

دکتری علوم سیاسی

محمد نوروزی

5

دکتری فناوری و مدیریت اطلاعات

یاسر قاسمی نژاد

6

علوم سیاسی

مرضیه حاجی هاشمی

7

دکتری حسابداری مالی و بانکداری

مهدی قائمی اصل

8

دکتری آینده پژوهی

هادی عبدالملکی

10

دکتری جامعه شناسی سیاسی 

علی فلاحی

11

دکتری علوم سیاسی

حامد عامری گلستانی

12

دکتری علوم سیاسی

آسیه مهدی پور

13

دکتری اقتصاد

مهدی احمدی

14

دکتری ژئوپلیتیک

سید عباس احمدی

15

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

حسین احمدی

16

دکتری فلسفه و کلام اسلامی 

محمد تقی کرمی قهی

17

دکتری علوم تربیتی و روانشناسی

مریم فاتحی زاده

18

دکتری علوم تربیتی و روانشناسی

منصور سودانی

19

دکتری مدیریت

شهرام گیلانی نیا

20