بررسی خوانش جوانان از بیانیه گام دوم انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه سوره

چکیده

این پژوهش تلاش خواهد کرد با استفاده از فراتحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی در انتخابات ملی جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی 1396 تا 1401 را بررسی و کنکاو کند. روش تحقیق از نوع فراتحلیل کمی؛ ابزار آن پرسشنامه معکوس؛ جامعه آماری پژوهش؛ 87 تحقیق پیمایشی(علمی –پژوهشی) که 32 موردپژوهش با رعایت روایی، اعتبار و کیفیت پژوهش؛ وجود ضریب همبستگی، حجم نمونه و سطح معنی‌داری انتخاب شدند. واحد تحلیل هم مقالات پژوهشی است که در پایگاه های علمی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری چاپ شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد بین عوامل فرهنگی(سبک زندگی کاندیدا، شبکه ماهواره‌ای، تقدیرگرایی، سرمایه فرهنگی، رسانه داخلی، رسانه خارجی، باورهای دینی)، عوامل اجتماعی(تعلق طایفه ای-قومی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، ناکامی اجتماعی، احساس تبعیض اجتماعی)، عوامل سیاسی(فرهنگ و آگاهی سیاسی، مشارکت سیاسی، جامعه‌پذیری سیاسی، اعتماد سیاسی، احساس اثربخشی سیاسی، رضایت از عملکرد سیاسی، علاقه‌مندی به سیاست)، و عوامل روانی(عزت‌نفس، احساس امنیت، احساس انزوا، احساس هویت، احساس بیگانگی)، با مشارکت سیاسی در انتخابات ملی رابطه معنی‌داری وجود دارد. بر اساس نتایج تحقیق، انتخابات کنشی سیاسی، و جلوه‌ای از مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی است؛ که، رشد دموکراسی، توسعه سیاسی، و تحقق

کلیدواژه‌ها

موضوعات


6- منابع
6-1- منابع فارسی
مقاله­ها
اصغر، غلام(1401) ، نقش بصیرت در پیشرفت جامعه از نگاه قران با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه.
اینانلو، صادق(1398)، بررسی سبک زندگی و اصلاح الگوی مصرف با تکیه بر بیانیه گام دوم انقلاب، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان قزوین.
جواهرچیان، ندا و افشانی، سید علیرضا (1400)، کاوشی کیفی از چگونگی خوانش جوانان از ایران در اینستاگرام، فصلنامه جهانی رسانه، دوره 16، شماره 31، 29- 56.
خجیر و دیگران (1401)، خوانش جوانان از تصویرشان در رسانه ملی، فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، دوره 21، شماره 56، 123-156
خرمشاد، محمدباقر.، علیپوری، رضا. (1393). راهبردهای فعال­سازی جوانان در راستای ارتقای اقتدار ملی ج.ا. ایران، فصلنامه راهبرد دفاعی، 13 (49): 179 – 218.
سخن سنج، الهه(1399)، بررسی تاثیر فناروی اطلاعات بر اجرای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تایباد.
مظفری، هادی(1399)، بررسی جایگاه جوانان و ظرفیت‌های آنان درنظام سازی انقلابی0 مطالعه موردی بیانیه گام دون انقلاب) ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.
یاری، وحید( 1399) ، مبانی قرانی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم و معارف قران کریم.
هال، استوارت (1387) گزیده­هایی از عمل بازنمایی. احسان شاقاسمی، زیر نظر سعیدرضا عاملی، مجموعه نظریه­های ارتباطات، جلد سوم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
کتاب­ها
ذکایى، محمد سعید. (1386). جامعه­شناسى جوانان ایران، تهران: نشر آگاه. 
سورین، ورنر و جیمز، تانکارد. (1389). نظریه‌های ارتباطات (ترجمه علیرضا دهقان)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
فیسک، جان(1388) درآمدی بر مطالعات ارتباطاتی .ترجمه مهدی غبرایی، تهران: دفتر مطالعات و برنامه­ریزی  رسانه.
مک‌کوایل، دنیس. (1391). نظریه ارتباطات جمعی (ترجمه پرویز اجلالی)، تهران، دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌.
مهدی زاده، سید محمد، (1389)؛ نظریه های رسانه: اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی، تهران: نشر همشهری.
منابع اینترنتی
6-2- منابع لاتین
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology, Qualitative Research in Psychology, 3 (2): 77-101.
Fisk, J. (1994). Television Culture, London, Routledge.
Hall, S. (2003). Encoding / Decoding, London, Hutchinson.
Hall, Stuart (1980) Encoding / Decoding, in Centre of Contemporary Cultural Studies, London, Hutchinson.
Hall, Stuart (1997). Representation, Cultural Representations and Signifying practices, USA, Sage Publication in Association with the open University.
Kenney, K. (2005). representation theory. From Handbook of Visual communication: Theory, Method, and Media. LEA.
Morley, David, Kuan Hsing Chen (2005) Stuart Hall, Critical Dialogues in Cultural Studies, London & New York, Routledge.
Turner, G. (2003). British Cultural Studies, London, Routledge.
Websites
الگوی نوشتن منابع فارسی در آخر متن
مقاله: نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، (سال انتشار). عنوان مقاله، نام نشریه، دوره (شماره)، صفحه پایان مقاله-صفحه شروع مقاله.
کتاب: نام‌خانوادگی نویسنده اول، نام نویسنده اول؛ نام‌خانوادگی نویسنده دوم، نام نویسنده دوم، (سال انتشار). عنوان کتاب، محل چاپ: ناشر.
منابع اینترنتی:
ب) الگوی نوشتن منابع لاتین در انتهای متن (طبق فرمت APA)
Articles
- Author, A.A., Author, B.B. (Date of publication). Title of article. Title of Online Periodical, volume number (issue number), page.
Books
- Author, A.A., Author, B.B. (Date of publication). Title of book or larger document (chapter or section number). Edition. Publication.