اعضای هیئت تحریریه

محمد تقی کرمی قهی- دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

اصغر قائدان - دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

خدابخش احمدی نوده - استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

الله مراد سیف - استاد تمام دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

مریم فاتحی زاده- استاد تمام دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان

منصور سودانی - استاد تمام دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

کیومرث یزدان پناه - دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران