دوره و شماره: دوره 25، شماره 96 - شماره پیاپی 751، آذر 1401 
تحلیل تطبیقی نقش زنان در گفتمان انقلاب اسلامی ایران و مدل مردسالارانۀ انقلاب

صفحه 41-84

سهیلا افشارپور؛ شیوا جلال پور؛ لنا عبدالخانی؛ روح الله شهابی