ارائه تصویر مطلوب بسیج دانشجویی تراز مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری(دام‌ظله)

نوع مقاله : مطالعات راهبردی بسیج

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

2 استادیار، دانشکده پیامبر اعظم(ص)، دانشگاه جامع امام حسین(ع)،تهران، ایران.

3 پژوهشگر، پژوهشکده کوثر، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

چکیده

بسیج دانشجویی با بهره مندی از ویژگی های خاص در نیروی انسانی فرهیخته و نخبه، چرخه کامل نقش آفرینی از مساله شناسی تا اقدام میدانی، گستره جغرافیایی کل کشور و جامعیت موضوعات مرتبط، به عنوان قشری پیشبرنده ناظر به سایر اقشار جامعه از اهمیت ویژه‌ای ناظر به اهداف عالی انقلاب اسلامی برخوردار است اما عدم ترسیم وضعیت ایده‌آل کنشگری و نقش‌آفرینی این تشکل دانشجویی با اتکاء به منبعی متقن و واحد می تواند منجر به حرکت‌های غیر‌هدفمند و عدم تجمیع ظرفیت‌های این قشر در مسیر مسائل اولویت‌دار انقلاب اسلامی و در نتیجه انحراف این قشر از مأموریت اصلی خود شود. پژوهش حاضر با هدف ارائه تصویر مطلوب بسیج دانشجویی تراز مبتنی بر نظام فکری مقام معظم رهبری به بررسی 128 سخنرانی از بیانات ایشان پرداخته که از این میان 34 سخنرانی کاملا مرتبط با موضوع، 50 سخنرانی دارای ارتباط کم و 44 سخنرانی دارای مضامین تکراری بوده که در مسیر تحلیل قرار نگرفت. پژوهش از نوع کیفی و روش مورد استفاده در آن تحلیل مضمون می‌باشد. پس از بررسی 38 سخنرانی مرتبط، 86 شناسه استخراج گردید که در قالب 48 مضمون پایه و 13 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر شامل «فلسفه وجودی، رسالت و اهداف»، «بستر تحقق رسالت و اهداف»، «فرهنگ و ‌‌‌ویژگی‌های متمایز کننده» و «عناصر مقوّم تشکل دانشجویی» سازماندهی شد و الگوی جامع نقش‌آفرینی ایده‌آل و مطلوب بسیج دانشجویی مبتنی بر نظام فکری مقام معظم رهبری استخراج گردید.

کلیدواژه‌ها


 • 6-1- منابع فارسی

  مقاله ­ها

  • ابوالحسنی، سیدرحیم(1388)؛ «کارکردهای تشکل های دانشجویی»، فصلنامه سیاست، 39(4)، 1-23.
  • پرهوده، فرزاد؛ عرفانی، نصراله؛ پرهوده، فریاد (1401). «تأملی بر رویکرد پژوهش کیفی با تأکید بر روایی و پایایی». پویش در آموزش علوم انسانی، 8(28)، 19-44.
  • حسنی آهنگر، محمّدرضا؛ تولایی، روح الله؛ احمدی، محمدمیلاد (1401). «الگوی بومی مدیریت راهبردی تحوّل مبتنی‌بر منظومه فکری رهبر معظم انقلاب». فصلنامه مدیریت اسلامی، 30(1)، 35-82.
  • خیری، حسن؛ پوریانی، محمدحسین؛ عین القضاتی، پیمان (1401). «تحلیل جامعه شناختی عوامل سیاسی،اقتصادی موثربرجنبش دانشجویی پس از انقلاب اسلامی (از سال 57تا1399)». فصلنامه علمی پژوهش های انقلاب اسلامی, 11(2)، 77-101.
  • رنجبران، داود(1394)؛ «بررسی میزان تفاوت توانایی بالقوّه و بالفعل تشکّل‌های دانشجویی در تأثیرگذاری مهندسی فرهنگی در دانشگاه از نگاه دانشجویان»، فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 5(14)، 37-54.
  • سبحانی‌فر، محمدجواد؛ ولیان، باقر؛ شهبازی، بهروز(1394)؛ «بررسی عملکرد سازمان بسیج دانشجویی در مقابله با تهدیدات نرم (مورد مطالعه: استان لرستان)»، پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، 5(11)، 260-213.
  • سرایی، حسن و قاسمی، زهرا(1381)؛ «گونه شناسی انجمن های داوطلبانه در ایران (پژوهشی در انجمن های حمایتی)»، جامعه شناسی ایران، 16(4)، 26-56.
  • سرحدی, رضا؛ اسلامی، روح اله؛ تابعی، ملیحه (1400). «آسیب‌شناسی نهادگرایانه مشارکتِ تشکل‌های دانشجویی با تأکید بر رشد مشارکت اجتماعی». مطالعات فرهنگی و ارتباطات.
  • شریفی، سیدمهدی؛ قربانی، آرش؛ سلیم، حجت(1398)؛ «ارائه الگوی مدیریت در تشکل‌های مردمی؛ مطالعه موردی بسیج دانشجویی»، دوفصلنامه اسلام و مدیریت، 8(15-16)، 71-91.
  • شیرودی، مرتضی(1391)؛ «توان سنجی گفتمان های جنبش دانشجویی ایران معاصر»، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، 2(5)، 67-89.
  • طهماسبی بلوک آباد، رضا و کمیلی‌فرد، سیدمجتبی(1395)؛ «ارائه الگوی عملکرد برای تشکل‌های دانشجویی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری (دام‌ظله)»، مطالعات راهبردی بسیج، 19(72)، 31-55.
  • ظفری، حسین؛ پورعزت، علی اصغر؛ ذوالفقارزاده، محمدمهدی؛ همایون، محمدهادی(1396)؛ «مختصات یابی از تصویر مطلوب حکمرانی زمینه‌ساز ظهور»، فصلنامه مدیریت اسلامی, 25(4), 11-40.
  • عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی،محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن؛ شیخ زاده، محمد(1390)؛ «تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده های کیفی»، اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)، 5(2)، 198-151.
  • عاشوری، مهدی و قائدعلی،حمیدرضا(1392)؛ «چالش‌ها و مشکلات مدیریت تشکّل‌های دانشجویی»، مدیریت در دانشگاه اسلامی، 2(5)، 107-126.
  • کچویان، حسین وکلانتری، عبدالحسین(1393)؛ «مفهوم‌سازی گفتمانی جنبش دانشجویی در ایران (مطالعۀ موردی دفتر تحکیم وحدت)»، فصلنامه سیاست، 44(2)، 219-249.
  • مطلبی‌‌، مسعود و بیژن، عارف(1396)؛ «آسیب شناسی اصالت و استقلال جنبش دانشجویی در ایران معاصر»، فصلنامه مطالعات بین‌المللی، 14(3)، 71-94.
  • نائینی، علی محمد(1388)؛ «ابعاد تهدید نرم در استراتژی امنیت ملی امریکا»، مطالعات عملیات روانی، 21(6)، 24-60.
  • نقیب زاده، احمدو جانزاده، علیرضا(1390)؛ «بررسی تطبیقی تشکل های دانشجویی در فرانسه و ایران»، فصلنامه سیاست، 41(4)، 303-322.
  • نوروزی، مجتبی و مرندی، زهره (1400). « بررسی مشارکت سیاسی تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های شهرکرد بر مبنای نظریه الزام سیاسی». پ‍‍‍ژوهش‌نامه فرهنگ و معارف دینی، 39(4)، 70-82.

  منابع اینترنتی:

  • بیانات مقام معظم رهبری، از سال 1368 تا 1399، از طریق سایت khamenei.ir در تاریخ‌های: 6/4/1368 - 4/6/1368 - 5/7/1368 - 10/8/1368 - 8/6/1375 -  5/9/1376 - 11/11/1376 - 14/7/1377 - 16/2/1380 - 5/3/1384 - 18/8/1385 - 1/6/1385 - 31/2/1386 - 9/7/1386 - 17/7/1386 - 14/2/1387 - 24/9/1387 - 6/11/1388 - 2/8/1389 - 4/9/1389- 13/4/1390 - 15/5/1390 - 22/7/1390 - 6/9/1390 - 16/5/1391 - 1/9/1391 - 6/5/1392 - 29/8/1392 - 6/9/1393 - 12/8/1394 - 5/9/1394 - 3/9/1395 - 7/3/1397 - 12/7/1397 – 1/3/1398 - 28/2/1399.  

  6-2- منابع لاتین

  Articles

  • Bloemer, J., De Ruyter, K., & Peeters, P. (1998). Investigating drivers of bank loyalty: the complex relationship between image, service quality and satisfaction. International Journal of bank marketing.
  • Bromley, D. B. (2001). Relationships between personal and corporate reputation. European journal of marketing.
  • Gordon, C. W., & Babchuk, N. (1959). A typology of voluntary associations. American Sociological Review, 22-29.

  Books

  • Boyatzis, R. E. (1998). Transforming qualitative information: Thematic analysis and code development. sage.
  • David, F. R. (2011). Strategic management concepts and cases. Prentice hall.
  • Dunkel, N. W., Schuh, J. H., & Chrystal-Green, N. E. (2014). Advising student groups and organizations. John Wiley & Sons.
  • Namazi, B. (2002). Investigating the status of volunteer people’s organizations in the Islamic Republic of Iran. Municipalities.
  • Smith, C. E., & Freedman, A. E. (1972). Voluntary associations; perspectives on the literature. Harvard University Press.
  • Janse, M. (2022). Voluntary associations and political participation. In Popular Agency and Politicisation in Nineteenth-Century Europe (pp. 193-211). Palgrave Macmillan, Cham.