تحلیل مؤلفه‌های تأثیرگذار فرهنگ ملی ایران بر قدرت منطقه‌ای ایران در غرب آسیا بارویکرد کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیارگروه روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 استادیارگروه مدیریت وبرنامه ریزی فرهنگی دانشکده حکمرانی اسلامی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

فرهنگ ملی شامل کلیه افکار، عقاید، رسوم و احساساتی که افراد یک ملت از یکدیگر آموخته‌اند. تحلیل مؤلفه‌های تأثیرگذار فرهنگ ملی ایران بر قدرت منطقه‌ای ایران در غرب آسیا هدف این پژوهش می‌باشد. روش این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش تحلیل محتوا متکی به مصاحبه و مطالعه کمی متکی به پرسشنامه است، جامعه آماری مشتمل بر 30 نفر از نخبگان حوزه فرهنگ ملی شامل: اساتید دانشگاه استان اصفهان و خارج از استان، مراکز فرهنگی و مدیران راهبردی می‌باشد. بر اساس الگوی مفهومی ترسیم شده به‌منظور تعیین رابطه بین گویه‌ها، ابعاد و موضوع، پرسش‌نامه ضریب لاوشه تدوین و در جامعه خبرگی توزیع، جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی 116 شاخص از 119 شاخص پرسشنامه بار عاملی بالاتر از 30/0 داشته و تائید گردیده است. بر اساس آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فرهنگ ملی با ابعاد ملی (950/0) و دینی (960/0) برابر با (972/0) و برای پرسشنامه قدرت منطقه‌ای با (896/0) محاسبه شده است و با توجه به مقادیر ضریب آلفای کرونباخ، می‌توان استنباط نمود که ابزار پژوهش از پایایی نسبتاً مطلوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


منابع وماخذ
احمدی پور، زهرا، دیگران (1389)، تحلیل ژئوپلیتیکی فرصت‌ها چالش‌های همگرایی در منطقه غرب آسیا، فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال اول، ش اول، بهار و تابستان
افشردی، محمدحسین، مدنی، سید مصطفی (1388)، ساختار نظام قدرت منطقه‌ای در خاورمیانه با تأکید بر کشورهای برتر منطقه، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 3، ش 13
اکرانی، زهرا، (1398)، تأثیر ژئوکالچر منطقه‌ای بر روابط میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی، فصلنامه مطالعات آسیای جنوب غربی، سال دوم، شماره 5، صص 66-45
ایزدی، حجت‌الله (1387)، مبانی قدرت نرم در جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات بسیج، سال یازدهم، شماره 41
برزگر، کیهان (1397). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه، چاپ دوم، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه
پرهان، مهدی، دیگران (1398)، همسویی ایدئولوژی و منافع ملی و روند قدرت یابی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران (1368-1396)، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی دانشگاه آزاداسلامی واحد شهرضا شماره 40 –صص 44 ـ 23
پیشگاهی فرد، زهرا، دیگران (1391)، ژﺋﻮﻛﺎﻟﭽﺮ و ﻧﻘﺶ آن در ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ در اﻳﺮان، جغرافیای فرهنگی جهان اسلام، سال سوم، ش 3
پورفرد، مسعود، (1385) مردم‌سالاری دینی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ دوم،
 تری ج.جردن، لستر راونتری (1380)، مقدمه‌ای بر جغرافیای فرهنگی، ترجمه سیمین تولایی و محمد سلیمانی، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
تسلیمی، محمد سعید، دیگران (1389)، مدل اثرگذاری فرهنگ ملی بر کار تیمی درایران، راهبرد فرهنگ، شماره دهم و یازدهم، صص 162-127
جوشقانی، حسین (1389)، جنگ نرم از دیدگاه قرآن، تهران، ساقی
جوکار، محمد صادق، دیگران (1389)، درآمدی نظری بر چیستی رابطه فرهنگ ملی و امنیت ملی در ایران، فصلنامه
مطالعات ملی، 41، سال یازدهم، شماره 1، صص 178-155
حافظ نیا، محمدرضا (1381)، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات سمت، جلد 5
حافظ نیا، محمدرضا (1385)، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، مشهد: انتشارات پاپلی
حافظ نیا، محمدرضا و دیگران (1393)، فلسفه جغرافیای سیاسی، چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 15
حیدری، منصور، قربی، سید محمدجواد (1395)، مؤلفه‌های قدرت نرم ایران در سند مؤلفه‌های هویت ملی ایرانیان (مطالعه ارزش‌های فرهنگی)، فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات قدرت نرم سال ششم، ش 15
حسینی، سید رضا (1390)، الگوی مردم‌سالاری دینی و نسبت آن با بیداری اسلامی، فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، سال دوم، شماره دوم، ص 3-26
 خرمشاد، محمدباقر، مرادخانی، حمید (1394)، بررسی جایگاه قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران بر اساس الگوی سوات، فصلنامه علمی، پژوهشی، رهیافت انقلاب اسلامی، سال نهم، ش 33
دهقانی فیروزآبادی، سید جلال (1391). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. چاپ چهارم. تهران: سمت.
دهشیری، محمدرضا (1380)، درآمدی بر نظریه سیاسی امام خمینی (رحمه الله علیه)، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
راجی، سامان (1397)، مقایسه تطبیقی فرهنگ ملّی کشورهای مختلف دنیا از منظر مدل فرهنگی شش بعدی هافستد، پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی: تهران
رحمان سرشت، حسین، دیگران، نقش فرهنگ ملی در پیوستن شرکتهای ایرانی به شرکتهای فراملی، مدیریت کسب و کارهای بین المللی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز، سال اول، شماره 1، صص 24-1
رئوفی، محمود، (1389) دین و ارتباطات، سال هفدهم، شماره اول و دوم، بهار و تابستان، صص 91-112 مربوط به هویت دینی
زارعی، بهادر و دیگران (1390)، اصل تمامیت ارضی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 78. ص 236
شکوری، ابوالفضل، وزیریان، امیرحسین (1398) ارزیابی قدرت منطقه ای ایران معاصر، مقایسه پهلوی دوم و جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه، ژیوپولتیک، سال 15 شماره سوم، صص 75-35
صادقی، احمد (1387)، تبارشناسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه هویت، فرهنگ و تاریخ، فصلنامه سیاست خارجی، سال 22، ش 2
صفوی، سید حمزه (1389)، کالبدشکافی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، تهران انتشارات دانشگاه امام صادق.
طارمی، کامران (1382)، تحلیلی بر نقش موشک‌های بالستیک در دکترین دفاعی ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 59. صص 179-194
عابدی، حمید (1385)، رسوم آیینی و ارزش‌های اخلاقی، حدیث زندگی، سال ششم
عباسی سمنانی، علیرضا (1392)، موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در مناسبات قدرت منطقه‌ای و جهان، فصلنامه اطلاعات جغرافیایی، دوره 22، شماره 86.
عزتی، عزت‌الله. (1380)، ژئوپلیتیک، تهران: انتشارات سمت،
فیرحی، داود (1393) فقه و سیاست در ایران معاصر. جلد اول، تهران: نشر نی. پژوهشکده مطالعات راهبردی
 قنبر لو، عبدالله (1388)، مفهوم و ماهیت قدرت منطقه‌ای، فصلنامه مطالعات راهبردی، ش 46
کاوسی، مریم (1394)، میراث روایی. تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
کارگر، رحیم (1392)، مهدویت و جایگاه آن در چشم انداز قرهنگی جمهوری اسلامی ایران (رویکرد پژوهشی)، فصلنامه انتظارموعود، سال 13، شماره 40
کتابی، امیرعلی، نباتیان، محمد اسماعیل (1398)، مؤلفه‌های قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش‌نامه انقلاب اسلامی، سال نهم شماره 33-صفحات 113-130
کریمی، مصطفی و دیگران (1388)، راه و راهنما شناسی، مبانی اندیشه اسلامی 3، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمه‌الله علیه)
گنجی، محمدحسن (1380)، تقریظ، در ترجمه سید حسن صدوق ونینی در: کلیدهای ژئوپلیتیک، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
گل کرمی، عابد و دیگران (1397)، تبیین ژئوپلیتیک سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر قابلیت‌های ژئواکونومیک، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال هجدهم، شماره 49-صص 37-57
گودرزی، حسین (1385)، مفاهیم بنیادین در مطالعات قومی، تهران: انتشارات تمدن ایرانی
مبینی دهکردی، عبدالله (1394)، راهبردهای فرهنگی: مکتب فکری، الگوی تحلیلی فرهنگ و مدل طراحی راهبرد، شهرکرد: نشر مقاومت
 محمد زاده، توحید (1397)، ویژگی‌های قدرت منطقه‌ای و تطبیق آن با شرایط جمهوری اسلامی ایران، تحریریه نشریه همشاگردی
موسوی زاده، علیرضا، جاودانی مقدم، مهدی (1387)، نقش فرهنگ ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، دانش سیاسی، سال چهارم، ش 2-صص 187-225
مجنهدزاده، پیروز (1390)، جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، تهران: انتشارات سمت
مجتهد زاده، پیروز (1381)، جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، تهران: سمت
میرمحمدی، داود (1383)، گفتارهایی درباره هویت ملی در ایران، تهران: موسسه مطالعات ملی
میرزایی، سیدحسن، مدنی، سید مصطفی، (1396)، بررسی ساختار قدرت در منطقه غرب آسیا با تاکید بر 5 کشور پیرامون (بحرین، قطر، امارات، کویت، عمان)، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین الملل دانشگاه آزاد اسامی واحد شهرضا-شماره 33 صص 31-66
نخعی، هادی (1376)، توافق و تزاحم منافع ملی و مصالح اسلامی، بررسی تطبیقی سیاست خارجی دولت‌های ملی و اسلامی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی
یزدانی، عنایت الله، قاسمی، مصطفی، سلطانی، محمد جواد (1394) مردم سالاری دینی: قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، سال پنجم، شماره 12، صص 117-148
بیانات:
 مراسم تنفیذ حکم ریاست ‌جمهوری 12/5/1372 قابل دسترسی در