دوره و شماره: دوره 25، شماره 94 - شماره پیاپی 749، اردیبهشت 1401، صفحه 5-207 
بررسی موانع و راهکارهای تأمین امنیت فرهنگی جمهوری اسلامی در اندیشۀ آیت‌الله خامنه‌ای

صفحه 5-37

سید مجتبی حسینی؛ حامد عامری گلستانی؛ بهرام یوسفی؛ فریدون اکبرزاده