پیشران‌های فرهنگی ناپایداری: واکاوی پدیدارشناسانه رفتار رأی‌دهی در انتخابات مجلس شورای اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشته مدیریت فرهنگی، دانشکده حکمرانی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران.

2 گروه مدیریت فرهنگی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران.

3 گروه مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

ناپایداری رفتار رأی‌دهی به دلیل تأثیرگذاری بر فرآیند و نتایج انتخابات برای احزاب و گروه‌های سیاسی و در قالب مشارکت سیاسی در سیاست‌های کلان کشور یک مسئله مهم شناخته می‌شود که تحت تأثیر عناصر مختلف قرار می‌گیرد؛ به دلیل جایگاه فرهنگ در جهت‌دهی به رفتار پیشران‌های فرهنگی ناپایداری رفتار رأی‌دهنده نیازمند مطالعه است. از این‌رو پژوهش حاضر باهدف واکاوی پدیدارشناسانه پیشران‌های فرهنگی ناپایداری رفتار رأی‌دهی در انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام گرفت. روش پژوهش پدیدارشناسی توصیفی است؛ ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته در نمونه پژوهش 20 نفر از کاندیداهای ادوار مجلس و ستادهای انتخاباتی بود که به روش کولایزی انجام گرفت. اعتبار داده‌های پژوهش از طریق ممیزان بیرونی، بازگشت به مصاحبه‌شوندگان و توصیف عمیق تائید شد. نتایج نشان داد عواملی چون تحریک هیجانات قومی، همرنگی با جماعت، نابرابری شناختی و فرهنگ جوانی در ناپایداری رفتار رأی‌دهی در انتخابات مجلس شورای اسلامی نقش قابل توجهی دارد.

کلیدواژه‌ها


منابع فارسی:
باستانی سوسن, اعظم آزاده منصوره, سلطانی فاطمه(1388) شبکه های اجتماعی و رفتار رای دهی جوانان در شهر مشهد،   مجله جامعه شناسی ایران، دوره  10 , شماره  3، 3-26.
بایی لاشکی مریم، پیشگاهی فرد زهرا.1388. تحلیل رفتار انتخاباتی ایرانیان (مورد مطالعه حوزه انتخابیه نوشهر و چالوس در انتخابات دوره 8 مجلس شورای اسلامی)، نگرش های نو در جغرافیای انسانی (جعرافیای انسانی)، دوره 1, شماره 3،93-112.
پیشگاهی فرد زهرا (1382) مشارکت احزاب در توسعه سیاسی و رفتار انتخاباتی در شهرستان اصفهان. پژوهشهای جغرافیایی، دوره 35, شماره 44،11-22
تاج‌مزینانی علی‌اکبر.1379. رفتار سیاسی جوانان در ایران (انتخابات ریاست جمهوری، شوراها، مجلس خبرگان)، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق علیه السلام.
حاجی پور ساردوئی سیمین (1396) مطالعه رفتار انتخاباتی شهروندان تهرانی ـ مطالعه موردی: شورای شهر تهران، پژوهشنامه علوم سیاسی، مقاله 3، دوره 12، شماره 3،61-106
حسین‌زاده مغانلو مائده.1394. تبیین تصمیم رأی‌دهندگان مبتنی بر مدل پویایی رفتار رأی‌دهنده در چارچوب رفتار مصرف‌کننده، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازاریابی بین‌الملل، دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد.
دارابی علی.1388. بنیان‌های نظری رفتار انتخاباتی شهروندان در جمهوری اسلامی ایران، مقاله 1، دوره 16، شماره 57،9-37
درویشی علی.1388. تأثیر رقابتهای حزبی بر رفتار سیاسی گروههای ایلی در ایلام (با تأکید بر انتخابات مجلس هفتم وهشتم شورای اسلامی) پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی، جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه اصفهان
رسولی قهرودی مهدی, علوی تبار علیرضا, زابلی ساحل.1398. تأثیر تبلیغات سیاسی منفی بر رفتار رأی دهی و مشارکت انتخاباتی (مطالعه موردی: دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران)، دانش سیاسی، دوره 15, شماره 2،443-464.
سلطانی فاطمه.1387. بررسی رفتار رأی‌دهی جوانان 18 تا 29 سال شهر مشهد با تأکید بر تأثیر شبکه‌های اجتماعی،پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه الزهرا (س).
شکربیگی عالیه, کمالوندی فهد .1398. تبیین زمینه ی شناختی رفتار رأی‌دهی در دهمین دوره ی انتخابات مجلس شورای اسلامی (1394)؛ بررسی موردی استان ایلام، سیاست- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 49, شماره 3،665-681.
شهرام نیا امیرمسعود، میلانی جمیل، کرمی راد جواد.1395. تجزیه وتحلیل عوامل مؤثر بر رفتار انتخاباتی با تأکید بر نظریه اقتصاد سیاسی وایدئولوژی مسلط در انتخابات دهم ریاست جمهوری (مطالعه موردی: بخش جلگه ی اصفهان). پژوهش‌های راهبردی سیاست سال پنجم زمستان. شماره 19.
شیخ زاده جوشانی, صدیقه کمالی, یحیی یزدی زاده, مجتبی (1399). فراتحلیل کیفی مطالعات رفتار رأی دهی در ایران: 1397-1360. پژوهشنامه علوم سیاسی, 16(1), 69-114.
ظهیرالدینی نرگس سادات.1396. رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و رفتار رای‌دهی (مورد مطالعه: دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه الزهرا (س).
عطارزاده مجتبی، توسلی حسین (1389) تحلیل رفتار انتخاباتی شهروندان شهر اصفهان (پیش از انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی)، تحقیقات سیاسی و بین المللی، دوره 2, شماره 5،177-193
محمدیان محمود, یوسفی رسول.1393. تبیین انگیزه پنهان در رفتار رای دهی مردم، آفاق امنیت، دوره 7, شماره 24، 179-196.
ناطق نوری حمیدرضا.1380. مطالعه مقایسه ای علل تغییر در رفتار سیاسی ایران پس از انقلاب (دلایل چرخش رفتاری در انتخابات خرداد 76)، رساله دکتری علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
نوروزی مفرد حبیب.1400. بررسی مقایسه ای تأثیر تعصبات و رقابت های طایفگی و محلی بر رفتارهای رأی‌دهی انتخابات دوره های دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی در شهرستان لردگان (1394 و 1398)،پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور استان تهران.
یوسفی رامندی رسول(1397) الگوی رفتار رأی دهی مردم در انتخابات جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رویکرد بازاریابی سیاسی،   دانش سیاسی،  دوره  14 , شماره  2، 63-95.
منابع انگلیسی:
Adena, M., Enikolopov, R., Petrova, M., Santarosa, V., & Zhuravskaya, E. (2015). Radio and the Rise of the Nazis in Prewar Germany. The Quarterly Journal of Economics130(4), 1885-1939.‏
Atkinson, R.C.; Shiffrin, R.M. 1968 Human memory: A proposed system and its control processes. Psychol. Learn. Motiv. , 2, 89–195
Beckman, A. (2009). The Volatile American Voter: Unstable Voting Behavior in American Presidential Elections, 1948-2004. In APSA 2009 Toronto Meeting Paper.‏
Bërdufi, D. (2015). The Inverse Link between “Ideological-Absent” Albanian Voting Behavior. Academic Journal of Interdisciplinary Studies4(3 S1), 138.‏
Biswas, F. (2022). Electoral patterns and voting behavior of Bihar in Assembly elections from 2010 to 2020: a spatial analysis. GeoJournal, 1-35.‏
Bornschier, S., Häusermann, S., Zollinger, D., & Colombo, C. (2021). How “us” and “them” relates to voting behavior—social structure, social identities, and electoral choice. Comparative Political Studies54(12), 2087-2122.‏
Braconnier, C., Dormagen, J. Y., & Pons, V. (2017). Voter registration costs and disenfranchisement: experimental evidence from France. American Political Science Review111(3), 584-604.‏
Brody, R. A., & Rothenberg, L. S. (1988). The instability of partisanship: An analysis of the 1980 presidential election. British Journal of Political Science18(4), 445-465.‏
Bruter, M., & Harrison, S. (2020). Inside the mind of a voter: A new approach to electoral psychology. Princeton University Press.‏
Campbell, A., Converse, P. E., Miller, W. E., & Stokes, D. E. (1980). The american voter. University of Chicago Press.‏
Cantoni, E., & Pons, V. (2022). Does Context Outweigh Individual Characteristics in Driving Voting Behavior? Evidence from Relocations within the United States. American Economic Review112(4), 1226-72.‏
Coleman, S. (2004). The effect of social conformity on collective voting behavior. Political analysis12(1), 76-96.‏
Collins Jr, P. M. (2008). The consistency of judicial choice. The Journal of Politics70(3), 861-873.‏
De Koster, W., & Van der Waal, J. (2007). Cultural value orientations and Christian religiosity: On moral traditionalism, authoritarianism, and their implications for voting behavior. International Political Science Review28(4), 451-467.‏
DellaVigna, S., & Kaplan, E. (2007). The Fox News effect: Media bias and voting. The Quarterly Journal of Economics122(3), 1187-1234
Dewey, J. (2002). Human nature and conduct. Courier Corporation.‏
Erişen, C. (2013). Emotions as a determinant in Turkish political behavior. Turkish studies14(1), 115-135.‏
Fujiwara, T. (2015). Voting technology, political responsiveness, and infant health: Evidence from Brazil. Econometrica83(2), 423-464.‏
Garzia, D., & da Silva, F. F. (2021). Negative personalization and voting behavior in 14 parliamentary democracies, 1961–2018. Electoral Studies71, 102300.‏
Gerber, A. S., Gruber, J., & Hungerman, D. M. (2016). Does church attendance cause people to vote? Using blue laws’ repeal to estimate the effect of religiosity on voter turnout. British Journal of Political Science46(3), 481-500.
Gidron, N., Hall, P. A. (2017). The politics of social status: Economic and cultural roots of the populist right. British Journal of Sociology, 68, 57–84.
Golovin DA. (2021) The relationship between the categories of “political culture” and “electoral behavior” in european political thought, Социально-политические исследования, DOI:10.20323/2658-428X-2021-2-11-18-32
Greenstein, F. I. (1965). Children and politics (pp. 56-63). New Haven: Yale University Press.‏
Hoffman, M., León, G., & Lombardi, M. (2017). Compulsory voting, turnout, and government spending: Evidence from Austria. Journal of Public Economics145, 103-115.‏
Jha, S., & Shayo, M. (2019). Valuing peace: the effects of financial market exposure on votes and political attitudes. Econometrica87(5), 1561-1588
Kaplan, E., & Yuan, H. (2020). Early voting laws, voter turnout, and partisan vote composition: Evidence from Ohio. American Economic Journal: Applied Economics12(1), 32-60.‏
Kinder, D. R., Peters, M. D., Abelson, R. P., & Fiske, S. T. (1980). Presidential prototypes. Political behavior2(4), 315-337.‏
Korotaev, A. Shulgin, S. Medvedev, I. Romanov, D. Efremov, I. & Zinkina, Y. (2019). Demographic dynamics, value orientations and electoral behavior [Демографическая Динамика, Ценностные Ориентации И Электоральное Поведение] (No. 031901).
Kurer, T. (2020). The declining middle: Occupational change, social status, and the populist right. Comparative Political Studies, 53(10−11), 1798–1835.
Kweon, Y. (2018). Types of labor market policy and the electoral behavior of insecure workers. Electoral Studies55, 1-10.
Lakoff, G., & Johnson, M. (2008). Metaphors we live by. University of Chicago press.‏
Lewis‐Beck, Michael S. Jacoby, William G. Norpoth, Helmut, and Weisberg, Herbert F. 2008. The American Voter Revisited. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.
Meidert, N. (2019). Merton (1950): Patterns of Influence. In Schlüsselwerke der Netzwerkforschung (pp. 399-402). Springer VS, Wiesbaden.‏
Michelson, M. R. (2005). Does ethnicity trump party? Competing vote cues and Latino voting behavior. Journal of Political Marketing4(4), 1-25.‏
Milligan, K., Moretti, E., & Oreopoulos, P. (2003). Does Education Improve Citizenship? Evidence from the US and the UK Working Paper.‏
Mullainathan, S., & Washington, E. (2009). Sticking with your vote: Cognitive dissonance and political attitudes. American Economic Journal: Applied Economics1(1), 86-111.‏
Obschonka, M., Stuetzer, M., Rentfrow, P. J., Lee, N., Potter, J., & Gosling, S. D. (2018). Fear, populism, and the geopolitical landscape: The “sleeper effect” of neurotic personality traits on regional voting behavior in the 2016 Brexit and Trump elections. Social Psychological and Personality Science9(3), 285-298.‏
Peterson, E. (2016). The rich are different: The effect of wealth on partisanship. Political Behavior38(1), 33-54.‏
Schlozman, K. L., Verba, S., & Brady, H. E. (2012). The unheavenly chorus. In The Unheavenly Chorus. Princeton University Press.‏
Schmitt-Beck, R., Roßteutscher, S., Schoen, H., Weßels, B., & Wolf, C. (2022). A New Era of Electoral Instability. In The Changing German Voter (pp. 3-24). Oxford: Oxford University Press.‏
Sengupta, S., Mukherjee, S., & Jebarajakirthy, C. (2022). Voting Decision-Making at the Bottom of the Pyramid-A Phenomenological Approach. Journal of Political Marketing, 1-33.‏
Shin, J. H., Lee, H., & Hur, S. J. (2022). Electoral Continuity and Change in South Korea since Democratization: The Effects of Region, Ideology, and Generation on Voting Behavior. Asian Survey62(2), 269-301.‏
Sondheimer, R. M., & Green, D. P. (2010). Using experiments to estimate the effects of education on voter turnout. American Journal of Political Science54(1), 174-189.‏
Spenkuch, J. L., & Toniatti, D. (2018). Political advertising and election results. The Quarterly Journal of Economics133(4), 1981-2036.‏
Stewart, B. (2019). From adversaries to allies: ethnic gerrymandering and ethnic party behaviour in local elections in Macedonia. Nations and Nationalism25(1), 318-339.‏
Taddicken, M. (2016). The People’s Choice. How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign. In Schlüsselwerke der Medienwirkungsforschung (pp. 25-36). Springer VS, Wiesbaden.‏
Vera, S. B. (2022). How does clarity of alternatives affect the electoral fortune of corrupt politicians?. Electoral Stud
Webster, S. W., & Albertson, B. (2022). Emotion and Politics: Noncognitive Psychological Biases in Public Opinion. Annual Review of Political Science25.‏
Weinschenk, A. C., Panagopoulos, C., Drabot, K., & van der Linden, S. (2018). Gender and social conformity: Do men and women respond differently to social pressure to vote?. Social Influence13(2), 53-64.‏
Wolfers, J. (2002). Are voters rational?: Evidence from gubernatorial elections. Stanford: Graduate School of Business, Stanford University.‏