ادغام اجتماعی از طریق کار در سازمان‌های مسئول کاهش فقر شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس اشتغال کمیته امداد امام، مشهد، ایران

چکیده

هدف این پژوهش واکاوی علل تغییر رویکرد سازمان‌های متولی فقر از رویکرد حمایتی به رویکرد اشتغال محور، شناسایی روش‌ها، بررسی راهبردها و پیامدهای آن در نهادهای متولی کاهش فقر بود. این مطالعه با روش کیفی و بر اساس رهیافت گراندد تئوری انجام شد. به شیوه نمونه‌گیری نظری با 20 مدیر بخش اشتغال نهادهای حمایتی، سازمان‌های عمومی و خیریه‌های کارآفرین شهر مشهد در سال 1397 مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. متن مصاحبه‌ها با رویکرد اشتراوس و کوربین و به کمک نرم‌افزار MAXqda تحلیل شد. مقوله کانونی این پژوهش «ادغام اجتماعی از طریق کار» است. با تغییر چهره فقر از مطلق به نسبی در جامعه ایران، دارایی‌های فردی و اجتماعی فقرا در کل افزایش پیدا کرد. متناسب با این روند، تقاضای مردم و نخبگان برای اثربخشی و کارآمدی نهادهای متولی فقر بیشتر شد. در چنین شرایطی برخی از نهادهای متولی با استفاده از شبکه‌های اجتماعی، به ادغام اجتماعی از طریق کار رو آوردند. راهبرد اصلی پیاده‌سازی رویکرد جدید، تبعیت از ساختار سازمانی، دیدن توانمندیهای کارکنان و مددجویان، ارتباطات و شبکه‌سازی بخصوص با بخش‌های دولتی، و افزایش توانمندی خدمات‌گیرندگان جهت بهره‌برداری از فرصت‌های اشتغال در بازار کار است. ادغام اجتماعی از طریق کار موجب افزایش اعتماد خدمت گیرنده به سازمان، افزایش احساس خودکارآمدی، پایداری مالی و ارتقاء شهرت سازمانی و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از فقر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


6- منابع
6-1- منابع فارسی
انصاری منوچهر، احمد پور داریانی محمود، بهروز آذر زهرا. (1389). ویژگی­های فردی اثرگذار بر توسعه کارآفرینی اجتماعی در مؤسسه‌های خیریه استان تهران. توسعه کارآفرینی، 2(1)، 37-64.
بازیار فاطمه. (1390). شناسایی الگوی توسعه کارآفرینی اجتماعی در مؤسسات خیریه شهر تهران. (کارشناسی ارشد)، دانشگاه تهران، تهران.
رمضانی ابوالفضل، ربیعی علی، زاهدی مازندرانی محمد، فیروزآبادی احمد. (1397). مقایسه جهت‌گیری‌های کارآفرینی اجتماعی و خیریه‌ای بر جنبه‌های مختلف فقر در نهادهای حمایتی شهر مشهد. مجلس و راهبرد، 25(96)، 179-212).
شاکری حسین. (1392). رابطه بین ویژگی‌های فردی و توسعه کارآفرینی اجتماعی در سازمان‌های غیرانتفاعی استان کردستان. (کارشناسی ارشد)، دانشگاه علامه طباطبایی، مرکز مدارک علمی ایران.
آراستی زهرا، ملکی کرم آباد محمدمهدی، متوسلی محمود. (1391). عوامل نهادی تأثیرگذار بر پیدایش فعالیت‌های کارآفرینانه‌ی اجتماعی. توسعه کارآفرینی، 5(2)، 185-203.
مک میلان این سی، تامسون جیمز دی. (1395). راهنمای عملی کارآفرینان اجتماعی (مرتضی اکبری، ضرقام عبدالهی پور، فرزاد قاسم زاده، مترجم). تهران: جهاد دانشگاهی.
مور کن بلیک. (1385). مقدمه ای بر سیاست‌گذاری اجتماعی (علی‌اصغر سعیدی، سعید صادقی، مترجم). تهران: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
هریس کوان. (1398). انقلاب اجتماعی: سیاست و دولتِ رفاه در ایران (محمدرضا فدایی، مترجم). تهران: شیرازه.
یادگار نسیم، بازرگان عباس، فقیه نظام‌الدین. (1390). فرایند شکل‌گیری ابتکارات کارآفرینانه‌ی اجتماعی: الگویی برگرفته از نظریه‌ی برخاسته از داده‌ها. توسعه کارآفرینی، 4(1)، 7-30.
یونس محمد. (1391). جهانی بدون فقر (هنگامه احمدی، مریم صمیمی، مترجم): مدرسه پرتو.
6-2- منابع لاتین
Davister, C., Defourny, J., & Grégoire, O. (2004). Work integration social enterprises in the European Union: an overview of existing models. Revue Internationale de l'Économie Sociale: Recma, 293, 24-50.
Denzin, N. K. (2002). qualitative researcher’s companion. Canada: SAGE.
Fitzgerald, T., & Shepherd, D. (2018). Emerging Structures for Social Enterprises Within Nonprofits: An Institutional Logics Perspective. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 47(3), 474-492.
Granovetter, M. S. (1977). The strength of weak ties Social networks (pp. 347-367): Elsevier.
Ho, A. P.-y., & Chan, K.-t. (2010). The social impact of work-integration social enterprise in Hong Kong. International Social Work, 53(1), 33-45.
Hsu, M.-C., & Yen, S.-Y. (2019). Nonprofit Organization Develop Social Enterprise Business Model in Taiwan: A Case Study of Taiwan’s Large-Scale NPO. International Business Research, 13(1), 169.
Ko, W. W., & Liu, G. (2020). The Transformation from Traditional Nonprofit Organizations to Social Enterprises: An Institutional Entrepreneurship Perspective. Journal of business ethics.
Lysaght, R., Roy, M. J., Rendall, J. S., Krupa, T., Ball, L., & Davis, J. (2018). Unpacking the foundational dimensions of work integration social enterprise. Social Enterprise Journal, 14(1), 60-70.
Maier, F., Meyer, M., & Steinbereithner, M. (2014). Nonprofit Organizations Becoming Business-Like. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 45(1), 64-86.
Nyssens, M. (2014). European work integration social enterprises. Social enterprise and the third sector: Changing European landscapes in a comparative perspective, 211-230.
Nyssens, M., Defourny, J., Gardin, L., & Laville, J.-L. (2012). Work integration social enterprises and public policy: An analysis of the European situation. EMES Research Network.
Putnam, R. D. (1995). Tuning in, tuning out: The strange disappearance of social capital in America. PS: Political science & politics, 28(4), 664-683.
Seddon, F., Hazenberg, R., & Denny, S. (2014). Reintegrating socially excluded individuals through a social enterprise intervention. Social Enterprise Journal, 10(3), 222-238.
Spear, R., & Bidet, E. (2005). Social enterprise for work integration in 12 European countries: a descriptive analysis. Annals of public and cooperative economics, 76(2), 195-231.
Teasdalea, S. (2010). How Can Social Enterprise Address Disadvantage? Evidence from an Inner
City Community. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 22(2).