واکاوی راهبرد ساختاری فرهنگ پیشرفت و توسعه، در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی (با تکیه بر زیرساخت های فرهنگی - اجتماعی)

نوع مقاله : مطالعات راهبردی بسیج

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصاد و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دهاقان ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی واحد اصفهان (خوراسگان). دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

اقتصاد مقاومتی مفهومی است که درپی بحران زدایی و مقاوم سازی مطرح می شود که تبیین زیرساخت های راهبردی آن قطعا پیش شرط و الزام دستیابی به اهداف آن است. اما می توان اذعان داشت، شناخت و ارزیابی روابط میان متغیرهای فرهنگی و اجتماعی بعنوان شاخص های زیرساختی که نقش هرکدام می تواند توازن و مسیر پیشرفت را تحت تاثیر قرار دهد کمتر مورد توجه قرار گرفته و شناخت کافی از این پدیده دردست نیست. هدف پژوهش حاضر تبیین زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی شکل دهنده فرهنگ توسعه است. روش شناسی مورد استفاده در این پژوهش ترکیبی از روش کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد، جهت تبیین مدل نظری و آزمون مدل در مرحله کمی پژوهش است. به منظور گردآوری داده های لازم در این پژوهش مصاحبه ساختار نیافته با 30 خبره و استاد حوزه جامعه شناسی، فرهنگ و اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است. نتایج حاصل، مبین آن است که حوزه ارزشها و اعتقادات، خانواده، آموزش، الگوها و ارتباطات و مهمار از همه مدیریت و سیاستگذاری بعنوان زیرساختهای اساسی شناسایی و استقرار وتثبیت فرهنگ توسعه مبتنی بر تحقق اقتصاد مقاومتی نتیجه نهادینه سازی فرهنگ توسعه در جامعه است که در مواردی منجر به تکوین باورها و عقاید، وقایت ارزشهای جامعه و نگاره بندی هنجارها در جامعه می شود.

کلیدواژه‌ها


 • 6- منابع

  6-1- منابع فارسی

  مقاله­ ها

  • آقالری، زهرا. تیرگر، آرام (1394). بررسی الگوی بازیافت مواد در خانواده‌ها با عنایت به فرهنگ اسلامی. نشریه اسلام و سلامت. شماره چهارم
  • بهادری، افسانه (1379). درآمدی بر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی. تهران: مرکز پژوهش‌های بنیادین
  • دانایی‌فرد، حسن. امامی، سید مجتبی. (1386). استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد. اندیشه مدیریت، سال اول، شماره دوم _ پاییز و زمستان. صفحه 69 تا 76
  • زارع، بیژن (1371) نظریه‌های نوسازی مجموعه مقالات سمینار جامعه‌شناسی و توسعه تهران انتشارات سمت
  • زاهدی، عبدالرضا؛ امرایی، ایوب و نظر بیگی، مریم (1389). "روش قرآن کریم در نهادینه‌سازی عفاف و حجاب". مجله مطالعات راهبردی زنان، سال سیزدهم، شماره 49
  • زیرک، معصومه (1394). "آسیب‌شناسی مخاطره پذیری اقتصاد ایران بر مبنای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی". مجله اقتصادی شماره 9 و 10
  • سبحانی فرد، یاسر (1395). مبانی و کاربرد تحلیل عاملی و مدل‌سازی معادلات ساختاری همراه با استفاده از نرم‌افزارهای LISREL - SMART PLS 3 - AMOS - SPSS – HLM. تهران: دانشگاه امام صادق
  • فکوهی، ناصر.1378. فرایندهای فرهنگی معاصر و پیامدهای آن‌ها در حوزه انسان‌شناسی. نامه علوم اجتماعی شماره 13
  • نوفراستی، محمد (1395). "اقتصاد مقاومتی و راه‌های دستیابی به آن". فصل‌نامه سیاست‌های راهبرد کلان. سال چهارم
  • هیر، جوزف و همکاران. مدل‌سازی معادلات ساختاری: کمترین مربعات جزئی. ترجمه: عادل آذر و رسول غلام زاده (1395). تهران: انتشارات نگاه دانش

  کتاب­ها

  • افروغ، عماد (1379) چشم‌اندازی نظری به تحلیل طبقاتی و توسعه، تهران توسعه فرهنگ و دانش
  • آلن بیرو، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه: باقر ساروخانی، تهران، انتشارات کیهان، 1370، چ 2، ص 248.
  • امانی، جواد؛ هیمن، خضری آذر و محمودی، حجت (1391). "معرفی مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مجذورات جزئی و کاربرد آن در پژوهش‌های رفتاری". نشریه برخط دانش روان‌شناختی. شماره 1
  • بشیریه، حسین (1379). نظریه‌های فرهنگ در قرن بیستم، نشر موسسه فرهنگی آینده پویان
  • بنیانیان، حسن (1386). فرهنگ توسعه در ایران. تهران:‌امیرکبیر
  • بهرامی ثابت، حسین؛ فتحی، سروش و میرساردو، طاهره (1393). "بررسی تأثیر فرهنگ توسعه بر مشارکت اجتماعی شهروندان (موردمطالعه: شهروندان مناطق یک، ده و بیست شهر تهران)". پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
  • بیانات مقام معظم رهبری (1391). دیدار با دانشجویان
  • جولیوس گولد و ویلیام ل کولب، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه: باقر پرهام و دیگران، تهران، انتشارات مازیار، 1376، ص 830.
  • حریری، اکبری (1378) مدیریت توسعه نشر قطره
  • خیرگو، منصور (1391). طراحی مدل برای تبیین انتقال خط‌مشی‌های تحول در نظام اداری به مدیریت دولتی ایران (پژوهش اکتشافی- ترکیبی). رساله دکتری. دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده مدیریت و اقتصاد
  • دانایی‌فرد، حسن. الوانی، سید مهدی. آذر، عادل. (1386) روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. انتشارات اشراقی. تهران.
  • دیلینی، تیم. نظریه‌ی کلاسیک جامعه‌شناسی. ترجمه بهرنگ صدیقی و وحید طلوعی (1387). تهران: نشر نی
  • ریتزر، جورج. نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر. ترجمه: محسن ثلاثی (1374). تهران: انتشارات علمی
  • شفرز، برنهارد. مبانی جامعه‌شناسی جوانان. ترجمه کرامت اله راسخ (1383). تهران: نشر نی
  • فراستخواه، مقصود (1395). روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی. تهران. نشر آگه
  • فکوهی، ناصر (1378). "فرایندهای فرهنگی معاصر و پیامدهای آن‌ها در حوزه انسان‌شناسی". نامه علوم اجتماعی شماره 13
  • کلایننبرگ، اریک. کاخ هایی برای مردم. ترجمه: حسین جاجرمی (1399). تهران: انتشارات شیرازه کتاب ما
  • کرسول، جان. (1391). پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد (روایت پژوهی، پدیدارشناسی، نظریه داده بنیاد، قوم‌نگاری، مطالعه موردی). ترجمه حسن دانایی‌فرد، حسین کاظمی. انتشارات صفار. ویرایش دوم. تهران.
  • کوئن، بروس. درآمدی بر جامعه‌شناسی. ترجمه: محسن ثلاثی (1385). تهران: نشر توتیا
  • گلابی، سیاوش (1376). اصول و مبانی جامعه‌شناسی. تهران: میترا
  • متوسلی، غلامعباس (1378). نظریه‌های جامعه‌شناسی، نشر سمت تهران. چاپ هشتم.
  • متوسلی، غلامعباس (1378). نظریه‌های جامعه‌شناسی. تهران: نشر سمت
  • محسنی، منوچهر (1396) بررسی جامعه‌شناسی فرهنگی ایران. تهران: انتشارات علمی فرهنگی
  • محمدپور، احمد (1392). تجربه نوسازی (مطالعه تغییر و توسعه در هورامان با روش نظریه زمینه‌ای). تهران. انتشارات جامعه شناسان.
  • مسعود چلبی، جامعه‌شناسی نظم، تهران، نشر نی، 1375، ص 24.
  • مقام معظم رهبری (1397). "بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران". به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
  • منادی، مرتضی (1386). درآمدی جامعه‌شناختی بر جامعه‌پذیری. تهران: نشر جیحون
  • موسایی، میثم (1389). دین، توسعه و فرهنگ. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی
  • وبر، ماکس. اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری. ترجمه: عبدالمحمود انصاری (1371). تهران: نشر سمت
  • وینر، مایرون. نوسازی جامعه. ترجمه: مقدم مراغه ای (1354). تهران: فرانکلین

  منابع اینترنتی

  6-2- منابع لاتین

  Articles/Books/Websites

  • Aiginger, K. (2009), Strengthening the resilience of an economy: Enlarging the menu of stabilization policy to prevent another crisis, Inter-economics, 44 (5), pp. 309
  • Bakin,H,1993. Les reseaux et lrurs enjeux sociaux,paris,P.U.F
  • Balle,F.2004 .LES Medias,Paris, P.U.F
  • Barker,c,2002.making sens of cultural studies, London, sage
  • r,et al,1999.dedionnaire de sociologie.paris,larouss.
  • Briguglio, L. ; Cordina, G.; Farrugia, N. and S. Vella (2006), Conceptualizing andMeasuring Economic Resilience. Building the Economic Resilience of Small States,Malta: Islands and Small States Institute of the University of Malta and London: Commonwealth Secretariat, pp. 265-288.
  • Bruneau, M. Chang, S., Eguchi, R., Lee, G., O’Rourke, T., Reinhorn, A., Shinozuka, M., Tierney, K.,
  • K.(2006).constructing grounded theory : A practical Guide through qualitative analysis. London: SAGE
  • Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Modern methods for business research, 295(2), 295-33
  • Creswell JW, Plano Clark VL.(2007) “Designing and conducting mixed methods research”. Thousand Oaks, CA: SAGE
  • Glaser,B, 1978. Theoretical sensitivity. Mill valley ,CA: sociology press
  • Haimes, Y.Y. (2009). On the definition of resilience in systems. Risk Analysis, 4(29), 498-501.
  • Holling, C. (1973), Resilience and Stability of Ecological Systems, Annu. Rev. Ecol.Syst., Vol. 4, Issue 1, pp.1-23.
  • Hultman,K.et al,2002.balancing individual and organizational values, new York, jossey – bass
  • Lapan, S. D., Quartaroli, M. T., & Riemer, F. J. (Eds.). (2011). Qualitative research: An introduction to methods and designs. 1st Edition. Jossey-Bass
  • Mackay,H,2001.investingating the information society, London, the open university
  • Manis, Jerome, and Meltzer, Bernard (eds),1978.symbolic interaction :A Reader in social psychology.3rd.Boston:allyn and bacon
  • Ovans, Andrea. (2015), What Resilience Means, and Why It Matters. Harvard Business Review.

  quantitative approaches”. Thousand Oaks, CA: Sage.

  • Saunders, M. Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). Research Methods for Business Students. Research methods for business students (p. 649)
  • Schaefer,R,1989. Sociology, new York, mc Graw-Hill
  • Sills,D.L,1968.Ed. international Encyclopedia of the social sciences, new York, macmilon co,vol.3
  • Singler,E,2000.advanced dictionary of sociology. New delhi,dominant
  • Strauss A, Corbin J.(1998), ”Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques”. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE
  • Tashakkori A, Teddlie C.(1998),”Mixed methodology: Combining qualitative and
  • Van Bergeijk, P. A. G., Brakman, S., & Marrewijk, C. V. (2016). Heterogeneous economic resilience and the great recession’s world trade collapse, Papers in Regional Science
  • Wallace, W., & von Winterfeldt, D. (2003). A Framework to Quantitatively Assess and Enhance Seismic Resilience of Communities,c Earthquake Spectra 19: 733–52.