دوره و شماره: دوره 19، شماره 73، زمستان 1395 (589) 
4. عناصر کارکردی نظام نوآوری محصولات فرهنگی

صفحه 87-114

علیرضا موتمنی؛ علی رضاییان؛ اکبر علم تبریز؛ ابوالفضل نظری