مؤلفه‌های الگوی توانمندسازی مقاومتی نیروی کار در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

نویسندگان

1 گروه مطالعات اقتصادی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع)

2 امام صادق ع

3 دانشگاه امام صادق ع

چکیده

مسئله اصلی مقاله تبیین مؤلفه‌های الگوی توانمندسازی مقاومتی نیروی کار در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. در این راستا این مقاله ابتدا با بهره‌گیری از روش تحلیل مضمون، مؤلفه‌های محوری ناظر به هر بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در ادامه با بررسی رویکردهای حاکم بر سیاست‌ها با روش ریشه‌شناسی و معناشناسی، مؤلفه‌های مفهومی ناظر به هر یک از رویکردهای هفت‌گانه‌ی سیاست‌های کلی را استخراج نموده و درنهایت با ضرب مفهومی رویکردهای سیاست‌های کلی در مؤلفه‌های محوری ناظر به هر بند، ماتریسی از نگاه به مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی با توجه به رویکردهای مذکور که نقش حاکم بر کلیه بندهای سیاست‌ها را دارند، ترسیم نموده است و در پایان، مؤلفه‌های الگوی توانمندسازی مقاومتی نیروی کار را با این چارچوب و با روش طوفان مغزی نخبگانی و مصاحبه تخصصی استخراج نموده است. یافته‌های اصلی مقاله حاکی از این امر است که: مؤلفه‌های توانمندسازی مقاومتی نیروی کار باید با توجه به چهارعنصر دانش و اطلاعات، انگیزه، ارتباطات و اعتماد و نیز مؤلفه‌های رویکردهای سیاست‌های کلی تدوین و اجرا شوند.

کلیدواژه‌ها