طراحی الگوی شایستگی‌های مداحان اهل‌بیت علیهم‌السلام

نویسندگان

1 تهران، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی

2 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

هدف این پژوهش، طراحی و اعتباریابی الگوی شایستگی مداحان اهل‌بیت علیهم‌السلام است. پژوهش حاضر، ازنظر هدف، پژوهشی توسعه‌ای و ازنظر راهبرد و روش، نوعی تحقیق ترکیبی از نوع اکتشافی (طرح تدوین ابزار) و شامل دو مرحله کمی و کیفی است. مواد و محتوای این تحقیق، در مرحله کیفی شامل «17 سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع مداحان»، «مرامنامه مداحان»، «اسناد مربوط به نشست علمی مداحان» و «مصاحبه‌های انجام‌شده، با 10 نفر از اساتید مداحی» بود که با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی مورد تحلیل قرار گرفت و در ادامه، یافته‌های حاصل از تحلیل داده‌های کیفی، با استفاده از روش دلفی و در دو مرحله به تائید خبرگان این حوزه رسید. ابزار گردآوری داده‌های تحقیق، در مرحله کمی، پرسشنامه محقق‌ساخته، با 43 گویه با طیف پنج گزینه‌ای لیکرت و با پایایی 80/0 بود که با استفاده از نتایج مرحله کیفی، طراحی و ساخته شد. جامعه‌ آماری تحقیق، در این مرحله شامل 250 نفر از مداحان عضو کانون بسیج مداحان شهر تهران بود که از بین آنان 152 نفر، به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه‌ تحقیق بین آنان توزیع گردید. نتایج و یافته‌های تحقیق نشان داد که الگوی شایستگی مداحان اهل‌بیت علیهم‌السلام، دربردارنده 43 مؤلفه شایستگی است که در قالب هشت بعد (مؤلفه اصلی) شامل دانش (با 14 مؤلفه)، توانایی‌ها (با 3 مؤلفه)، مهارت‌ها (با 6 مؤلفه)، ویژگی‌های اخلاقی (با 9 مؤلفه)، ویژگی‌های شخصیتی (با 3 مؤلفه)، بینش (با 3 مؤلفه)، نگرش (با 3 مؤلفه) و اعتبار (با 2 مؤلفه) طبقه‌بندی گردید.

کلیدواژه‌ها