دوره و شماره: دوره 22، شماره 85، زمستان 1398، صفحه 1-6 (740) 
1. طراحی الگوی مدیریت استرس شغلی از دیدگاه اسلامی

صفحه 2-3

زهرا بیگم سجادی؛ مجید رمضان؛ محمد ابراهیم سنجقی؛ حسین تاج آبادی


3. نقش بسیج در پیشگیری از قاچاق کالاهای ممنوعه (رویکرد سیاست جنایی مشارکتی)

صفحه 1-2

سونیا علیزاده سامع؛ بابک پورقهرمانی؛ فاطمه احدی


4. تبیین الگوی تصمیم‌گیری استراتژیک شرکت‌های دانش‌بنیان در تجاری‌سازی فنّاوری

صفحه 3-4

محمد تقوی؛ مهدی حقیقی کفاش؛ وحید خاشعی؛ سید سروش قاضی نوری


5. بررسی رابطه شاخصهای کیفیت و حاکمیت قانون و کنترل فساد بر شاخص رفاه لگاتوم

صفحه 4-5

محمد بهروزی؛ مسعود پورکیانی؛ مژگان درخشان؛ مهدی محمد باقری


6. تحلیل فضایی فقر اجتماعی در شهر اردبیل

صفحه 6-7

فاضل احدی آقا حسن بیگلو؛ حسین نظم فر؛ محمد تقی معصومی؛ اکبر آبروش