دلایل حضور و مشارکت زنان ایرانی در پیاده‎ روی اربعین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ارتباطات و مطالعات فرهنگی، دانشکده رفاه، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی، دانشکده رفاه، تهران، ایران.

چکیده

در مقاله حاضر تلاش شده است به این سوال که زنان ایرانی با چه دلایلی در پیاده‌روی اربعین مشارکت می‌کنند؟پاسخ داده شود. بدین منظور 20 مصاحبه‌ی عمیق از‌ زنان ایرانی شرکت کننده در پیاده‌روی اربعین صورت گرفته و از روش کیفی تحلیل مضمون جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است ، نتایج حاصل از مصاحبه های عمیق حاکی از این است که مهمترین مضامین شناسایی شده در باب دلایل مشارکت عبارتند از 1. مضامین مرتبط با حوزه ی مهدویت وآخرالزمان که برخی از مشارکت کنندگان دلیل حضور خود در پیاده روی اربعین را "معرفی امام زمان )ع) " به مردم جهان می دانند، 2. مضامین مرتبط با حوزه ی تربیتی واخلاقی که زنان بر این باورند که پیاده روی اربعین به خودسازی و شکل گرفتن تربیت صفات در انسان‎ها کمک می کند، 3. مضامین تبلیغی ناظر بر دلایلی که به تبلیغات افراد پس از بازگشت از سفر در بین خانواده و دوستان صورت می گیرد 4. مضامین فرهنگی که در این راستا زنان مشارکت کننده در پیاده روی اربعین بر این باورند که مهمان نوازبودن خانواده های عراقی و همچنین سخاوتی که فقط در ایام زیارت اربعین، در بین مردم عراق که خود را خادم الحسین(ع) می‌دانند، تجربه کردند 5. مضامین مذهبی و دینی که آنها از عنایت و نگاه خدا و امام حسین (ع) به ویژه در طول مسیر پیاده روی سخن می‌گویند. عده ای از زنان مشارکت کننده در کنار سایر علل، برای گرفتن حاجت‎های خود نیت کرده و اقدام به پیاده روی می‌کنند

کلیدواژه‌ها