تحلیل فضایی فقر اجتماعی در شهر اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری،واحد اردبیل ، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل،ایران

چکیده

سوال اصلی(یا هدف اصلی): ارزیابی میزان فقر اجتماعی در بلوک‌های مختلف شهر اردبیل و خوشه‌بندی فقر اجتماعی در این شهر (خیلی فقیر، فقیر، متوسط، مرفه، خیلی مرفه)

روش پژوهش: در این پژوهش داده‌های خام مربوط به بلوک‌های مختلف شهر اردبیل که در سرشماری سال 95 بدست آمده بود گردآوری شده و سپس شاخص‌های مربوط به فقر اجتماعی محاسبه گردید. میزان فقر اجتماعی در بلوک‌های مختلف شهر اردبیل با استفاده از نرم‌افزار آماری R و به روش تصمیم‌گیری چند شاخصه پرومته که وزن‌ شاخص‌ها از روش ANP بدست آمده بود محاسبه شد. در ادامه، با استفاده از نرم افزار Arc GIS و به روش تحلیل لکه‌های داغ گستره فضایی فقر اجتماعی بر حسب فقر اجتماعی آن‌ها رسم شد.

یافته‌ها:
لکه‌های داغ بیشتر در اطراف رودخانه بالیقلو چای که از مرکز شهر عبور می‌کند امتداد داشتند. در مقابل، لکه‌های سرد بیشتر در حاشیه شهر اردبیل شامل محلات وحدت، بعد از کمر بندی دوم شهر اردبیل شامل محلات حسن آباد تا سید آباد و هم چنین در جنوب شرقی شهر اردبیل محلات مقدس اردبیلی، بهار آباد، پیر مادر و هاشم آباد مشاهده شدند. حد فاصل این دو منطقه یعنی میدان قیام، خاتم النبین، تا محله ملاباشی لکه‌های معتدل و و مرز عبور فقر اجتماعی را شامل می‌شوند. بعلاوه، یک لکه داغ در شمال شهر و در محله شیخ کلخوران وجود داشت.

کلیدواژه‌ها