دوره و شماره: دوره 22، شماره 83، تابستان 1398 (738) 
4. تعهد مدیران بخش دولتی در نظام اسلامی

صفحه 97-118

محسن جاجرمی زاده؛ مسلم باقری؛ علیرضا فارسی نژاد؛ مسلم علیمحمدلو؛ آرزو طاهری


5. بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی بر کارایی بانک های ایران

صفحه 119-142

سیدمحمدرضا سیدنورانی؛ مرتضی عبادی؛ امراله امینی؛ محمد تقی تقوی فرد