بررسی رابطه شاخصهای کیفیت و حاکمیت قانون و کنترل فساد بر شاخص رفاه لگاتوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تطبیقی و توسعه، واحدکرمان ، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت، واحدکرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت، واحدکرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر شاخصهای کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد بر شاخص رفاه لگاتوم در کشورهای منتخب (کشورهای حوزه سند چشم انداز توسعه کشور) طی سالهای 2007تا 2017 می باشد. برای این منظور از داده‌های آماری بانک جهانی برای متغیرهای مستقل و داده‌های موسسه لگاتوم برای شاخص رفاه لگاتوم استفاده شده است.
در این پژوهش از داده‌های آماری بانک جهانی برای متغیرهای مستقل و داده‌های موسسه لگاتوم برای شاخص رفاه لگاتوم استفاده شده است. مدل تحقیق با استفاده از تکنیک داده‌های تابلویی تخمین زده شده است.
نتایج نشان می دهد که بین شاخص فساد اداری و شاخص رفاه لگاتوم رابطه منفی و معنی‌دار وجود دارد، همچنین بین فساد قانونی و شاخص رفاه لگاتوم ارتباط معنی‌دار و منفی مشاهده شد؛ اما بین فساد سیاسی و شاخص رفاه لگاتوم ارتباط معنی‌داری مشاهده نگردید؛ همچنین بین شاخصهای کیفیت قوانین و مقررات و حاکمیت قانون با شاخص رفاه لگاتوم هم رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد؛ از این رو مهم‌ترین توصیه سیاستی این مطالعه برای نیل به اهداف سند چشم‌انداز کشور ارتقاء شاخصهای نهادی ازجمله بهبود قوانین و مقررات و ساختارهای پاسخگویی می باشد؛ علاوه بر این، مبارزه سیستماتیک با فساد و باز‌تعریف فساد در قوانین و تعیین حدود و ثغور مسولیت اجتماعی و اختیارات مدیران محلی و تفویض اختیار به آنان توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها