چارچوب یکپارچه ارزیابی آینده محور سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی با رویکرد مدیریت پروژه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آینده پژوهی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین ، ایران

3 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، ایران

4 استادیار گروه آینده پژوهی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، ایران

چکیده

سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مجموعه‌ای از راهبردها کلان نظام برای تحقق آرمان‌ها و حاوی اصولی است که آرمان‌های آینده را به مفاهیم اجرایی نزدیک می‌کند، لذا ارزیابی نتایج و تأثیرات این سیاست‌ها بر ارکان نظام برنامه‌ای کشور با رویکردی آینده محور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. لذا مقاله حاضر به دنبال ارائه یک چارچوب یکپارچه ارزیابی آینده- محور سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری است. در مرحله اول با رویکرد اکتشافی- تطبیقی و با بررسی ادبیات پژوهشی در حوزه ارزیابی آینده‌نگاری راهبردی و مدیریت پروژه، مهمترین مولفه‌های چارچوب ارزیابی آینده‌محور شناسایی و به سه مرحله پیش ارزیابی، ارزیابی اصلی و پسا ارزیابی طبقه بندی شدند. سپس با استفاده از روش دلفی و مراجعه به نخبگان و کسب نظر آنها در طی سه دور دلفی اعتبار‌سنجی و چارچوب نهایی تحقیق طراحی شد. جمع آوری داده با استفاده از روش پیمایش انجام شده است و جامعه آماری پژوهش متخصصان و خبرگان حوزه سیاستگذاری، آینده پژوهی بوده اند. بر اساس یافته‌های تحقیق، چارچوب ارزیابی آینده‌محور در 9 مرحله شناسایی شده و 29 مولفه موثر بر ارزیابی آینده‌محور سیاست‌های ابلاغی با مقدار ضریب توافق کندال 804/0 بین صاحب‌نظران اجماع و توافق حاصل شد. همچنین بررسی نظرات خبرگان درباره عوامل موثر بر چارچوب ارزیابی با آزمون فریدمن، نشان می‌دهد که مرحله پسا ارزیابی با میانگین 3.54، مرحله ارزیابی اصلی با میانگین 3.26 و مرحله پیش ارزیابی با میانگین رتبه 3.16 بـه ترتیــب بااهمیت‌ترین مراحل چارچوب ارزیابی آینده محور هستند. در پایان بر اساس یافته‌های پژوهش، توصیه‌های سیاستی ارائه‌شده است

کلیدواژه‌ها