موضوعات = مدیریت دفاعی امنیتی
مفهوم‌سازی بسیج منابع و امکانات در حوزه دفاع ملی

دوره 26، شماره 98، اردیبهشت 1402، صفحه 33-74

بابک نبی زاده؛ حسین ظریف منش؛ علیرضا سعادتمندی


مدلسازی ساختاری تفسیری مولفه های مدیریت جهادی

دوره 26، شماره 98، اردیبهشت 1402، صفحه 110-131

مصطفی حیدری هراتمه