مدلسازی ساختاری تفسیری مولفه های مدیریت جهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه اقتصاد و مدیریت، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران

چکیده

هدف مطالعه حاضر شناخت مولفه‌های مدیریت جهادی در نظر گرفته شد. با بررسی ادبیات و مطالعات موجود، منابع اسلامی و منویات مقام معظم رهبری نه مولفه شناسایی گردید که با استفاده از تحلیلی نوین تحت عنوان مدلسازی ساختاری تفسیری، جهت تعیین روابط میان مجموعه مولفه ها استفاده گردید. بعد از تعیین ماتریس و ترسم خطوط مرزی، مولفه‌ها بر اساس میزان نفوذ و وابستگی مشخص و دسته بندی شدند. مولفه های پیوندی شامل" کارایی، عدالت و برنامه محور” نیروی نفوذ و هم چنین نیروی وابستگی قدرتمندی دارند، این مولفه ها در حقیقت مولفه‌هایی هستند که بی‌ثباتند، به این معنا که انجام هرگونه اقدامی در مورد این مولفه‌ها علاوه بر اینکه مستقیماً بر سایر مولفه‌ها اثر می‌گذارد، می‌تواند در قالب بازخورد از سایر مولفه‌ها بر خود مولفه نیز اثرگذار باشد. مولفه های مستقل شامل“ اخلاص و هوشمندی” است که نیروی نفوذ قوی دارند، اما نیروی وابستگی آنها ضعیف است، که در واقع مولفه های کلیدی بوده و با ایجاد تغییر در آن‌ها می‌توان بر بقیه مولفه ها تاثیر گذاشت. “مولفه های وابسته شامل سخت کوشی و چالش با موانع” هستند که نیروی نفوذ ضعیفی دارند، با این وجود از نیروی وابستگی بالاتری نسبت به سایر مولفه‌ها برخوردار هستند. در واقع استخراج این مولفه ها نشان می دهد که علیرغم اینکه در نگاه عام، مفهوم مدیریت جهادی، معنای ساده انگارانه داشته اما در نگاه علمی، یافته نشان دادند که مبتنی بر شاخص های کاملا علمی مدیریتی بوده و می تواند به عنوان یک سبک نوین مدیریتی ارائه و پیاده سازی گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • فهرست منابع

  • قرآن کریم
  • نهج البلاغه
  • افجه، سید علی اکبر؛ نقی پور فر، و جعفرپور،. (1392). مطالعه تطبیقی شاخص­های عدالت توزیعی و رویه­ای در سازمان از دیدگاه مدیریت اسلامی و مدیریت غربی، فصلنامه مدیریت اسلامی، سال 22، شماره1، 175-106.
  • بوداقی، حسین و شادی، سمیرا (1393). ابعاد، شاخصها و مؤلفههای مدیریت جهادی در فرهنگ غدیر، تهران: سومین همایش بینالمللی فرهنگ غدیر الگوی مدیریت جهادی.
  • رضائیان، علی (1393). مبانی سازمان و مدیریت، انتشارات سمت.
  • صادقى، فتح اله و قاسمى، لطف اله (1393). تلفیق فرهنگ جهادى با فرهنگسازمانی براى پى اندازى یک ساختار نو فرهنگ سازمانی جهاد، تهران: مجموعه مقاالت دومین همایش ملى فرهنگ و مدیریت جهادى، صص 944-911.
  • مرتضوی، مهدی و دیگران (1388). مدیریت تغییر و تحول فرهنگ سازمانی از نظر تا عمل، تهران: مجموعه مقالات دومین همایش ملى فرهنگ و مدیریت جهادى، صص 911-1.
  • پور اسدی، محمد؛ نوربخش، حامد (١٣٩٩ ) نقش مدیریت جهادی در عملکرد کارکنان سازمانهای امنیتی. فصلنامه مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی، سال ١٥ ،شماره ٥٤ ،١١٠-٨١ .
  • خاشعی، وحید(1395). کاوشی در مؤلفه­های مدیریت جهادی با الهام از فرهنگ جهادی انقلاب اسلامی. تهران: نخستین گردهمایی سراسری مدیریت جهادی.
  • خزائی, داود. (1398). الگوهای مدیریت جهادی و اسلامی. فصل دوم؛ رساله دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی.
  • خامنه ای، علی. درس خارج فقه، (1376).
  • خضری، زهرا؛ مظلوم خراسانی، محمد؛ نوغانی دخت بهمنی، محسن (١٣٩٨ )  فراتحلیل مطالعات سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی. ماهنامه دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، دوره ٢ ،شماره  .٣٩-٥٢ ،١٦.
  • دبیرخانه دائمی مدیریت جهادی (1395)، مصاحبه­های تخصصی مدیریت جهادی، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و برنامه­ریزی شهر تهران.
  • رحمانی، مریم (1387). مجموعه مقالات همایش­های مدیریت جهادی، تهران: وزارت جهاد کشاورزی، دفتر نمایندگی ولی فقیه.
  • سیدنقوی، میرعلی؛ فرهادی، علی (١٣٩٥ ) ارزیابی عملکرد سازمانی از منظر نهج البلاغه. فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه، سال ٥ ،شماره ١٥ ،٣٩-٢١ .
  • طبرسی، فضلبن حسن (١٣٧٢ ). مجمع البیان فی تفسیر القرآن. چ ٣ .تهران: انتشارات ناصرخسرو.
  • عزیزی، سعید (١٣٩٠ ) بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان قم). پژوهشنامه مالیات، شماره ١١ ،١٩٦ -١٧٣ .
  • لطیفی، میثم، سعدآبادی، (1393). پژوهشی پدیدارشناسانه برای فهم جوهره مدیریت جهادی، راهبرد فرهنگ، شماره بیست و هشتم.
  • محمودیان، حمید؛ ساجدی، علیمحمّد؛ بیگم فقیهی، طاهره (١٣٩٤) نظارت و کنترل از نگاه مدیریتی امام علی (علیه السلام). فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال .١٩١ -٢١١ ،١ شماره، ششم.
  • مطهری، مرتضی (١٣٧٠) مدیریت رهبری در اسلام، تهران: صدرا.