مفهوم‌سازی بسیج منابع و امکانات در حوزه دفاع ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده دفاع، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران،ایران

2 دانشیار دانشگاه امام حسین

چکیده

تاکنون تعریفی واحد برای مفهوم بسیج منابع و امکانات به‌ویژه در حوزه دفاع ملّی ارائه نگردیده است. دلیل این موضوع، پراکندگی تعاریف در بین رشته‌های مختلف به‌ویژه در زمینه‌ علوم مدیریت و علوم اجتماعی از سوی دیگر است. در ادبیات پژوهش، مفهوم بسیج منابع و امکانات، از تأمین مالی صرف گرفته تا تأمین منابع انسانی و مواد خام و همین‌طور ایجاد روابط و شبکه‌های اجتماعی را در برمی‌گیرد. به‌طوری‌که هیچ عامل زمینه‌ای، ضرورت سازهای کنش بسیج منابع و همین‌طور راهبردی مشخص برای آن پیشنهاد نمی‌گردد. با توجه به نظرات فراوان و هم‌زمان پراکنده به مفهوم بسیج منابع، در مطالعۀ حاضر با اتخاذ رویکرد هرمنوتیک، متون موجود با راهبرد فراترکیب مورد تحلیل قرارگرفته و مفهوم‌سازی از بسیج منابع و امکانات در حوزه دفاع ملی انجام‌یافته است. نتیجه مطالعه حاضر در 5 دسته قابل‌طبقه‌بندی‌اند. این مطالعه از یک‌سو به شناسایی عوامل پیشینی برای تحقق بسیج منابع و امکانات در حوزه دفاع ملّی و تعیین ابعاد بسیج منابع پرداخته و از سوی دیگر راهبردهای اجرایی بسیج منابع و امکانات در این حوزه را مشخص نموده است. علاوه بر این شناسایی زمینه محیطی خاص بسیج منابع و امکانات و شاخص‌های تحقق موفقیت‌آمیز بسیج منابع و امکانات در حوزه دفاع ملّی نیز شناسایی گردیده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


6-1- منابع فارسی
مقاله­ ها
باقری, م., فرهادی, م., & پناهی, ح. (1397). ارائه مدل رویکردی تأمین نیروی انسانی در حوزه بسیج بر اساس گفتمان حضرت امام خمینی(ره). فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی, 6(2), 91-116.
رفیعی‌راد, ج., شیخ‌الاسلامی, ک., مرادی, ع., رضایی, ع., & فدایی, م. (1399). تاثیر بسیج ظرفیتها و منابع ملی در جنگ های آینده. مجله سیاست دفاعی, 28(112), 131-166.
نظامی پور، قدیر، پرچمی، داود، زارعی، سعد ا...، عبدالملکی، هادی(1397)، الگوی راهبردی گفتمان بسیج در حفظ و تدوام بیداری اسلامی با تأکید بر دیدگاه‌های امامین انقلاب اسلامی، راهبرد دفاعی، 16(2)، 73-113.
محمدی‌نیا, ر., و احمدی, س. (1396). نقش بسیج منابع ملی در جنگ های آینده. فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک, 15(96), 109-136.
مهر(1397)، نقش فراموش نشدنی «مرجعیت» و «بسیج مردمی» در شکست داعش، دریافت شده در: 17/11/1401 از https://www.mehrnews.com/news/4481401
همت, ح. (1394). شناسایی نقش و کارکردهای اقتدار اطلاعاتی در دفاع همه‌جانبه. علوم و فنون نظامی, 11(34), 39-56.
کتاب­ها
حضرت امام خمینی(ره)، تحریر الوسیله، فصل فی الدفاع، القول فی القسم الأوّل ،  مسئله 1
کیانی، س.(1398)، بعد نظامی دفاع همه‌جانبه از دیدگاه قرآن کریم، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران.
منابع اینترنتی
فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، 1385، دیدار جمعی از رزمندگان و فرماندهان دفاع مقدس با رهبر انقلاب، قابل دریافت از: https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=1430
فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، 1387، بیانات در دیدار بسیجیان استان فارس، قابل دریافت از: https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3432
6-2- منابع لاتین
Articles
Adelson, S., & Rulnicx, Mobilization for Defense. (1940). The Yale Law Journal, 50(2), 250-305. https://doi.org/10.2307/792651
Aji, M. P. (2020). Improving Indonesia’s Human Resources Quality to Support National Defense: Lesson Learned from South Korea. Jurnal Pertahanan & Bela Negara, 10(1), 19-46.
Antwi, S. K., & Hamza, K. (2015). Qualitative and quantitative research paradigms in business research: A philosophical reflection. European journal of business and management, 7(3), 217-225.
Astuti, A. P., & Surajaya, I. K. (2018). General Mobilization as Foundation of Japan’s War Machine in Pacific War. International Journal of Innovative Science and Research Technology, 3(8), 1-19.
Balestra, F. F. (2014). TOWARDS A DEMOCRATIC CONTROL OF ARGENTINA’S INTELLIGENCE COMMUNITY. In. http://www.law.harvard.edu/programs/criminal-justice/argentina.pdf 
Beneda, J. (2017). A Band of Brothers Against Terrorism: The Citizen-Soldier Ideal in Post-9/11 US Military Mobilization. James Beneda 7 Political TV Series.
Bibo, L. (2014). Overtures to reducing Romanian Ministry of National Defense tenuity in information resource management. Journal of Defense Resources Management (JoDRM), 5(2), 89-98.
Bohm, A. (2004). 5.13 TheoreticaI Coding: Text AnaIysis in Grounded Theory. A companion to qualitative research, 270.
Branson, D. M. (1976). Progress in the art of social accounting and other arguments for disclosure on corporate social responsibility. Vand. L. Rev., 29, 539.
Brinkerhoff, J. R. (1983). A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR EMERGENCY MOBILIZATION PREPAREDNESS. Phalanx, 16(1), 9-13.
Buck, P. H. (1957). The Years Ahead. The Journal of Higher Education, 28(6), 295-352.
Burk, J. (2018). Military mobilization in modern Western societies. In Handbook of the Sociology of the Military (pp. 101-120): Springer.
Cays, J. (2021). Do Something: Mid-twentieth Century Developments. In An Environmental Life Cycle Approach to Design (pp. 61-78): Springer.
Cecire, C. (2020). COVID-19: Industrial Mobilization and Defense Production Act (DPA) Implementation (IN11280).
Chapman, R. E., Harris, C. M., & Gass, S. I. (1989). Analyzing the economic impacts of a military mobilization. In Cost Analysis Applications of Economics and Operations Research (pp. 353-386): Springer.
Coronado, C. (2008). Domestic resource mobilization by social movement organizations in Latin America: a case study of the Abrinq Foundation for children rights of Brazil. Thesis, Master.
Fickle, J. E. (1978). Defense Mobilization in the Southern Pine Industry: The Experience of World War I. Journal of Forest History, 4(22)), 206-223.
Georgas, H. (2015). Google vs. the library (part III): Assessing the quality of sources found by undergraduates. portal: Libraries and the Academy, 15(1), 133-161.
Gorji, M. B., & Rahimian, P. (2011). The study of barriers to entrepreneurship in men and women. Australian Journal of Business and Management Research, 1(9), 31.
Goulding, C. (2000). Grounded Theory Methodology and Consumer Behaviour, Procedures, Practice and Pitfalls. Advances in consumer research, 27(1).
Guoming, L., Yanmin, C., Guowei, Y., & Xiaoping, W. (2017). Research on data management model of national defense mobilization potential based on geo spatial framework. Malaysian Journal of Geosciences (MJG), 1(2), 10-12.
Hassan Abdullah, F. (2018). Resource Mobilization Theory: Political Movement in Egypt. IAU International Journal of Social Sciences, 8(2), 1-12.
Hughes, F. R., & Kleist, D. M. (2005). First‐semester experiences of counselor education doctoral students. Counselor Education and Supervision, 45(2), 97-108.
Inegbenebor, U. (2013). Analyzing and Interpreting Research in Health Education. International Journal of Basic, Applied and Innovative Research, 2(4), 125-130.
Khan, K. S., Kunz, R., Kleijnen, J., & Antes, G. (2003). Five steps to conducting a systematic review. Journal of the Royal Society of Medicine, 96(3), 118-121.
Leung, B. K. (2011). Social Movement as Cognitive Praxis: The Case of the Student Movement and the Labor Movement in Hong Kong. In East Asian Social Movements (pp. 347-363): Springer.
Lloyd, D (2007). Exploring students' futures images. In Contemporary Qualitative Research (pp. 59-68): Springer.
Levey, S. (2020). Mobilization Theory: Some Lessons from the Literature for Today. Global Institute for Sustainable Prosperity Working Paper(126).
Mardhani, D., Runturambi, A. J. S., & Hanita, M. (2020). Security And Defense In National Resilience Studies To Realize A National Security System. Jurnal Pertahanan & Bela Negara, 10(3), 267-286.
Marger, M. N. (1984). Social movement organizations and response to environmental change: The NAACP, 1960-1973. Social Problems, 32(1), 16-30.
Patterson, J. S. (1959). The Role of Medical Education in Civil and Defense Mobilization. Journal of the American Medical Association, 170(3), 322-325.
Rostov, N. D., Eremin, I. A., & Kuznetsov, S. I. (2019). The Particularities of Military Mobilization Campaigns in Siberia in the Summers of 1914 and 1941. The Journal of Slavic Military Studies, 32(1), 93-115.
Salavrakos, I.-D. (2017a). A Reassessment of the British and Allied Economic and Military Mobilization in the Revolutionary and Napoleonic Wars (1792-1815). Res militaris, 7(1).
Salavrakos, I.-D. (2017b). Russian versus Soviet Military Mobilization in World Wars I and II: A Reassessment. SJHSS 2(2).
Salavrakos, I.-D. (2019). The Economic forces of victory versus those of defeat: An analysis of the Greek Economic and Military Mobilization of the 1909-1923 period. Journal of Military and Strategic Studies, 20(1).
Sandelowski, M., Barroso, J., & Voils, C. I. (2007). Using qualitative metasummary to synthesize qualitative and quantitative descriptive findings. Research in nursing & health, 30(1), 99-111.
Seltzer, Judith B. "What is Resource Mobilization". Health Communication Capacity Collaborative. Management Sciences for Health. Retrieved 20 October 2019. http://scholarsmepub.com/sjhss-22/
Son, D., Marriott, N., & Marriott, P. (2006). Users' perceptions and uses of financial reports of small and medium companies (SMCs) in transitional economies: Qualitative evidence from Vietnam. Qualitative Research in Accounting & Management, 3(3), 218-235.
Stoian, A. (2018) The Role of Public Authorities During Mobilization. Paper presented at the International conference knowledge-based organization. https://sciendo.com/article/10.1515/kbo-2018-0097
Thompson, E. A. (1973). Taxation and National Defense. Journal of Political Economy, 82(4), 1-37.
Thomsen, T. G., Hansen, S. R., & Wagner, L. (2011). How to be a patient in a palliative life experience? A qualitative study to enhance knowledge about coping abilities in advanced cancer patients. Journal of psychosocial oncology, 29(3), 254-273.
Yilong, Z., Lihui, T., & Nan, Z. (2012). Research on Countermeasures to the Construction of Traffic Information Resources for National Defense. Traffic Engineering and Technology for National Defence, 04.
Zhou, J. (2019). National Defense and the Law of National Defense. In Fundamentals of Military Law (pp. 335-360): Springer.
Zimmer, L. (2006). Qualitative meta‐synthesis: a question of dialoguing with texts. Journal of advanced nursing, 53(3), 311-318.
Books
Adusumalli, M., Jainer, N., Jose, M. K., Ramya, N., & Kaushik, A. (2021). Block-2 Contemporary Methods. In: Indira Gandhi National Open University, New Delhi.
Penrose, T. (1959). The Theory of the Growth of the Firm: Blackwell.
Simms, K. (2020). Strategies for Implementing Human Resource Information Systems for Nonprofit Organizations. Walden University,
Strauss, A. L., & Corbin, J. M. (1990). Basics of qualitative research (Vol. 15): Sage Newbury Park, CA.
Weida, W. J., & Gertcher, F. L. (2019). The political economy of national defense: Routledge.
Websites
Ammerdown Group (2016). "Rethinking Security: A discussion paper . rethinkingsecurity.org.uk. Retrieved 2017-12-17.
Barnes, T. (2021). Resource mobilisation training manual. Retrieved from https://resource-mobilisation-training-manual-5487.peatix.com/
Cornell. (2021). national defense. Retrieved from https://www.law.cornell.edu/definitions/
Crossman, A. (2020). What Is the Resource Mobilization Theory? Retrieved from https://www.thoughtco.com/resource-mobilization-theory-3026523
Crossman, Ashley.(2019), "What is the Resource Mobilization Theory?". ThoughtCo. www.thoughtco.com. Retrieved 10 December 2019.
Davis, B. (2020). Which of the following is an example of a reform social movement? Retrieved from https://www.mvorganizing.org/which-of-the-following-is-an-example-of-a-reform-social-movement/
Hamanishi, E. (2016). Action Theory as a Non-utilitarian or Cultural Approach. 2016 ISA Forum, Vienna: RC47.
Lashgarara, F., Abadi, A. K., & Amirkabairi, A. (2011). Determination Causal Model of Organizational Conditions in Empowering of Human Resources (Ministry of Interiors, Iran).
Lin, W.-l. L. (2012). The role of ROC armed forces in disaster prevention and relief and defense mobilization.   Retrived 2022.11.3 from: https://core.ac.uk/download/pdf/59110808.pdf
Page, C. W. (1993). Balancing Congressional Needs for Classified Information: A Case Study of the Strategic Defense Initiative. Retrived 2022.11.3 from:https://sgp.fas.org/eprint/page-balancing.pdf
Reichert, M. (2015). The Development of Mobilization as a Concept through the Social Movement Literature. The Development of Mobilization as a Concept through the Social Movement Literature prepared for “Mobilized Contention: The State-Protest Movement Nexus” Retrived 2022.07.03 form: https://projects.iq.harvard.edu
Wortzel, L. M. (2020). Military mobilization in communist china. Retrieved from https://www.ausa.org/publications/military-mobilization-communist-china.