کلیدواژه‌ها = پدیدارشناسی
واکاوی پدیدارشناختی ایثار مدیران جهادی

دوره 24، شماره 91، مرداد 1400، صفحه 139-174

سید محمد مقیمی؛ علی اصغر پورعزت؛ حسین خنیفر؛ امیرحسین عبداله زاده


پدیدارشناسی سیاست در جریان جماعت تبلیغ

دوره 17، شماره 63، اسفند 1393، صفحه 137-162

حسین جهان تیغ