واکاوی پدیدارشناختی ایثار مدیران جهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 (نویسنده مسئول)دانشجوی دکتری دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

ایثار یکی از انواع رفتارهای فرااجتماعی است که در محیط های کاری مشاهده می شود و از نظر مفهومی با سایر مفاهیم مشابه نظیر رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای یاری دهنده متفاوت است اما می توان گفت در ادبیات پژوهشی رفتار سازمانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است و شناخت چندانی از این پدیده در سازمان ها وجود ندارد. پژوهش حاضر با هدف درک تجربه زیسته ایثار مدیران جهادی در سازمان ها انجام گرفته است. روش شناسی مورد استفاده در این پژوهش پدیدارشناسی است و به منظور گردآوری داده های لازم در این پژوهش با 12 نفر از مدیران جهادی که تجربه حضور در دفاع مقدس و تجربه مدیریت در سطوح گوناگون پس از دوران دفاع مقدس را داشته اند مصاحبه صورت گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهند مشارکت کنندگان ابرازگری اجتماعی، لذت و رضایت درونی و شکل گیری خودپنداره مثبت، تحمل شختی ها و مشکلات، وظیفه مداری و احساس تکلیف و انجام وظیفه، آگاهی و شناخت، هدفمندی و آرمان گرایی، وحدت اجتماعی و هویت جمعی و همچنین تاب آوری و توان تحمل سختی ها و مشکلات را به عنوان مهم ترین تجارب خود از ایثار در محیط های کاری تجربه کرده اند. آن ها همچنین بحران و تهدید، جو احساسی و عاطفی، کم کاری سایر افراد نظام اجتماعی، و نوع وظیفه و سازمان را به عنوان عوامل زمینه موثر بر ظهور رفتارهای ایثارگرانه در سازمان ها در تجارب خود عنوان کرده اند.

کلیدواژه‌ها


 • ابن فارس، احمد (1404)؛ معجم مقاییس اللغه، محقق: هارون، عبدالسلام محمد، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
 • آیت الله خامنه ای، سید علی (1394)؛ بیانات در دیدار اعضای ستادهای «کنگره شهدای امور تربیتی»، «کنگره شهدای دانشجو»، و «کنگره شهدای هنرمند»، برگرفته از تارنمای: https://farsi.khamenei.ir/index.html
 • بناهان، مریم؛ حبیب زادگان، زهرا (1397)؛ تبیین ایثار به مثابه مبنا، اصل و روش تربیتی با تاکید بر مبادی سه گانه عمل، اندیشه های نوین تربیتی، دوره 14، شماره 4، 225-258.
 • طریحی، فخرالدین (1375)، مجمع البحرین، تهران: مرتضوی.
 • راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1412)، امفردات فی غریب القرآن، تحقیق: صفوان عدنان داودیریال دمشق: الدار الشامیه.
 • زبیدی، محمد بن محمد (1414)، تارج العروس، بیروت: دارالفکر.
 • سیدی، سیدحسین و رفیعی، علی (1393)؛ معناشناسی ایثار در قرآن کریم، مجله علمی پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عرب، شماره 32، 85-102.
 • فراهیدی، خلیل بن احمد (1409)، کتاب العین، قم: انتشارات هجرت.
 • قطبی، ثریا؛ داودی مقدم، فریده؛ عزیزی، بیتا (1395)؛ تحلیل عناصر معنایی واژه اخلاقی ایثار در قرآن کریم، پژوهش های اخلاقی، سال ششم، شماره چهار، 147-161.
 • کردنائیچ، اسداله؛ خلیلی پالندی، فرشته (1397)؛ تأثیر فرهنگ ایثار و شهادت بر سرمایه اجتماعی با میانجی‌گری باورهای دینی، مدیریت اسلامی، سال 26، شماره 3، 37-58.
 • نجفی (1399)؛ تحلیل کارکردهای ارزشی – اعتقادی ایثار در میان رویش های نسل انقلاب (با تیکه بر آموزه های قرآنی و روایات)، نشریه علمی مطالعات انقلاب اسلامی، دوره 17، شماره 62، 7-28.
 • ورام، مسعود بن عیسی (مترجم: عطائی، محمدرضا) (1369)، مجموعه ورام: آداب و اخلاق در اسلام، ج.1. مشهد، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.
 • Arnold, K. A., & Loughlin, C. (2010). Individually considerate transformational leadership behaviour and self-sacrifice. Leadership & Organization Development Journal31(8), 670-686.
 • Atran, S. (2016). The devoted actor: unconditional commitment and intractable conflict across cultures. Current Anthropology.
 • Atran, S., Sheikh, H., & Gomez, A. (2014). Devoted actors sacrifice for close comrades and sacred cause. Proceedings of the National Academy of Sciences111(50), 17702-17703.Avolio, B. J., & Locke, E. E. (2002). Contrasting different philosophies of leader motivation: Altruism versus egoism. The Leadership Quarterly13(2), 169-191.
 • Batson, C. D., & Shaw, L. L. (1991). Evidence for altruism: Toward a pluralism of prosocial motives. Psychological inquiry2(2), 107-122.
 • Batson, C. D., Batson, J. G., Todd, R. M., Brummett, B. H., Shaw, L. L., & Aldeguer, C. M. (1995). Empathy and the collective good: Caring for one of the others in a social dilemma. Journal of personality and social psychology68(4), 619.
 • Bass, B. M., & Steidlmeier, P. (1999). Ethics, character, and authentic transformational leadership behavior. The leadership quarterly10(2), 181-217.
 • Bajde, D. (2006). Other‐centered behavior and the dialectics of self and other. Consumption, Markets and Culture9(4), 301-316.
 • Baumeister, R. F., Bratslavsky, E., Finkenauer, C., & Vohs, K. D. (2001). Bad is stronger than good. Review of general psychology, 5(4), 323-370.
 • Becker, G. S. (1976). Altruism, egoism, and genetic fitness: Economics and sociobiology. Journal of economic Literature14(3), 817-826.
 • Bolt, J., & van Zanden, J. L. (2013). The Maddison-Project.
 • Bolino, M. C. (1999). Citizenship and impression management: Good soldiers or good actors?. Academy of Management Review24(1), 82-98.
 • Choi, Y., & Mai-Dalton, R. R. (1998). On the leadership function of self-sacrifice. The Leadership Quarterly9(4), 475-501.
 • Choi, Y., & Mai-Dalton, R. R. (1999). The model of followers' responses to self-sacrificial leadership: An empirical test. The Leadership Quarterly10(3), 397-421.
 • Cialdini, R. B., Schaller, M., Houlihan, D., Arps, K., Fultz, J., & Beaman, A. L. (1987). Empathy-based helping: Is it selflessly or selfishly motivated?. Journal of personality and social psychology52(4), 749.
 • Cialdini, R. B., Brown, S. L., Lewis, B. P., Luce, C., & Neuberg, S. L. (1997). Reinterpreting the empathy–altruism relationship: When one into one equals oneness. Journal of personality and social psychology73(3), 481.
 • Creswell, J. W., Hanson, W. E., Clark Plano, V. L., & Morales, A. (2007). Qualitative research designs: Selection and implementation. The counseling psychologist35(2), 236-264.
 • De Cremer, D., & Van Knippenberg, D. (2004). Leader self-sacrifice and leadership effectiveness: The moderating role of leader self-confidence. Organizational behavior and human decision processes95(2), 140-155.
 • De Cremer, D., & van Knippenberg, D. (2005). Cooperation as a function of leader self-sacrifice, trust, and identification. Leadership & Organization Development Journal26(5), 355-369.
 • De Cremer, D., Mayer, D. M., Van Dijke, M., Schouten, B. C., & Bardes, M. (2009). When does self-sacrificial leadership motivate prosocial behavior? It depends on followers’ prevention focus. Journal of Applied Psychology94(4), 887.
 • Folger, R., & Salvador, R. (2008). Is management theory too “self-ish”?. Journal of Management34(6), 1127-1151.
 • Ghoshal, S. (2005). Bad management theories are destroying good management practices. Academy of Management learning & education4(1), 75-91.
 • Grant, A. M. (2009). Putting self-interest out of business? Contributions and unanswered questions from use-inspired research on prosocial motivation. Industrial and Organizational Psychology2(1), 94-98.
 • Grant, A. M., & Mayer, D. M. (2009). Good soldiers and good actors: prosocial and impression management motives as interactive predictors of affiliative citizenship behaviors. Journal of applied psychology94(4), 900.
 • Halverson, S. K., Holladay, C. L., Kazama, S. M., & Quiñones, M. A. (2004). Self-sacrificial behavior in crisis situations: The competing roles of behavioral and situational factors. The Leadership Quarterly15(2), 263-275.
 • Haynes, K. T., Josefy, M., & Hitt, M. A. (2015). Tipping point: Managers’ self-interest, greed, and altruism. Journal of Leadership & Organizational Studies22(3), 265-279.
 • He, W., Zhou, R. Y., Long, L. R., Huang, X., & Hao, P. (2018). Self-sacrificial leadership and followers’ affiliative and challenging citizenship behaviors: A relational self-concept based study in China. Management and Organization Review14(1), 105-133.
 • Higgs, M. (2009). The good, the bad and the ugly: Leadership and narcissism. Journal of change management, 9(2), 165-178.
 • Hycner, R. H. (1985). Some guidelines for the phenomenological analysis of interview data. Human studies8(3), 279-303.
 • Impett, E. A., & Gordon, A. (2008). For the good of others: Toward a positive psychology of sacrifice. Positive psychology: Exploring the best in people2, 79-100.
 • Kogan, A., Impett, E. A., Oveis, C., Hui, B., Gordon, A. M., & Keltner, D. (2010). When giving feels good: The intrinsic benefits of sacrifice in romantic relationships for the communally motivated. Psychological Science21(12), 1918-1924.
 • Lerner, M. J., & Meindl, J. R. (1981). Justice and altruism. Altruism and helping behavior Social, personality, and developement perspectives, 213-232.
 • Maner, J. K., & Mead, N. L. (2010). The essential tension between leadership and power: when leaders sacrifice group goals for the sake of self-interest. Journal of personality and social psychology99(3), 482.
 • Meglino, B. M., & Korsgaard, A. (2004). Considering rational self-interest as a disposition: organizational implications of other orientation. Journal of Applied Psychology89(6), 946.
 • Miller, D. T. (2001). The norm of self-interest. The next phase of business ethics: Integrating psychology and ethics.
 • Moynihan, D. P., DeLeire, T., & Enami, K. (2015). A life worth living: Evidence on the relationship between prosocial values and happiness. The American review of public administration45(3), 311-326.
 • Clough, M. P., & Olson, J. K. (2004). The nature of science: Always part of the science story. The Science Teacher71(9), 28.
 • Marton, F. (1986). Phenomenography—a research approach to investigating different understandings of reality. Journal of thought, 28-49.
 • Moore, D. A., & Loewenstein, G. (2004). Self-interest, automaticity, and the psychology of conflict of interest. Social Justice Research17(2), 189-202.
 • Mostafa, AMS and Bottomley, PA (2020) Self-Sacrificial Leadership and Employee Behaviours: An Examination of the Role of Organizational Social Capital. Journal of Business Ethics, 161 (3). pp. 641-652. ISSN 0167-4544
 • Moynihan, D. P., DeLeire, T., & Enami, K. (2015). A life worth living: Evidence on the relationship between prosocial values and happiness. The American review of public administration45(3), 311-326.
 • Overvold, M. C. (1980). Self-interest and the concept of self-sacrifice. Canadian Journal of Philosophy10(1), 105-118.
 • Rosati, C. S. (2009, October). XV—Self‐Interest and Self‐Sacrifice. In Proceedings of the Aristotelian Society (Hardback) (Vol. 109, No. 1pt3, pp. 311-325). Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.
 • Shamir, B., House, R. J., & Arthur, M. B. (1993). The motivational effects of charismatic leadership: A self-concept based theory. Organization science4(4), 577-594.
 • Singh, N., & Krishnan, V. R. (2005). Towards understanding transformational leadership in India: A grounded theory approach. Vision9(2), 5-17.
 • Singh, N., & Krishnan, V. R. (2008). Self‐sacrifice and transformational leadership: mediating role of altruism. Leadership & Organization Development Journal.
 • Shafir, E., & LeBoeuf, R. A. (2002). Rationality. Annual review of psychology53(1), 491-517.
 • Stern, P. (2000). Toward a coherent theory of environmentally significant behavior. Journal of social issues56(3), 407-424.
 • Swann Jr, W. B. (2011). Self-verification theory. Handbook of theories of social psychology2, 23-42.
 • Van Manen, M. A. (2014). On ethical (in) decisions experienced by parents of infants in neonatal intensive care. Qualitative Health Research24(2), 279-287.
 • Watson, G. W., & Sheikh, F. (2008). Normative self-interest or moral hypocrisy?: The importance of context. Journal of Business Ethics77(3), 259-269.
 • Yorges, S. L., Weiss, H. M., & Strickland, O. J. (1999). The effect of leader outcomes on influence, attributions, and perceptions of charisma. Journal of Applied Psychology84(3), 428.
 • Refrences (books)
 • Calvin, J. (2008). Institutes of the Christian religion. Hendrickson Publishers.
 • Creswell, J. (2013). Steps in Conducting a Scholarly Mixed Methods Study.
 • Gall, M. D., Gall, J. P., & Borg, W. R. (2007). Education research: An introduction (8th ed.). Boston: Allyn & Bacon.
 • Moustakas, C. (1994). Phenomenological research methods. Sage publications.
 • Vroom, V.H. (1964). Work and motivation. Wiley.
 • Wallerstein, I. (2011). The modern world-system II: Mercantilism and the consolidation of the European world-economy, 1600–1750 (Vol. 2). Univ of California Press.