بررسی مولفه‌ها و فرآیند ارائه خدمات عمومی مردم‌نهاد در پیاده‌روی اربعین مبتنی بر رویکرد نگاشت علّی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی(ره) تهران، ایران

2 (نویسنده مسئول) استادیار دانشگاه علامه طباطبائی(ره)تهران، تهران

3 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی(ره) تهران، ایران

چکیده

پیاده‌روی اربعین یکی از جلوه‌های ارائه خدمات عمومی توسط مردم و گروه‌های مردمی است. این در حالی است که در ادبیات خدمات عمومی در جهان مسئله‌ی مشارکت مردم در امر ارائه خدمات عمومی، با تردیدهایی همراه است. از سوی دیگر افزایش جمعیت، بالا رفتن انتظارات شهروندان و تنوع بالای خدمات مدنظر، طی دهه‌های گذشته چالش‌های زیادی را برای دولت‌ها به عنوان مسئول اصلی این حوزه، در پی داشته است. هدف از این تحقیق بررسی جوانب فرآیند ارائه خدمات عمومی در پیاده‌روی اربعین بوده و تلاش دارد مولفه‌ها و روابط موجود میان آن‌ها را معرفی نماید.
روش تحقیق کیفی بوده و از روش نگاشت علّی برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است. به این منظور پس از مطالعه کتابخانه‌ای، با 18 خبره مصاحبه گشت. مطابق نتایج تحقیق 82 مولفه بدست آمد. پس از دسته‌بندی مولفه‌ها، نمودار فرآیند ارائه خدمات ترسیم گردید. مطابق یافته‌های تحقیق، انگیزه درونی افراد و اعتقاد ایشان به اهل بیت (علیهم السلام) که سبب باور به ارزشمندی خدمت گردیده، منجر به ارائه خدمات کم‌نظیر در پیاده‌روی اربعین شده است. برخی ویژگی‌های خدمات ارائه شده عبارتند از: داوطلبانه، پیوسته و منظم، با حداکثر توان و متناسب با نیاز. در ادامه اما ارائه خدمات با موانع و چالش‌هایی مانند مشکلات زیرساختی مواجه است. آثار و پیامدهای مثبتی همچون تحکیم وحدت و انسجام میان مسلمانان و پیامدهای منفی همچون مسائل زیست محیطی از جمله پیامدهای فرآیند ارائه خدمات در پیاده‌روی اربعین است.

کلیدواژه‌ها


 • بنی اسد، رضا (1399)، قوم­نگاری (مردم­نگاری) فرهنگ پیاده­روی اربعین حسینی علیه­السلام: تحلیل­ها و راهبردهای تصمیم­گیری در نهادهای انقلاب اسلامی، دو فصلنامه علمی-پژوهشی دین و ارتباطات، 1(57)، 95-57.
 • پویافر، محمدرضا (1399)، خیر ایرانی-خیر عراقی؛ مقایسه الگوی فعالیت­های خیر دینی ایرانیان و عراقیان در آیین پیاده­روی اربعین، فصلنامه علمی-پژوهشی راهبرد و فرهنگ، 13 (52). 41-7.
 • زارعی، محمدحسین، نجارزاده هنجنی، مجید (1396)، مفهوم خدمات عمومی و تحول آن در پرتو دکترین کارکرد عمومی، دو فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، شماره 56، 156-135.
 • شراهی، اسماعیل، ذوالفقارزاده کرمانی، محمدمهدی (1397)، واکاوی ادراک زائرین از رفتار خادمان در اربعین: روایتی مردم­شناختی از پدیده عظیم پیاده­روی اربعین، دو فصلنامه علمی-پژوهشی دین و ارتباطات، 1(55)، 148-115.
 • کرمی، مینا، سوخکیان، محمدعلی، فرهادی، پیام (1398)، بررسی و ارزیابی عملکرد انواع سازمان­های مردم­نهاد در ایران، فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان، شماره 3، 499-472.
 • موسوی، سیدمحمد، بیات، رضا (1397)، کاوشی در آیین پیاده­روی اربعین حسینی و اثرگذاری کارکردهای اجتماعی و سیاسی آن، دو فصلنامه فرهنگ و ارتباطات، 1(5). 116-93.
 • نرگسیان، عباس (1387)، نگاهی به سیر تطور مدیریت دولتی، نشریه فرهنگ مدیریت. شماره 17، 157-195.
 • واعظی، سیدمجتبی، البرزی، زهرا (1396)، جایگاه مفهوم خدمات عمومی در حقوق اداری ایران، نشریه حقوق اداری، شماره 12، 31-9.
 • میرزایی، زهرا (1395)، ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻴﻌﻲ در ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺧﺮده فرهنگ­های (اﻗﻮام اﻳﺮاﻧﻲ)در راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ارﺑﻌﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش مطالعات فرهنگی دانشگاه غیرانتفاعی رفاه
 • عباسی، زهره (1389)، نقد و بررسی سازمان­های غیردولتی به مثابه تجربه­ای برای دستیابی به عرصه عمومی، پایان­نامه کارشناسی­ارشد رشته جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)
 • آرامی، حسین (1387)، بررسی موانع رشد سازمان­های مردم­نهاد در جمهوری اسلامی ایران، پایان­نامه کارشناسی­ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 • امین، محسن (1395)، پیاده‌روی اربعین به‌مثابه ارتباطات آیینی شیعی، پایان­نامه کارشناسی­ارشد رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)
 • بد، مهدیه (1395)، استخراج الگوی گردشگری ابر رویداد مذهبی اربعین، رساله دکتری رشته مدیریت گردشگری دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ
 • حمزه پور، مهدی، داودی، سیدمحمدصادق (1398)، از سری روشهای تحقیق در عملیات نرم نگاشت شناختی، انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
 • Barr, P. S, Stimpert, J. L, Huff, A. S (1993), Cognitive change, strategic action and organizational renewal, Long Range Planning, 26(1), 156-156.
 • Bengtsson, M (2016), How To Plan And Perform A Qualitative Study Using Content Analysis, Nursingplus Open Journal, (2), 8-14.
 • Gardenfors, P (2020), Events and Causal Mapping Modeled in Conceptual Spaces, Hypothesis and Theory, (11), 630.
 • Hanisch, S, Eidosh, D (2020), Causal mapping as a teaching tool for reflecting on causation in human evolution, Online article: https://link.springer.com/article/10.1007/s11191-020-00157-z.
 • Haque, M. Sh (1996), Public Service Under Challenge in The Age of Privatization, Governance, 9(2), 186-216.
 • Montibeller, G, Belton, V (2006), Causal Maps and The Evaluation of Decision Options—A Review, Journal Of The Operational Research Society, (57), 779-791.
 • Mujtaba Husein, U (2018), A Phenomenological Study Of Arbaeen Foot Pilgrimage In Iraq, Tourism Management Perspectives, (26), 9-19.
 • Nelson, K M, Nelson, H. J, Armstrong, D (2000), Revealed Causal Mapping as An Evocative Method For Information Systems Research, The 33rd Hawaii International Conference On System Sciences.
 • Nelson, K M, Nadkarni, S, Narayanan, V. K; Ghods, M (2000), Understanding software operations support expertise: a revealed causal mapping approach1, MIS Quarterly, 24(3), 475-507.
 • Nikkhah, H A, Redzuan, M (2010). The Role of Ngos In Promoting Empowerment For Sustainable Community Development, Journal Of Human Ecology, 30(2), 85-92.
 • Qasemi, H, Asghari, R (2017), Collaborative Public Service Delivery Modeling In Iran, Middle East Of Public Administration (Merpa), 3, 1-24.
 • Ramakrishnan, R (2014), Delivery of Public Services-The Way Forward, 31st SKOCH Summit 2013 Rethinking Governance 25th & 26th March. New Delhi India.
 • Woodiside, A G (2005), Opening Up Decision Making: Making Sense Of Entrepreneur And Reseller Business‐To‐Business Strategies, Journal Of Business & Industrial Marketing, 20, 354-374.
 • Akerman, F, Eden, C (2011), Making Strategy Making Strategy: Mapping Out Strategic Success, 2nd Edition. Sage Publications Ltd.
 • Axelrod, R, (1976), Structure Of Decision: The Analysis Of Cognitive Maps Of Political Elites, Princeton University Press, New Jersey.
 • Kelez, A, Ramesh, M, Howlett, M (2018), Collaboration In Public Service Delivery: What, When And How, Edward Elgar Pub.
 • Narayanan, V.K, Armstrong, D J (2005), Casual Mapping for Research in Information Technology, Hershey Pa: Idea Group Publishing.
 • Malena, C (1995), Working with Ngos; A Practical Guide to Operational Collaboration Between The World Bank And Non-Governmental Organization, Ngo Unit, Oprpg, World Bank.