طراحی‌ و تبیین الگوی توسعه کارآفرینی در فضای مجازی ایران با تاکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پس از فرمایشات رهبر معظم انقلاب، توجهات پیرامون رعایت اصول اقتصاد مقاومتی و تلاش به منظور اجرای آن بیش ازپیش برقرارشده و آن را به عنوان برونرفت از مشکلات اقتصادی کنونی کشور میدانند. اینست که در مرحله نخست میبایست کارآفرینی فضای مجازی رونق گیرد.  از طرفی شکل گیری و رشد بنگاه های کارآفرینی در طول مدت زمان بسیار کوتاه تری نسبت به رشد سایر بنگاه ها در صنایع دیگر اتفاق افتاده است. این رشد سریع این سوال را به وجود می آورد که چه اتفاقی در حوزه کارآفرینی فضای مجازی ایران رخ داد، تا این بنگاه ها این مسیر را تا به امروز طی کنند؟ در پاسخ به این سوال، این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد با رویکرد گلیزر انجام گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با 16 نفر از خبرگان، سیاست گذاران و فعالان این حوزه بوده است. با بررسی مفاهیم و طبقه بندی آنها، شش مرحله برای تبیین توسعه کارآفرینی فضای مجازی کشور ارائه شده است که این مراحل شامل سه دوره گذار و سه دوره شکل گیری، رشد و بلوغ است. به کمک این طبقه بندی و مراحل، مدل نهایی توسعه اکوسیستم کارآفرینی فضای مجازی کشور تبیین گردید.

کلیدواژه‌ها


 • الوانی، سید مهدی، حسین خنیفر، حامد حاجی ملامیرزایی و سید مهدی میری، "ارائه چارچوبی برای نظام و محدوده خط­مشی گذاری، تصمیم­گیری و عمل در فضای مجازی" ، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، سال سوم، شماره یازدهم، تابستان 1393.
 • باقری دولت آبادی، علی و زارعیان جهرمی، فرج­الله، "تاثیر فضای مجازی بر هویت و همبستگی ملی"، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال شانزدهم، شماره 60، پاییز 1392.
 • قمبرعلی، رضوان، حسین آگهی، امیرحسین علی­بیگی و کیومرث زرافشانی، راهبرد اکوسیستم کارآفرینی؛ پارادایم جدید کارآفرینی، نشریه کارآفرینی در کشاورزی، جلد اول، شماره سوم، پاییز 1393.
 • وینر، شوربرت، " استفاده انسانی از انسانها: سایبرنتیک و جامعه"، ترجمه مهرداد ارجمند، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، 1372.
 • Bell, David & Kennedy, Barbara M )2000(, The Cyber cultures reader, London Rutledge.
 • Corbin, J., & Strauss, A. (2007). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Creswell, J. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (4th ed.). Pearson
 • European Commission (2015). European Commission (EC), Digital Transformation of European Industry and Enterprises; A report of the Strategic Policy Forum on Digital Entrepreneurship, available from:
 • http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/9462/attachments/1/translations/en/renditions/native
 • Entezari, Yagoub (2015), Building Knowledge- Based Entrepreneurship Ecosystems Case of Iran, World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, Procedis: Social and Behavioral Sciences 195.
 • Stangler, D. and Bell-Masterson (2015), "Measuring an entrepreneurial ecosystem ", Kauffman Foundation Research Series on City, Metro, and Regional Entrepreneurship.
 • Forfas, F. (2009). Entrepreneurial Ecosystem: South West Ireland, rethinking entrepreneurship. Baseline Data and Analysis, South West Ireland. Dublin. 26 p. forfas.ie.
 • General Office of the Communist Party of China (CPC) Central Committee, 2006—2020 National Informatization Development Strategy,” China.com, accessed June 3, 2014.
 • Ghobadi, O., and Ghodrati, A. (2010). Barriers to entrepreneurship development in Iran, Research project, (In Persian)
 • Giles, Keir, "Russia’s Public Stance on Cyberspace Issues", 4th International Conference on Cyber Conflict, 2012.