دوره و شماره: دوره 21، شماره 81، بهمن 1397 (736) 
سنجش میزان پیچیدگی اقتصادی ایران، در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

صفحه 169-190

محمد مهدی احمدیان دیوکتی؛ حسنعلی آقاجانی؛ میثم شیرخدایی؛ امیرمنصور طهرانچیان


اثر زکات در توازن اجتماعی و ثروت جامعه با استفاده از مدل تصادفی

صفحه 191-214

محمد مهدی عسکری؛ محمدهادی زاهدی وفا؛ احمد محمدی پور