ارزیابی مدل سازمان ارزش‌بنیان با رویکرد اسلامی(مطالعه‌ی موردی: دانشگاه پیام نور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دکتری مدیریت و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

پس از طراحی یک مدل، ارزیابی، آخرین مرحله‌ی منطقی قبل از بکارگیری در سطح سازمان است. نگارنده‌ قبلا، مدلی از سازمان ارزش‌بنیان با رویکرد اسلامی را در مقاله‌ای بازنموده است که نخستین مدل جامع سازمان ارزش‌بنیان با رویکرد اسلامی است و 9 بُعد برای چنین سازمانی ترسیم، و از این مبنا دفاع می‌کند که تصور یک سازمان ارزش‌بنیان بر پایه‌ی ارزشهای اسلامی بدون تصور این ابعاد امکان‌پذیر نیست. اکنون جهت سنجش اعتبار مدل برآنیم تا فرضیه‌ی حاصل از مقاله‌ی پیشین در خصوص نحوه‌ی ارتباط متقابل این ابعاد با هم و اثرشان بر یکدیگر را بیازماییم. فلذا،پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته‌ای بین کارکنان و اعضاء هیأت علمی دانشگاه پیام نور توزیع و پاسخهای 300 نفر به پرسشنامه‌ها دریافت گردید. در مطالعه‌ی پیش‌رو بنا داریم با بهره‌جویی از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس پاسخهای جامعه‌ی آماری را تحلیل نماییم و به برازش مدلهای اندازه‌گیری، ساختاری، و کلی بپردازیم یا به بیانی دیگر، پایایی و روایی ابزار سنجش، فرضیه‌ی کلی مطالعه‌ی یادشده و فرضیات هجده‌گانه‌ی جزئی‌تر را بیازماییم. چنان که دستاوردهای این مطالعه نشان می‌دهد، ابزار سنجش از پایایی و روایی مناسب برخوردار بوده است. از فرضیات جزئی، جز دو مورد همگی تأیید شدند و ضرایب حاصل نیز، نشان از برازش مناسب مدل داشتند.

کلیدواژه‌ها


 • آذر، عادل و مؤمنی، منصور(1391)، آمار و کاربرد آن در مدیریت (تحلیل آماری). تهران: سمت.
 • بیانیه ارزش دانشگاه ، بیتا پرتال دانشگاه پیام نور ، دسترسی در 29 خرداد 1397 .
 • حسینی، مهدی و دیگران (1395)، طرّاحی مدل سازمان جهادی، فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی، سال 3. شماره 15 ، ص 7 - 26
 • حسینی رودباری، مصطفی (1388)، ویژگی های کارگزاران از منظر قرآن و عترت،نشریه پیام، شماره 94 ، ص 77-61
 • خنیفر، حسین و دیگران (1391)، ارائه مدل مفهومی ارزش های کاری در چارچوب نظام ارزشی اسلام، مدیریت فرهنگ سازمانی، شماره 25 ، ص 61  96 .
 • دفت، ریچارد آل (1385)، تئوری و طرّاحی سازمان، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. جلد دوم، چاپ پنجم. تهران، دفتر پژوه شهای فرهنگی.
 • رست مزاده گنجی، اسماعیل و دیگران (1397)، طراحی و تبیین الگوی سازمان ارزش بنیان با رویکرد اسلامی ، مدیریت اسلامی، سال 26 ، شماره 1، بهار 1397 ،ص 141- 131
 • رستم زاده گنجی،ا سماعیل، ضماهنی، مجید، فروزنده دهکردی،لطف الله، موغلی، علیرضا(1397)، طرّاحی و تبیین مدل سازمان ارزش بنیان با رویکرد اسلامی (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور). رساله دکتری. دانشگاه پیام نور: تهران.
 • زارعی متین، حسن (1377)، تبیین الگوی فرهن گسازمانی مبتنی بر ارزش اسلامی در محیط کار و اثر آن بر رضایت شغلی، مجله مجتمع آموزش عالی قم. سال اوّل. شماره اوّل، ص 119  138 .
 • سرلک، محمدعلی(1391)، چهره های نوظهور سازمان در قرن بیست و یک. تهران:مرجع دانش.
 • سلطانی، محمدرضا(1391)، تحلیل وضعیت و طرّاحی الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی یکی از سازمان های نیروهای مسلح مبتنی بر مبانی دینی و ارز شهای انقلاب اسلامی ،دو فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت اسلامی. سال 20 . شماره 1، ص 122 - 99 .
 • سید جوادین، سید رضا، تنعمی، محمدمهدی، مختاری، امیر (1395)، استخراج معیارهای کارمند یابی در سازمان با رویکرد اسلامی، فصلنامه مدیریت اسلامی. سال 24 . شماره 1
 • شیخزاده، محمد(1391)، الگوی رهبری خدمتگزار مبتنی بر دیدگاه امام خمینی (ره)، دو فصلنامه اسلام و مدیریت. سال اول. شماره اول، ص 36-7
 • فروزنده دهکردی، لطف الله (1391)، سازمان ارزش محور با رویکرد اسلامی، چهره های نوظهور سازمان در قرن 21 ، به کوشش محمدعلی سرلک، تهران، مرجع دانش.
 • فروزنده دهکردی، لطف الله و ملائی، الهه (1388)، بررسی نظام ارزشی در مدیریت اسلامی و دیگر مکاتب، نشریه راهبرد یاس. شماره 17 ، ص 178-166
 • فروزنده دهکردی، لطف الله و کوثری، سحر (1389)، معیارهای ارتباطی از دیدگاه قرآن کریم با رویکرد فردی و سازمانی ، پژوهش های مدیریت منابع انسانی. سال اول. شماره 4، ص 90-67
 • کریمیان، ندا و دیگران (1395)، شناسایی عوامل اعتمادسازی در سازمان با تأکید بر آموزه های اسلامی، فصلنامه مدیریت اسلامی. سال 24 . شماره 2، ص 216-199
 • لطیفی، میثم (1389)، انضباط تعالی بخش کارکنان: رویکردی اسلامی به مفهوم انضباط در سازمان ، اندیشه مدیریت راهبردی. سال چهارم. شماره اول، ص80-41
 • لطیفی، میثم و دیگران (1395)، شناسایی و توصیف مؤلفه های سازما نهای جهادی .فصلنامه مدیریت اسلامی. سال 24 . شماره 2، ص 165-135
 • معمارزاده، غلامرضا و جهانگیرفرد، مجید (1389)، طرّاحی مدل مدیریت بر مبنای ارزش در سازما نهای دولتی ایران ،نشریه پژوهش گر. شماره 19 ، ص54-31 .
 • میر سپاسی، ناصر و دیگران (1391)، معرفی الگوی ارزشی سازما ن های دولتی ایران .فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی. سال اوّل. شماره 2، ص 53-70 .
 • هومن، حیدرعلی (1388)، مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل.تهران: انتشارات سمت.
 • Ahmad Abdel Rahman, Abdel Rahman (1995). "An Islamic Perspective on Organizational Motivation". The American Journal of Islamic Social Sciences, vol 12, No 2, pp 185 - 203.
 • Badri, shatalebi, Mohammad Hossien, Yarmohammadian (2011). "Value based leadership paradigm". Procedia Social and Behavioral Sciences, vol 15, pp 3703-3703.
 • Gjelsvik Titlestad, Jorun (2001). Influence of Islamic culture on Scandinavian management in Malaysia، a glance at multinational management and Islamic values. Institute for Classical Philology, Russian and the - History of Religions The University of Bergen, Norway.
 • Henseler, J., Dijkstra, T. K., Sarstedt, M., Ringle, C. M., Diamantopoulos, A., Straub, D. W., Ketchen, D. J., Hair, J. F., Hult, G. T. M., and Calantone, R. J. (2013). Common Beliefs and Reality about Partial Least Squares، Comments on Rönkkö & Evermann (2013), Organizational Research Methods, 17 (2)، 182-209.
 • Hu & Bentler (1999). "Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis، Conventional criteria versus new alternatives". Structural Equation Modeling, 6، 1-55.
 • Lohmöller, J.-B. (1989). Latent Variable Path Modeling with Partial Least Squares, Physica، Heidelberg.
 • Rice, Gillian (1999). "Islamic Ethics and the Implications for Business". Journal of Business Ethics, vol 18، 345 - 358.