دوره و شماره: دوره 21، شماره 79، مرداد 1397 (733) 
الگوی مفهومی تعامل مدرسه، خانواده و مسجد از منظر تعلیم و تربیت اسلامی

صفحه 81-114

رحمت اله مرزوقی؛ جعفر جهانی؛ جعفر ترک زاده؛ مسلم امیری طیبی


طراحی اسناد خزانه اسلامی متناسب با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در ایران

صفحه 187-210

محمد مهدی نجفی علمی؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ ابوالقاسم اثنی عشری؛ کامران ندری


نقش نهادها در افزایش تاب آوری اقتصادی با تاکید بر شرکت‌های دانش بنیان در یک مدل DSGE

صفحه 211-230

تیمور محمدی؛ عباس شاکری؛ سید محمدرضا سیدنورانی؛ محمدصادق کریمی مهرآبادی