الگوی مفهومی تعامل مدرسه، خانواده و مسجد از منظر تعلیم و تربیت اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این پژوهش تدوین الگوی تعاملی نقش نهادهای تربیتی مدرسه، خانواده و مسجد در تحقق اهداف تربیتی از منظر تعلیم و تربیت اسلامی بوده است. رویکرد پژوهش کیفی و شیوه مطالعه موردی کیفی می باشد. مشارکت کنندگان بالقوه شامل 37 نفر در سه گروه مدرسه (مدیران مدارس، مسئولان آموزش و پرورش و اعضای هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی)، خانواده (مشاوران خانواده، مراکز مشاوره، انجمن اولیاء و مربیان) و مسجد(حوزویان، ائمه جماعات و جمعه) بودند که با روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک معیار و براساس اشباع نظری مشارکت کنندگان پژوهش انتخاب شدند. بر اساس یافته های به دست آمده، شبکه مضامینِ الگوی تعاملی مدرسه، خانواده و مسجد به عنوان مضمون فراگیر شامل هفت مضمون سازمان دهنده مبانی اندیشه ای، جهت گیری تعامل، محور تعامل، مخاطبین تعامل، چرایی تعامل، موانع تعامل و چگونگی تعامل که هر کدام نیز دارای مؤلفه های گوناگون(مضامین پایه) بودند. با استفاده از معیارهای اعتبارسنجی کیفی قابل قبول بودن از طریق همسوسازی و قابل اعتماد بودن، اعتبار الگو مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این پژوهش در سطح کلان و خرد برای سیاستگذاری و اجرا در هر سه حوزه مدرسه، خانواده و مسجد می تواند مورد توجه متولیان امر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


 •  .ابراهیمی فر، علی اصغر (1381 )مبانی، اصول، روشها و اهداف تربیتی در صحیفه سجادیه، مجله معرفت، شماره 57 ،38 - 30.
 • امین خندقی، مقصود؛ جعفرنیا، فاطمه سادات (1393 )چگونگی گفتمان سازی نظریه ولایت فقیه در محتوای برنامه های درسی نظام آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران، مجله مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 39 ،158-139.
 • انتشاری، زهره؛ نوربخش، خدیجه (1389 )اندیشه: شبهات و چالشهای دانش آموزان در مسائل دینی و نحوه مواجهه با آنها، مجله رشد آموزش معارف اسالمی، شماره78 ،17- 10.
 • ایمانی، علی(1384 )قاعده فقهی تولی و تبری در اندیشه سیاست خارجی امام خمینی ، مجله حکومت اسالمی، شماره 37 ،151-122.
 • برجی نژاد، زینب (1389 )نقش مادر در تربیت فرزند، مجله طهورا، شماره 6 ،210 -183.
 • بنیانیان، حسن (1391 )مسجد؛ سنگر مقابله با جنگ نرم، مجله پاسدار اسالم، شماره366 ،29 -26.
 • بنیادی نائینی، علی؛ تشکری، محمود (1391 )طراحی الگوی شایستگیهای مدیران و فرماندهان ناجا از دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، فصلنامه نظارت و بازرسی، سال ششم، شماره 19 ،108 -79.
 • بهرامی احسان، هادی؛ تاشک، آناهیتا (1383 )ابعاد رابطه میان جهتگیری مذهبی و سلات روانی و ارزیابی مقیاس جهت گیری مذهبی، مجله روانشناسی و علوم تربیتی(دانشگاه تهران)، شماره 69 ،64 -41.
 • ترک زاده، جعفر؛ عبدشریفی، فاطمه )1395 .)تاثیر انسجام سازمانی بر آمادگی برای تغییر سازمانی، مجله جامعه شناسی کاربردی، شماره 64
 • نقی زاده، حسین (1387 )شیوه های جذب مخاطب در تبلیغ، مجله مبلغان، شماره109 ،76 - 67.
 • الگوی مفهومی تعامل مدرسه، خانواده و مسجد از منظر تعلیم و تربیت اسلامی / رحمت اله مرزوقی، جعفر جهانی، جعفر ترکزاده، مسلم امیری طیبی107
 • توسلی، طیبه (1392 )، تربیت دینی، تربیت زمینه ساز، تربیت سکولار، مجله مشرق موعود، سال هفتم، شماره 26 ،164-143.
 • جعفری، میر شاه؛ مقامی، حمید (1384)رهیافتی به نظام تربیتی اسالم از نگاه صحیفه سجادیه، مجله اندیشه دینی، شماره 15 ،118 - 99.
 • جوادی آملی، عبداللهی (1369 )، تفسیر سوره رعد؛ درگیری حق با حق و حق با باطل، مجله پاسدار اسلام، شماره 107 ،37 -12.
 • جوادی آملی، عبد اللهی (1387 )، فلسفه تولی و تبری از نگاه قرآن و روایات، مجله پاسدار اسلام، شماره 325
 • جوان آراسته، حسین (1386 )کارکرد مسجد در حکومت نبوی، مجله حکومت اسلامی، شماره 43 ،152 -138.
 • جهان گردی، کیومرث؛ دهنوی، بهزاد(1391 )برنامه های تربیت فرزند، اثرات مثبت آن بر کاهش آسیب های اجتماعی، مجله پیوند، شماره 393 ،50 -49.
 • حاجی بابایی، حمیدرضا (1391 )ویژگیهای «مدرسهای که دوست دارم» با توجه به سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش، مجله نوآوری های آموزشی، شماره 42 ،74-51.
 • حاجی زاده، فرشته؛ آتشک، محمد(1394 )تحلیل محتوای کتاب آموزش مهارت هایی برای زندگی بر اساس اصول انتخاب محتوا و ارائه راهکارهای اصالحی از منظر صاحب نظران برنامه ریزی درسی، مجله پژوهش در برنامه ریزی درسی، شماره 44 ،
  134 -123.
 • حسین زاده، احمد (1382 )منبر؛ نقش ارتباطات و عوامل اجتماعی مؤثر بر تبلیغ چهره به چهره، مجله معرفت، شماره 72 ،77- 70.
 • حسینی، سید جواد (1386 )، تولی و تبری در منابع دینی، مجله مبلغان، شماره، 94 ،35-28.
 • حسینی، سید جواد (1384 )اعتکاف، مکتب خودسازی، مجله مبلغان، شماره 69 ،71-50.
 • داودی، محمد (1384 )نقد وبررسی کتاب سیره تربیتی پیامبر (ص)و اهلبیت (ع): تربیت فرزند، مجله نامه علوم انسانی، شماره 12 ،174 -161.
 • رضائی تبار، رضا؛ زارع، حمید؛ مقیمی، سید محمد (1391 )الگوی مفهومی تعامل توانمندسازی از طریق مشارکت های اجتماعی در کمیته امداد امام خمینی با رویکرد مسجد محوری، مجله مدیریت اسالمی، شماره 4 ،173 -147.
 • رحیم پور، فروغ (1385 )تحلیلی از ساختار حق و باطل در قرآن کریم با تاکید بر دیدگاه عالمه طباطبایی در المیزان، مجله پژوهش دینی، شماره 13 ،165 -147.
 • رشیدی پور، قدرت الله (1389 )ضرورت هماهنگی خانواده با نظام آموزش و پرورش در تربیت دینی دانش آموزان، مجله پیوند، شماره 373 ،15-13. فصلنامه (علمی- پژوهشی) مطالعات راهبردی بسیج / سال بیست و یکم / شماره 79 / تابستان 1397
  108
 • رنجبر، علی(1390 )روش های اجرایی والدین به منظور جذب فرزندان به مسجد و نماز جماعت، مجله پیوند، شماره 386 ،39 - 36.
  رهنما، اکبر(1386 )آسیب شناسی تربیت دینی دانش آموزان دوره متوسطه از دیدگاه مدیران و دبیران دینی شهر قم، شماره 1 ،20-7.
 • شمشیری، بابک (1385 )آرایه الگویی نظری به منظور جـهت دهی و ساماندهی فعالیت های امور تربیتی در نظام آموزش و پرورش ایران با اقتباس از آموزههای عرفان اسلامی، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره 49 ،134 -113.
 • شهیدی، شهریار؛ نجاتی، وحید؛ کمری، سامان(1394 )شخصیت ایرانی: شواهدی از تفاوت های فرهنگی ویژگی های شخصیتی، مجله تحقیقات علوم رفتاری، شماره42 ،525 -531.
 • صابری، رضا؛ قندیلی، سید جواد؛ رستمی نسب، عباسعلی(1389 )سازماندهی محتوای برنامه های درسی با الهام از آیات قرآن کریم، مجله مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، شماره 45 ،153 -132.
 • صالحی، اکبر؛ تهامی، رحیمه السادات(1388)بررسی و تحلیل عوامل و موانع مؤثر در تربیت دینی بر مبنای سخنان حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه، مجله تربیت اسلامی، شماره نهم، 94-75.
 • صمدی، روح الله (1391 )تعلیم و تزکیه و اهداف آن در قرآن و روایات ائمه علیهم السلام، مجله کوثر، شماره 41 ،75 - 64.
  ضیایی، محمد صادق(1382 )ضرورت بازنگری و طراحی مجدد ساختار سازمانی مؤسسات آموزشی و پژوهشی، مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، شماره 4 ،138 -111.
 • عارفی، محبوبه(1386 )، تحلیل رویکرد عدم تمرکز در نظام آموزشی ایران مبتنی بر منابع انسانی، مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، شماره 6 ،102 -85.
 • عباس زاده، روح اهلل (1394)، تبلیغ چهره به چهره (اهمیت و ویژگیها)، مجله پیام، شماره 114 ،104 -85.
 • عباسی، رسول؛ طالقانی، غلامرضا؛ عابدی جعفری، حسن؛ فقیهی، ابوالحسن )1392 .)
  طراحی و تدوین الگوی تعامل مسجد و سازمانهای محیطی، مجله اسالم و مدیریت،
  شماره 3 ،94 - 79.
 • عالء الدین، سید محمد رضا (1388 )، جایگاه، نقش و رسالت معلم و مربی از دیدگاه قرآن و روایات، مجله کوثر، شماره 32 ،26-21.
  عالءالدین، سید محمدرضا (1387 )، اهداف تعلیم و تربیت قرآنی در نگاه چهارده معصوم علیهم السلام، مجله کوثر، شماره 27 ،122 - 110
 • الگوی مفهومی تعامل مدرسه، خانواده و مسجد از منظر تعلیم و تربیت اسلامی / رحمت اله مرزوقی، جعفر جهانی، جعفر ترکزاده، مسلم امیری طیبی109
 • فجری، محمد مهدی (1388)، آشنایی با کارکردهای مسجد، مجله مبلغان، شماره120 ،79 -68.
 • فضل الهی قمشی، سیف اله؛ ملکی توانا، منصوره(1393 )، اولویت بندی عوامل خانوادگی مؤثر در تربیت دینی فرزندان، مجله پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، شماره25 ،118-107.
 • قاسمی پویا، اقبال (1387 )تبیین و تحلیل ویژگیهای مدارس موفق در آموزش و پرورش ایران معاصر، مجله تعلیم و تربیت، شماره 96 ،239 - 201.
 • قربانی، عصمت (1393)، چرا آموزش های دینی منجر به تربیت دینی نمی شود؟، مجله رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی، شماره 94 ،19-16.
 • کریمی، احسان؛ باقری، محسن؛ عرب اسدی، حسین(1396 )، ارائه الگویی برای خط مشی گذاری فرهنگی شهر با محوریت مسجد جامع و امام جمعه، مجله مدیریت اسلامی، سال 25 ،شماره 2 ،138-115.
 • کلهر، رضا (1390 )، نقشآفرینی بسیج در الگوی اسالمی - ایرانی پیشرفت، مجله مطالعات راهبردی بسیج، شماره 53 ،22 -7.
 • کیان، مریم (1394 )، تبیین ابعاد تربیت کودک در نظام خانواده از دیدگاه اسالم، مجله اخالق، شماره 40 ،36-9.
 • محمدیان، معصومه؛ صالحی عمران، ابراهیم؛ پاشا، رضا (1396 )، بررسی مشکلات اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ازنظرمدیران، مجله مطالعات آینده پژوهی و سیاستگذاری، شماره 6 ،صص. 76 -59.
 • محمدی، مهدی(1380 )، تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه استاد شهید مرتضی مطهری، مجله کیهان فرهنگی، شماره 181 ،29 - 26.
 • مؤمنی، حسن (1392 )، الگوهای تربیت کودک؛ بررسی سبک های تربیتی والدین، مجله رشد آموزش پیش دبستانی، شماره 22 ،41 -38.
 • میرخانی، عزت السادات (1385 )، امام صادق(ع) و نظام سازی در اجتهاد، مجله فقه و حقوق خانواده، شماره 44 ،62 -33.
 • میرزامحمدی، محمد حسن؛ رسولی، رحیمه (1389 )، تربیت ولایی؛ اصلی ترین مبنای تربیت دینی، مجله اسالم و پژوهش های تربیتی، شماره 3 ،46-7.
 • نجفی، ابراهیم؛ احمدی، حسین (1391 )، اهمیت، نقش و کارکرد خانواده از دیدگاه اسلام و بررسی جایگاه آن در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مجله خانواده و پژوهش، شماره 14 ،30-7.
 • نجفی علمی، محمود (1389 )، نقش آموزش و پرورش و خانواده درشکل گیری هویت نوجوانان، مجله پیوند، شماره 374 ،29 -26.
  فصلنامه (علمی- پژوهشی) مطالعات راهبردی بسیج / سال بیست و یکم / شماره 79 / تابستان 1397
 • یاسمی نژاد، پریسا؛ گل محمدیان، محسن؛ فعلی، بهنام (1390 )، بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و سرسختی روانشناختی در دانشجویان، مجله پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، شماره 12 ،138
 • آشتیانی، احمد(1383)، طرائف الحکم، ج دوم، تهران: کتابخانه صدر.
 • استادان طرح جامعآ موزش خانواده (1389)، خانواده و فرزندان، تهران:انجمن اولیاء و مربیان
 • الدیلمی، حسن بن علی بن محمد ( 1412 ق). ، ارشاد القلوب الی الصواب، چاپ یکم، قم: شریف رضی.
 • تقوی دامغانی، سید رضا (1380)، نگرشی بر مدیریت اسلامی، چاپ سوم، تهران: نشر بین الملل.
 • تمیمی آمدی، عبدالواحد ابن محمد ( 1366 ش). ، غررالحکم و دررالکلم، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
 • تمیمی آمدی، عبدالواحد ابن محمد ( 1366 ش). تصنیف غررالحکم و دررالکلم، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
 • تهرانی، مجتبی (1394)، ادب الهی تربیت فرزند، تهران: مؤسسه فرهنگی پژوهشی مصابیح الهدی.
 • جوادی آملی، عبدالله (1391)، مفاتیح الحیاه، قم: اسراء.
 • حرالعاملی، محمد بن الحسن ) 1416 ق(. تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم: موسسه آل البیت.
 • حضرت امام خمینی رحمت الله علیه (1390)، صحیفه امام، ج چهاردهم، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمت الله علیه.
 • خمینی، سید روح الله موسوی (1361)، صحیفه نور، ج 1 الی 7، قم: مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
 • خمینی، سید روح الله. موسوی ) 1369 ش(. صحیفه نور، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 • حسینی مزرعه شادی، سید مجتبی (1395)، گفتمان سازی، قم: کوله بار فرهنگی
 • دانایی فرد، حسن؛ الوانی، مهدی؛ آذر، عادل (1392)، روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران: انتشارات صفار.
 • دبیرخانه شورای عالی آموز ش و پرورش (1369)، سند تحول بنیادین نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران در افق چشم انداز، تهران: دبیرخانه شورای عالی آموز ش و پرورش.
 • دشتی؛ محمد(1388)، ترجمه نهج البلاغه حضرت امیرالمؤمنین (ع)، قم:ا ندیشه هادی.
 • دفتر مطالعات و پژوهش های مرکز رسیدگی به امور مساجد. (1393)، مسجد و خانواده، فروغ مسجد، قم: دفتر مطالعات و پژوهش های مرکز رسیدگی به امور مساجد.
 • سواری، محمدجواد؛نوروزی، ا قبالی، محمدجواد (1369)، ا مام جماعت بهتر، قم: طلیعه سبز
 • شریف الرضی، محمد بن حسین ( 1414 ق). ، نهج البلاغه، قم: هجرت.
 • شیخ صدوق (1392)، من لایحضره الفقیه، ج ۴، تهران: گوناگون.
 • عاملی، شیخ محمد بن حسن حر ( 1409 ق). وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشرعیه، قم: مؤسسه آل البیت.
 • فسحت، حبیب الله (1392)، دوستان فرزند ما چگونه باید باشند؟، شیراز: وفاق.
 • فرخی، میثم (1392)، سیاست گذاری فرهنگی مسجد در جمهوری اسلامی ایران، تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام.
 • قرائتی، محسن (1391)، مسجد باید این گونه باشد، تهران: انقلاب اسلامی.
 • کلینی، محمد بن یعقوب ( 1365 ش). الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
 • گروه پژوهش های کاربردی مرکز رسیدگی بها مور مساجد (1386)، عوامل جذب جوانان و نوجوانان به مسجد، قم: ثقلین.
 • مافی، عزت اله؛ خیام پور، روح اله، باقری، مهدی (1389)، ضرورت توجه به مسجد محوری در برنامه ریزی توسعه محله ای، اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف، تهران: سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران.
 • ماکسول، جان (1393)، صفت های بایسته یک رهبر، ترجمه عزیز کیاوند، تهران: فرا.
 • مجلسی، محمدباقر ( 1412 ق). ، بحارالانوار، بیروت: موسسه الوفاء.
 • مجلسی، علامه محمدباقر بن محمدتقی ( 1404 ق). بحارالانوار الجامعه لدرر الاخبار الائمه الاطهار، بیروت: مؤسسه الوفاء.
 • محدث نوری، حسین بن محمدتقی ( 1408 ق). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم: مؤسسه آل البیت.
 • محمدی ری شهری، محمد( 1422 ق 1381 )منتخب میزان الحکمه، تلخیص: سید حمید حسینی، ترجمه حمیدرضا شیخی، قم: دارالحدیث.
 • محمدی، حمیدرضا(1394)، یک قُلُب مدیریت، قم: طلیعه سبز.
 • مرزوقی، رحمت اله (1383)، تربیت سیاسی، شیراز: انتشارات مشکوه.
 • مرزوقی، رحمت اله (1395)، مبانی و اصول تعلیم و تربیت با نگاهی به تحولات دوران معاصر، تهران: آوای نور.
 • مرزوقی، رحمت اله (1395)، نظریه های ساختاری در پارادایم تعلیم و تربیت اسلامی، تهران: آوای نور.
 • مرزوقی، رحمت اله (1395 ). نگاهی به تعلیم و تربیت غیر رسمی در ایران و جهان، تهران: انتشارات آوای نور.
 • مطهری، مرتضی (1379)، فلسفه اخلاق. تهران: انتشارات صدرا.
 • مطهری، مرتضی (1373)، تعلیم و تربیت در اسلام، چاپ بیست و سوم، قم:ا نتشارات صدرا
 • مکارم شیرازی، ناصر ) 1384 = 1425 ق(. اخلاق در قرآن، جلد 1، قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب (علیه السلام).
 • منیرالدین، احمد (1368)، نهاد آموزش اسلامی، آموزش و پرورش اسلامی و پایگاه اجتماعی دانشمندان تا سده پنجم هجری در پرتو تاریخ بغداد خطیب بغدادی، مشهد: آستان قدس رضوی.
 • مهدوی، سیدابوالحسن (1391)، ایمان، اصفهان: نسیم رحمت.
 • نوری، حسین ( 1408 ق). مستدرک الوسائل ج 12 . قم: مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، چاپ اول: 201 ، باب 8، ح
 • هومن، حیدر علی (1389)، راهنمای عملی پژوهش کیفی، تهران: سمت.
 • امیری طیبی، مسلم (1389)، تدوین الگوی مدیریت اثربخش در دهه پیشرفت و عدالت مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری، پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام.
 • تنها، محمدصادق (1394)، فهم الگوی همکاری بین سازمانی مسجد و مدرسه، پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام.
 • حسین خلیلی، رضا(1392)، بررسی و تبیین مأموریت مساجد در حکومت اسلامی و ارائه الگوی مسجد با نقش دولت- محله، پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام.

 

 • Attride-Stirling, J. (2001), “Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research”, Qualitative Research, Vol. 1, No.3, Pp. 385-405.
 • Betram Gallant, T. & Kalichman, M. (2011). Academic ethics: A systems approach to understanding misconduct and empowering change in the academy. In Betram Gallant, T. (Ed), Creating the ethical academy: a systems approach to understanding misconduct and empowering change in higher educatio pp.27-44
 • Gustafson, S.B. Magnusson D. (1991). Female life careers: A pattern approach. Paths through life, 3(2): 125- 142.
 • Lawrence, J., Ott, M., & Bell, A. (2012). Faculty organizational commitment and citizenship. Research in Higher Education,53(3), 325-352.
 • Niculescu, R. M. Norel, M. (2013). Religious education an important dimension of human’s education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 93: 338 –367
 • Thobani, Shiraz (2007). The dilemma of Islam as school knowledge in Muslim education. Asia Pac. J. Educ. 27:11.
 • Bretag, T., Mahmud, S., East, J., Green, M., James, C., McGowan, U., Partridge, L., Wallace, M. & Walker, R. (2011).Academic integrity standards: A preliminary analysis of the academic integrity policies at Australian universities. Refereed paper accepted at the Australian Quality Forum, 29 June-1 July,
 • Melbourne, Australia Cameron, K. S., R. E. Quinn, J. DeGraff, and A. V. Thakor. (2006). Competing values leadership: Creating value in organizations. New York: Edward Elgar.
 • Jacksonville, Florida (2014). Exemplary academic integrity: Global lessons and opportunities Tracey Bretag, University of South Australia. Academic Integrity: Confronting the issues.
 • Jacksonville, Florida 2014. Hayden, L. E. (2015). 13 Competencies of Exemplary Project Managers. Tucson, Arizona: Global network, technology service
 • Halstead, Mark J. (2004). An Islamic concept of education. 40 (4), 517 (Special issue 29).
 • Kouzes james M. & barry z. posner (2003). “ACADEMIC ADMINISTRATOR’S GUIDE TO Exemplary Leadership”.
 • Lincoln, Y.S. & E.G. Guba (1985). Naturalistic Inquiry, Beverly CA: Sage Publications.
 • Marjoribanks, K. (1979). Families and their learning environments. London: Routledge and Kegan Paul