شناسایی ابعاد اصلی شایستگی شغلی کارکنان مبتنی بر مقیاس بندی چندبُعدی(مطالعه موردی یکی از بخشهای سازمان بسیج مستضعفین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار گروه سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار گروه سنجش و اندازه گیری علامه طباطبایی

4 دانشیار گروه سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبایی

5 دکتری مدیریت، پژوهشگر دانشکده مدیریت، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

چکیده

امروزه میان صاحبنظران این توافق وجود دارد که منابع انسانی مهمترین مزیت رقابتی و سرمایة هر سازمانی است از آنجا که سازه شایستگی مبتنی بر مدلهای نظری مختلف، از متغیرهای متعددی تشکیل شده است، بهره گیری از روشهای بهینه شناسایی ابعاد سازه، در شناسایی ابعاد حقیقی شایستگی کمک شایانی می نماید. پژوهش حاضر تلاش کرده در یکی از سازمانهای وابسته به بنیاد تعاون بسیج مبتنی بر روش مقیاس بندی چندبُعدی (MDS) ، ابعاد اصلی تشکیل دهنده شایستگی شغلی کارکنان را شناسایی کرده و نشان دهد که هر یک از این ابعاد از چه متغیرهایی تشکیل شده اند. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان سازمان مذکور می باشد که مجموعاً بالغ بر 6000 کارمند هستند. با درنظر گرفتن توصیه ها در خصوص کفایت داده ها در تحلیلهای مبتنی بر کاهش ابعاد و با توجه به در اختیار داشتن لیستی از اسامی کارکنان، به روش نمونه‏گیری تصادفی ساده، نمونه‏ای با حجم 1500 نفر از کارمندان انتخاب و اطلاعات مربوط به 20 متغیر موثر بر شایستگی شغلی کارکنان بر اساس مستندات مندرج در پرونده شغلی ایشان احصاء گردید. پس از تحلیل داده ها، براساس اطلاعات نمودار سنگریزه و مقادیر استرس خام نرمال و استاندارد شده 008/0 و 009/0، برازش مدل دو بُعدی تایید شد. نتایج حاصل از تحلیل روش مقیاس بندی چندبُعدی نشان داد که متغیرهای تاثیرگذار بر شایستگی را می توان در یک ماتریس دوبُعدی شامل بعد فردی-سازمانی و بعد فنی-ارتباطی افراز نمود.

کلیدواژه‌ها


 • جواهری زاده، ابراهیم؛ مقیمی، سیدمحمد؛ قلی پور، آرین؛ طهماسبی، رضا  (1392) مدیریت استعدادهای سازمانی: شناسایی شاخص ها و ویژگی های کارکنان کلیدی. مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 21 ، شماره 1، صفحه 149 - 171
 •  رعایی، فرزانه (1393)، کاربرد و بررسی مقایسه ای FA و MDS در بررسی سازه کیفیت زندگی )رساله دکتری) دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
 •  عباسپور، عباس؛ احمدی، منیژه، رحیمیان، حمید؛ دلاور، علی (1395) تبیین و ارائه مدل شایستگی سربازرسان در سازمان بازرسی کل کشور با رویکرد نظریه داده بنیاد. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی. سال سوم، شماره 10 ، ص. 95 - 124 .
 •  عبداللهی، مژگان؛ فتحی واجارگاه، کورش؛ تقی پور، علی؛ رحیمیان، حمید (1394)، شایستگی های مدیران آموزش و توسعه منابع انسانی. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. شماره 4. ص 23 - 53 .
 •  کلاین، پل (1395)، راهنمای آسان تحلیل عاملی. ترجمه: صدرالسادات و مینایی. تهران: انتشارات سمت.
 • Aculik, M.; Prochazka, J.; Smutny, P. (2014) Competencies and Leadership Effectiveness: Which Skills Predict Effective Leadership? Kidmore End Academic Conferences International Limited. P. 337-344.
 • Ambos, T.; Schlegelmilch, B.; Ambos, B.; Brenne, B. (2009). Evolution of Organisational Structure and Capabilities in Internationalising Banks: The CEE Operations of UniCredit's Vienna Office. Long Range Planning, Volume 42, Issues 5–6, Pages 633-653.
 • Ariss, A.; Sidani, Y. (2016). Comparative international human resource management: Future research directions. Human Resource Management Review, Volume 26, Issue 4, Pages 352-358.
 • Berger, A.; Frame, S.; Ioannido, V. (2016). Reexamining the empirical relation between loan risk and collateral: The roles of collateral liquidity and types. Journal of Financial Intermediation, Volume 26, Pages 28-46.
 • Bergman, L.; Ferrer-Wreder, L. and Žukauskienė, R. (2015). Career outcomes of adolescents with below average IQ: Who succeeded against the odds? Intelligence, Volume 52, , pages 9-17.
 • Bhatnagar, V. & Srinivasa, S. (2013). Big Data Analytics. Springer.
 • Borg, I.; Groenen, P. (2005). Modern Multidimensional Scaling: 170 Theory and Applications. New York: Springer science.
 • Boyatzis, R.E. (1982). The competent manager: A model for effective performance. books.google.com
 • Burrus, J.; Jackson, T.; Xi, N.; Steinberg, J. (2013). Identifying the Most Important 21 Century Workforce Competencies: An Analysis of the Occupational Information Network (O*NET). Educational Testing Service.
 • Cabrera, E. F (2003).. “ Strategic human resource evaluation ”. journal of human Resource Planning, P. 49.
 • Dale, A.; Vella, K.; Pressey, R.; Brodie, J.; Gooch, M.; Potts, R.; Eberhard R. (2016). Risk analysis of the governance system affecting outcomes in the Great Barrier Reef. Journal of Environmental Management, Volume 183, Pages 712-721.
 • Dawson, A. (2011). Private equity investment decisions in family firms: The role of human resources and agency costs. Journal of Business Venturing, Volume 26, Issue 2, Pages 189-199.
 • Delamare-Le Deist, F. and Winterton, J. (2005). What Is Competence? Human Resource Development International, Volume 8, No. 1, pages27 – 46.
 • Edwards, A. (2009). Competency modeling as an antecedent for effective leadership development and succession planning within the public social services environment. Dissertation for degree of doctor of philosophy in the Benedictine university
 • Fang, CH. & Chang, ST. & Chen, GL. (2010). Competency development among Taiwanese healthcare middle manager: A test of the AHP approach. African journal of business management. 4(13), 2845.
 • Garavan, T. N (2007). A Strategic Perspective on Human Resource Development. Advances in Developing Human Resource. P.11-30.
 • Hill, R. & Petty, G. (1995). A new look at selected employability skills: a factor analysis of the occupational work ethic. Journal of vocational education research. Vol.20, no.4. p 59-73.
 • Hiltrop, J. (1991). Human resource management in European banking: Challenges and responses. European Management Journal, Vol 9, Pages 36-42.
 • Legree, P.; Psotka, J.; Bludau, T. and Gray, D. (2009). Assessing Professional Competence by Using Occupational Judgment Tests Derived From Job Analysis Questionnaires. United States Army
 • Research Institute for the Behavioral and Social Sciences. Technical Report.
 • Lepak, D. P. (1999). “The human Resource Architecture: toward a theory of human capital allocation and development”. Academy of Management Review, P.31-48.
 • Liu, S.; Wang, L. (2014). Understanding the impact of risks on performance in internal and outsourced information technology projects: The role of strategic importance. Original Research
 • Article. International Journal of Project Management, Volume 32, Issue 8, Pages 1494-1510.
 • Lokshin, B.;Van Gils, A.; Bauer, E. (2009). Crafting firm competencies to improve innovative performance. European Management Journal, Vol. 27, pages187-196
 • Mc-Clelland, D. (1973). Testing for competence rather than for intelligence, American Psychologist, Volume 28, pages1-14.
 • Mitaree, R (2007). An Evaluation of a Competency Model Developed and Implemented for Executives at Thai Service Business State Enterprise. RU international journal, Volume 1 (1), pages 165-184.
 • Miller A. & Lambert, A. (2014). Skills and Competencies from Institution to Workplace. Indiana University report. Available: http\\ snaap.indiana.edu.
 • Nisar, A.; Palacios, M.; Grijalvo. M. (2016). Open organizational structures: A new framework for the energy industry. Journal of Business Research, Volume 69, Pages 5175-5179.
 • Ref, G. (2013). Interview’s: Competencies based starting point series. University of ULSTER.
 • Schneider, J.R; Schmitt, N. (1992), An Exercise Design Approach to Undrestanding Assessment Centre dimension; Exercise Constructs. Journal of Applied Psychology, 77(1)
 • Sirmakessis, S. (2004).Text Mining and its Applications. Springer.
 • Spencer L. M., Spencer S.M (1993) Competence at Work: Models for Superior Performance. New York: JohnWilley.
 • Spencer G. N., Norman E. A., Roberta N. (2011). Career Flow: A Hope-Centered Approach to Career Development, 1e. books. google.com
 • Takey, S.M. & de Carvalho, M.M. (2015) Competency mapping in project management: An action research study in an engineering company. International Journal of Project Management. Volume 33, Issue 4, Pages 784-796
 • Takane, Y. (2007). Applications of Multidimensional Scaling in Psychometrics, Handbook of Statistics. vol. 26; Pages 359-400.
 • van der Voet, J. (2014). The effectiveness and specificity of change management in a public organization: Transformational leadership and a bureaucratic organizational structure. European Management Journal, Vol.32, Issue 3, Pages 373-382.
 • Vathanophas, V. (2007). Competency Requirements for Effective 172 Job Performance in The Thai Public Sector Vichita. Contemporary Management Research, Volume 3, pages 45-70.
 • Young, M. and Dulewicz, V. (2009). A study into leadership and management competencies predicting superior performance in the British Royal Navy. Journal of Management Development, Volume28, pages794 – 820.
 • Yang, J.; Zhang, F.; Jiang, X.; Sun, W. (2015). Strategic flexibility, green management, and firm competitiveness in an emerging economy. Technological Forecasting and Social Change, Volume101, Pages 347-356.