دوره و شماره: دوره 21، شماره 78، اردیبهشت 1397 (732) 
کشف عوامل مؤثر بر استحاله نهاد جهاد سازندگی: تحلیل شبکه مضامین

صفحه 101-126

میثم ظهوریان ابوترابی؛ سعید مرتضوی؛ محمد لگزیان؛ محمد مهدی فراحی


گفتمان های اسلامی در ترکیه نوین

صفحه 127-150

مهدی پیروزفر؛ غلامرضا خواجه سروی