کشف عوامل مؤثر بر استحاله نهاد جهاد سازندگی: تحلیل شبکه مضامین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت رفتاری دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد گروه مدیریت دانشگاه علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد فردوسی مشهد

4 استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد فردوسی مشهد

چکیده

هدف از این پژوهش کشف عوامل مؤثر بر استحاله نهاد جهاد سازندگی بود. جهت دستیابی به این هدف و با توجه به ماهیت سوالات تحقیق، روش کیفی تحلیل شبکه مضامین به عنوان استراتژی مناسب انتخاب شد. جامعه مورد مطالعه پژوهش مدیران نهاد جهاد سازندگی در دهه اول فعالیت این نهاد بوده است که از طریق نمونه­گیری هدفمند و با در نظر گرفتن اصل اشباع با نمونه­ای 25 نفره از این مدیران به صورت عمیق مصاحبه شده است. از تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش 146 کد باز تولید شد که پس از ترکیب 20 مضمون پایه شناسایی و این مضامین در گروه‌های همگن، در قالب سه مضمون سازمان‌دهنده شامل عوامل بیرونی، عوامل درونی فرهنگی و تغییرات درونی ساختاری دسته بندی شد. نتایج تحقیق می­تواند در حفظ ماهیت و هویت سازمان­های اجتماعی و نهادهای ارزشی و مردم پایه مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


 •  اسکات، ریچاد (1387)، نهادها و سازمان ها.سمت:تهران.
 • ایروانی، محمد جواد (1387)، نهادگرایی و جهاد سازندگی. تهران:مشتاقان فلاحت وزارت جهاد سازندگی.
 • آخوندی عباس (1391)، خاطرات تاسیس جهاد سازندگی: از بودجه یک و نیم میلیاردی شهید رجایی برای جهادسازندگی تا جاده آبادان. نشریه اقتصاد کلان،
 •  پورعزت، علیا صغر؛روزبهانی،خدیجه؛طاهری عطار، غزاله؛ سعدآبادی،علیا صغر) ۱۳۹۳(. سازمان ب همثابه ققنوس: تأملی بر زندگی و مرگ سازما نهای اجتماعی )مورد مطالعه: جهاد سازندگی(. مدیریت دولتی، ۶) ۳(، 419 - 436 .
 • تسلیمی، محمد سعید؛ میرزایی اهرنجانی، حسن؛ محسنی، منوچهر؛ قلی پور، آرین(1382)، طراحی و تبیین مدل دیالیکتیکی نهادی شدن سازمان،دانش مدیریت،63 ، 38-3 .
 •  حجازی فر، سعید (1394)، چیستی و مؤلفه های مدیریت جهادی، مدیریت اسلامی، 23(3)، 95- 22
 • دانایی فرد، حسن و مظفری، زینب (1387)، ارتقاء روایی و پایایی در پژوهشهای کیفی مدیریتی: تاملی بر استراتژی های ممیزی پژوهشی، پژوهش های مدیریت،1، 162-131 .
 •  سالاری، محمد مهدی ) ۱۳۹۱(. جایگاه واژه سازی و نهادسازی در تاسیس تمدن بزرگ اسلامی. مجموعه مقالات همایش نظریه بیداری اسلامی در اندیشه امام خمینی)ره( و آیت الله خامنه ای، تهران: انتشارات انقلاب اسلامی.
 •  سلطانی، محمدرضا (1393)، مدیریت جهادی، چالشها و الزامات، مدیریت اسلامی، 22(2)،39-9
 • عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمد سعید؛ فقیهی، ابولحسن؛ شیخ زاده، محمد (1390)، تحلیل مضمون و شبکه مضامین:روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده های کیفی، اندیشه مدیریت راهبردی، 10 ، 151 - 198 .
 • فرهی، علی؛ سنجقی، محمدابراهیم؛ سلطانی، محمدرضا؛ محمدیان، یدالله (1395)، طراحی الگوی فرهنگ جهادی یکی از نهادهای انقلاب اسلامی، مدیریت منابع انسانی، 8(2)، 83- 53
 • قلی پور، آرین (1384)، نهادها وسازمان ها(اکولوژی نهادی سازمان ها). تهران : سمت.
 • کویین، مینتزبرگ و جیمز(1373)، مدیریت استراتژیک، فرآیند استراتژی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 • مقیمی، سید محمد و میرزایی اهرنجانی، حسن (1382)، ارایه الگوی مطلوب سازمانی برای سازمان های غیر دولتی ایران با استفاده از رویکرد کارآفرینی. دانش مدیریت، 16 (2)، 138-101
 • میرزایی اهرنجانی، حسن (1387)، سازمان ها: سیستم های عقلایی، طبیعی و باز، سمت:تهران.
 • نوری نژاد، علی(1386)، جهاد سازندگی یادگار امام )ره( و مولود انقلاب اسلامی و فرهنگ جهادی مولودی از جهادسازندگی،اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی.
 • .Attride-Stirling, J. (2001). Thematic networks: an analytic tool for qualitative research. Qualitative research, 1(3), 385-405.
 • Azkia, M. (2002). Rural society and revolution in Iran. Twenty Years of Islamic Revolution: Political and Social Transition in Iran since 1979, 96-119
 • Bakhash, S. (1984). The reign of the Ayatollahs: Iran and the Islamic Revolution. Basic Books.
 • Clark, B. R. (1972). The organizational saga in higher education. Administrative science quarterly, 178-184.
 • Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks.
 • Edwards, J. P. (1977). Strategy formulation as a stylistic process. International Studies of Management & Organization, 13-27.
 • Foran, J., & Goodwin, J. (1993). Revolutionary outcomes in Iran and Nicaragua: Coalition fragmentation, war, and the limits of social transformation. Theory and Society, 22(2), 209-247.
 • Lob, E. S. (2016). The Islamic Republic of Iran's Foreign Policy and Construction Jihad's Developmental Activities in Sub-Saharan Africa. International Journal of Middle East Studies, 48(2), 313-338.
 • Lob, E. S. (2013). An Institutional History of the Iranian Construction Jihad: From Inception to Institutionalization (1979- 2011). PhD Thesis, Princeton University.
 • Morgan, GH. (2006). Images of Organization, London: Sage Publication.
 • Schirazi, A. (1993). Islamic development policy: the agrarian question in Iran. Lynne Rienner Publishers Inc.
 • Selznick, P. (1996). Institutionalism" old" and" new". Administrative science quarterly, 270-277
 • Taremi, K. (2015). At the Service of Hizbollah: The Iranian Ministry of Construction Jihad in Lebanon, 1988–2003. Politics, Religion & 126 Ideology,16(2-3), 248-262.
 • World Bank(1994). Islamic Republic of Iran Services for Agriculture And Rural Development (Volume I, Main Report). Rep