ادراک فارغ التحصیلان دوره متوسطه اول از اقتصاد مقاومتی: پژوهشی پدیدارشناسانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه تبریز

2 استادیار گروه رواشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز

3 استادیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز

4 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده

با توجه به اهمیت تربیت اقتصادی دانش آموزان به منظور فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی، هدف این پژوهش شناسایی و توصیف ادراک دانش آموزان از اقتصاد مقاومتی بود. به این منظور، از روش پدیدارشناسی که کانون توجه خود را بر تجارب زیسته و ادراک بشر قرار می‌دهد، استفاده شد و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته به بررسی تجربیات و ادراک فارغ التحصیلان متوسطه اول از اقتصاد مقاومتی پرداخته شد، پس از اشباع داده‌ها تعداد آنها به 25 نفر رسید. با استفاده از روش اسمیت، تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها انجام شد و 7 مضمون اصلی شامل مفهوم، ضرورت، اهداف، الزامات، اقدامات، موانع و مغالطات اقتصاد مقاومتی و 20 مضمون فرعی استخراج شد. دانش آموزان ادراک صحیحی نسبت به اقتصاد مقاومتی ندارند، گفتار و رفتار آنها در این مورد متناقض است. اقتصاد مقاومتی به خوبی برای آنها تبین نشده است و درک صحیحی از مبانی، اهداف، ضرورت، الزامات و مؤلفه های آن ندارند و از آنجایی که درک صحیحی از موضوع ندارند، اقدامات مناسبی انجام نداده اند. بنابراین فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی برای دانش آموزان به طور شایسته مورد توجه نبوده است. طراحی و اجرای برنامه درسی تربیت اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی می تواند نقش ویژه ای در بهبود وضعیت ایفا کند.

کلیدواژه‌ها


 • 1.اخوان، پیمان، ایمانی، ساناز، نبی زاده، معصومه(1395) تبیین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در کشور با بهره گیری از روش دیمتل - آی. اس. ام فازی، فصلنامه علمی- پژوهشی راهبرد دفاعی، سال چهاردهم، شماره 53 ، 15 - 1.
 • .2 ادیب، یوسف، ابراهیمی هرستانی، اصغر، رضاپور، یوسف، طغیانی، مهدی (1395) بررسی مبانی دینی الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی، سال دهم، شماره 36 ،.41-59
 • .3 اصغری، محمود(1395) اقتصاد مقاومتی و رابطه آن با ارز ش ها و هنجارهای اقتصادی اجتماعی، مجله پژوهش های اجتماعی اسلامی، سال بیست و دوم، شماره اول.
 • .4 انصاری، عبدالله (1395) پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در آموزش وپرورش؛ برنامه اقدام. فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال نوزدهم، شماره 70 ، 159 - 188 .
 • .5 انصاری، عبدالله (1393) ارزشیابی مؤلفه های اصلاح الگوهای مصرف و تولید در کتاب های درسی پایه های ششم و هفتم، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج،(63)، .71 -53
 • .6 بیاری، علی اکبر؛ چراغی، اسماعیل(1385) نقش خانواده در انتقال محبت حضرت مهدی به فرزندان، فصلنامه علمی پژوهشی مشرق موعود، سال اول، شماره اول.
 • .7 بهارلو، محسن؛ الیاسی، فرنگیس؛ و کمرئی، علیرضا(1394) طراحی الگوی علی ادراک نوجوانان از اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی ،ارزشیابی شناختی و جهت گیری مصرف مناسب در نوجوانان شهرستان های تهران، مجموعه مقالات دومین اجلاس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی.
 • 8.پژوهنده، محمدحسین(1394) ،بررسی موانع تحقق اقتصاد مقاومتی، پژوهش های اجتماعی اسلامی، سال بیست و یکم، شماره سوم، 185 - 238 .
 • .9 پیغامی، عادل؛ و تورانی، حیدر(1390) نقش برنامه درسی اقتصاد در برنامه تعلیم و تربیت رسمی و عمومی دنیا، ارائه یک برنامه عمل برای یک برنامه درسی مغفول، فصلنامه نوآوری های آموزشی، 31 - 52 .
 • تیرگر، آرام، آقالری، زهرا (1394) پژوهشی در: اقتصاد مقاومتی از منظر شهروندان و دانشگاهیان، کیهان فرهنگی، شماره 327 - 326 - 325 .
 • تیرگر، آرام، یدالله پور، محمدهادی (1394)، ا قتصاد مقاومتی درگذر زمان، ماهنامه آموزشی اطلاع رسانی معارف، شماره 108 ، 11 13
 • جانقلی، فاطمه (1394)، تدوین الگوی علی ادراک دانش آموزان از اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی، ارزشیابی شناختی و استفاده از کالای تولید داخلی. مجموعه مقالات اجلاس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی، تهران.
 • حسین زاده، علی. نیازی، محسن. شفائی مقدم، الهام (1394)، تبیین عوامل مؤثر بر گرایش شهروندان به مصرف کالاهای داخلی موردمطالعه: شهروندان شهرستان کاشان، معرفت اقتصاد اسلامی، سال هفتم، شماره اول. 35 - 54 .
 • حکمت نیا، حسن؛ و افشانی، علیرضا (1389)، حاشی هنشینان و ارتکاب جرائم اجتماعی( مطالعه موردی شهر یزد(، پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 72 ، 166 - 157 .
 • خلیلیان اشکذری، محمدجمال (1382)، الگوی صحیح مصرف مبانی نظری و راهبردی در قرآن کریم و روایات، ماهنامه علمی ترویجی معرفت، شماره 66 ، 38 - 26 .
 • راهنمایی، سید احمد (1381)، تربیت دینی، اصلاحات، مشکلات و آسیب ها. مجله علمی پژوهشی تربیت اسلامی. 254 - 227 .
 • ربیعی، مهدی؛ و محبی امین، سکینه(1388)، تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی برحسب سازه الگوی مصرف با تأکید بر آیات و روایات، فصلنامه فرهنگی دفاعی زنان و خانواده، سال پنجم، شماره، 113، 16-142
 • رحمان پور، محمد؛ نصر اصفهانی، احمدرضا؛ و سیادت، سیدعلی (1394)، بررسی رابطه مبانی و اصول برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران با مضامین اقتصاد مقاومتی به منظور پیشنهاد برنامه درسی مطلوب، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافت انقلاب
 • اسلامی، سال نهم، شماره 31 ، 60 - 41 .     
 • درخشان، مسعود (1391)، حمله فرهنگ به اقتصاد مقاومتی، ماهنامه سوره. شماره.64-65
 • ذاکری، محمد؛ و اسدی، اسماعیل (1395)، بررسی مأموریت ها و کارکردهای نظام آموزش عالی در راستای اقدام و عمل اقتصاد مقاومتی بر اساس دیدگاه های مقام معظم رهبری، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی، سال دهم، شماره 35 ، 66 - 47 .
 • سالم، مریم (1390)، مروری بر راهبردهای تربیتی معرفت امام زمان )عجل الله تعالی فرجه الشریف( با تأکید بر خانواده، نامه پژوهش فرهنگی، سال یازدهم، شماره دهم.
 • سبکتکین، قربانعلی؛ جعفری، احد؛ و جعفری همت (1393)، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش دانش آموزان به سبک زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی؛ مطالعه موردی: دانش آموزان شهر کرج، مجموعه مقالات همایش ملی نقش سبک زندگی در
 • اقتصاد مقاومتی، تهران: جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی
 • سیفلو، سجاد (1393)، مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی، معرفت اقتصاد اسلامی، سال پنجم، شماره دوم، ۱۵۱- ۱۷۳.
 • علی نقوی، دلاور(1390)، تأثیر ارزش های اخلاقی بر اقتصاد و رفاه از منظر قرآن و حدیث، مجله علمی پژوهشی سفیر، سال پنجم، شماره بیستم.
 • غفاری، سیاوش (1393)، اقتصاد مقاومتی و مفاهیم مشابه آن در اقتصاد جهان، گفتاری از حجت الله عبدالملکی. ماهنامه پرسمان، شماره 138 - 139 ، صفحه 48 .
 • 26 .قنبری، نوذر؛ رشادی، منوچهر؛ محبی، سیروس؛ و حیدرخانی، هابیل (1395)، بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش به فرهنگ اقتصاد مقاومتی در نواحی شهری و روستایی گیلان غرب، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال
 • ششم، شماره 91 . صفحات: 120 - 93 .
 • هادوی، اصغر (1391)، گا م به گام تا اقتصاد مقاومتی، ماهنامه پاسدار اسلام، سال سی و یکم، شماره 371 .
 • یوسفی، علی؛ تابعی، ملیحه (1391)، پدیدارشناسی تجربی راهی برای فهم تجربه های دینی. مجله جامعه شناسی تاریخی. دوره 4، شماره 1.
 • مظاهری سیف، حمیدرضا (1389)، گامی به سوی اخلاق مهدوی، فصلنامه انتظار موعود، شماره 32 .
 • نوری، علی. مهر محمدی، محمود (1390)، الگویی برای بهره گیری از روش نظریه برخاسته از داده ها در پژوهش های تربیتی، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره23 ، سال ششم، 35 - 8.
 • ادیب حاج باقری، محسن؛ پرویزی، سرور؛ صلصالی، مهوش( 1386)، رو شهای تحقیق کیفی، تهران: انتشارات بشری
 • باقری، خسرو؛ سجادیه، نرگس؛ توسلی، طیبه (1389)، رویکردها و رو شهای پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 • عبدالملکی، حجت الله (1394)، اقتصاد مقاومتی؛ مبانی، سیاست ها و برنامه عمل، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)
 • مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران (1390)، تهران: وزارت آموزش و پرورش.
 • خوشخوی، مهدی (1394)، شناسایی و اولویت بندی مولفه های اقتصادی و فرهنگی موثر بر بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانوار در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشکده امور اقتصادی.
 • طغیانی، مهدی (1391)،مؤلفه های اصلی الگوی اسلامی ایرانی تربیت اقتصادی، رساله دکتری، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد.
 • بیانات مقام معظم رهبری. پایگاه ا طلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ا لله العظمی خامنه ای. .http://farsi.khamenei.ir
 • پیغامی، عادل (1394)، جزوه راهنما؛ مدرسان اقتصاد مقاومتی، مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی. نسخه الکترونیکی از .http://tarbiateslami.com
 • Groenewald, T (2004). A Phenomenological Research Design Illustrated, International Journal of Qualitative Methods 3 (1): 1-26
 • Pascal, Jan (2010). Phenomenology as a Research Method for Social Work Contexts: Understanding the Lived Experience of Cancer Survival, New Scholarship in the Human Services, 9 (2): 1-23.
 • LP Wong, MSc. (2008). DATA ANALYSIS IN QUALITATIVE RESEARCH: A BRIEF GUIDE TO USING NVIVO, Malaysian Family Physician, Volume 3, No. 1
 • Løndal, K(2010). The After-School Programme: An Arena for Interaction with Others through Body Movements in Play. Phenomenology & Practice, Volume 4, No. 1: 30-51.
 • Muhammad, M. (2007). THE IMPACT OF ECONOMIC EDUCATION ON STUDENT PERFORMANCE IN BUSINESS CURRICULUM: IS THERE A VARIATION BY AREAS OF CONCENTRATION? the Academy of Business Education Conference at the Southampton Princess Resort, Hamilton, Bermuda, 27– 29.
 • Remmele, B. & Seeber, G(2012). Integrative Economic Education to Combine Citizenship Education and Financial Literacy. Citizenship, Social and Economics Education, 11 (3).
 • Vander Mescht, Hennie (2004). Phenomenology in Education: A Case Study in Educational Leadership, Indo-Pacific Journal of Phenomenology, Volume 4, Edition 1: 1-16.
 • Van Manen, M. (2007). Phenomenology of Practice. Phenomenology& Practice, Volume 1, No. 1: 11 – 30.
 • Van Manen, M(1982). Phenomenological pedagogy. Curriculum Inquiry.12(3):283-99.
 • Broadbridge, A., & Raikes, L. (2014). REPORT BUILDING ECONOMIC RESILIENCE AN ANALYSIS OF LOCAL ENTERPRISE PARTNERSHIPS. Institute for Public Policy Research. From www.ippr.org/ northRegistered charity no. 800065.
 • Van Mannen, M. (2006), Researching Lived Experience, Human Science for an Action Sensitive Pedagogy, Ontario, Canada: The University of Western Ontario.
 • Asanuma, Shigeru (1986). Phenomonological Curriculum Theories in NorthAmerica. Inter Subjectivity, Reflectionality, Dewey. Doctoral Dissertation. The University of Wisconsin – Madison.
 • Broadbridge, A, & Raikes, L, (2014), REPORT BUILDING ECONOMICRESILIENCE AN ANALYSIS OF LOCAL ENTER PRISEPARTNERSHIPS,Institute for Public Policy Research, From www.ippr.org/northRegistered charity no. 800065.pdf.
 • Briguglio, L, & Piccinino, s (2014), Growth and Resiliencein East Asia and The Impact of the 2009 Global Recession, From http:// www. um. edu/ data/ assets. 141959. Pdf.
 • Rose, A, (2009), ECONOMIC RESILIENCE TO DISASTERS,Final Report to Community and Regional Resilience Institute, University of Southern California, Los Angeles Published Articles & Papers, Fromhttp:// research.create.usc.edu /published_papers/75.